Dnes je 20.11.2018, meniny má Félix.   

Z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 07.05.2014 10:56:19 |   | vytlačiť
obr: Z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V stredu 23. apríla sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.


V úvode zasadnutia pred poslancov predstúpila Jana Filipčíková, riaditeľka odboru služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici. Poslancov informovala o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste za rok 2013. Z predloženej správy vyplýva, že úrad práce ku koncu roku 2013 evidoval v žiarskom okrese 3706 uchádzačov o zamestnanie, čo je oproti roku 2012 o 119 nezamestnaných menej. Miera nezamestnanosti tak v okrese dosiahla 14,61 %. Žiarsky okres sa tak zaraďuje na 4. miesto z okresov Banskobystrického kraja a 31. miesto zo 79 okresov Slovenska. „S trvalým pobytom v Žiari nad Hronom bolo ku koncu roka evidovaných 1 501 nezamestnaných," uviedla Jana Filipčíková a dodala: „V porovnaní so stavom ku koncu roka 2012 je to 2-percentný pokles. Vývoj nezamestnanosti v minulom rok bol pritom priaznivejší najmä v druhom polroku, kedy bol ovplyvnený miernym nárastom zamestnanosti a nižším pohybom pracovnej sily v rámci sezónnej zamestnanosti." V Žiari nad Hronom bola miera nezamestnanosti vlani na úrovni 15,13 %. Pre porovnanie, v Žarnovici to bolo 18,94 %, Banskej Štiavnici 18,41 %, Novej Bani 15,99 % a v Kremnici 14,81 %.

Kamery odhalili za prvý štvrťrok 135 priestupkov


Správu o činnosti mestskej polície za rok 2013 predniesol Róbert Šiška, náčelník. V súčasnosti má mesto 19 príslušníkov mestskej polície. Počas minulého roku prišli do zboru štyria policajti, traja z neho odišli. Zo štatistiky vyplýva, že mestskí policajti vlani vlastnou činnosťou zistili až 984 priestupkov, 325 priestupkov im bolo nahlásených občanmi. V blokovom konaní prejednali 793 priestupkov v celkovej sume 8305 eur. Napriek tomu, že sa príslušníci MsP počas hliadkovej činnosti zameriavajú najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku, najväčší počet priestupkov bol zistený na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Mieru porušenia ustanovení VZN predstavujú aj priestupky na úseku ochrany proti odpadom. Aj vlani išlo predovšetkým o prípady uloženia odpadov mimo zberných nádob, zakladanie nelegálnych skládok odpadu či spaľovanie lístia, trávy a ostatného odpadu zo záhrad. Do skupiny priestupkov sa zaraďuje aj výskyt a riešenie starých vozidiel na území mesta. „V roku 2013 mestská polícia zistila 20 starých vozidiel. Z toho 15 bolo z komunikácie po upozornení odstránených a 4 staré vozidlá sme odstúpili na odbor správy daní a poplatkov ako neoprávnený záber verejného priestranstva. V jednom prípade dlhodobo odstaveného vozidla sa nám majiteľa nepodarilo kontaktovať," uvádza vo svojej správe Róber Šiška.

K činnosti MsP prispieva aj monitorovací kamerový systém, ktorý dokumentuje priestupky a trestnú činnosť. V súčasnosti má polícia 24-hodinový dohľad na kamerami aj v chránenej dielni. „O význame zriadenej chránenej dielne a zmene v prístupe k efektívnemu využívaniu monitorovacieho kamerového systému svedčí fakt, že za 1. štvrťrok 2014 bolo prostredníctvom kamier zaznamenaných 135 priestupkov," spresnil náčelník MsP. Ku koncu minulého roku pribudli mestským policajtom aj dve fotopasce. „Fotopasca dokáže do 1 minúty od zachytenia pohybu vyrozumieť naraz až 8 účastníkov. To znamená poslať digitálnu fotografiu na 4 mobilné telefónne čísla a na 4 e-mailové adresy. Prichádzajúce fotografie vyhodnocuje službukonajúci príslušník a podľa potreby na miesto okamžite vysiela hliadku," uviedol Róber Šiška. V minulom roku boli fotopasce umiestnené na 14-tich rôznych miestach v meste. V prevažnej miere sa umiestňovali v blízkosti stojísk. Mestská polícia prostredníctvom fotopascí zistila 5 priestupkov, kedy išlo o umiestnenie odpadu mimo zberných nádob a nelegálne skládky. Zo správy náčelníka tiež vyplýva, že v rok 2013 bolo za obdobie 8 rokov zaznamenaných najmenej deliktov, resp. protiprávnych konaní.

Mesto hospodárilo so ziskom


Ďalším bodom programu bola informácia o plnení rozpočtu mesta k 28. februáru, ktorú predniesol hlavný ekonóm mesta, Martin Majerník. Za prvé dva mesiace roku boli celkové príjmy mesta na úrovni 2 250 930 eur a celkové výdavky v sume 1 809 252 eur. Celkové saldo rozpočtu tak bolo v sume 442 421 eur. Bežné príjmy boli na úrovni 2 250 930 eur, oproti tomu bežné výdavky na úrovni 1 719 120 eur. Saldo bežného rozpočtu predstavovalo sumu 531 811 eur. Poslanci tiež schválili II. zmenu rozpočtu, ktorá predstavuje použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 108 000 eur. Hlavný ekonóm tiež predložil poslancom stanovisko audítora k záverečnému účtu mesta. Poslanci schválili aj tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok v sume 1 010 206,35 eur.


Informáciu o obchodných spoločnostiach s účasťou mesta predložil primátor mesta, Peter Antal. Mesto Žiar nad Hronom je spoločníkom v obchodných spoločnostiach Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o., Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. a Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Príspevkovou organizáciou mesta je Mestské kultúrne centrum.


Informáciu o jeho činnosti predložila poslancom riaditeľka MsKC, Michaela Pribilincová. Za všetky zmeny a novinky v roku 2013 môžeme spomenúť krst CD Made in ZH, kúpu klimatizácie do celej knižnice, kúpu nafukovacej šmýkačky, vymaľovanie interiéru MsKC prostredníctvom medzinárodného projektu či prevádzkovanie zážitkových izieb a detského kútika Hopa - hopa. Žiarske Céčko tiež získalo grant na digitalizáciu kina a dobudovalo expozíciu Pamätnej izby Štefana Moysesa. Žiarsky kolektív ZPOZ získal ocenenie ako najlepší kolektív na Slovensku. „Vypredali sme sedem divadelných predstavení, z toho tri boli detské. V Žiari sa tiež uskutočnil veľký metalový koncert Lordi, ktorí boli na európskom turné," uviedla vo svojej správe Pribilincová a dodala: „Pred budovou MsKC sa zrekonštruovali hlavné schody a vytvorila sa tu skalka. Osadili sme tiež informačné tabule v rôznych častiach mesta, čím sa zlepšila propagácia kultúrnych podujatí. Podarilo sa nám tiež nadviazať spoluprácu a získať sponzorskú podporu od niekoľkých väčších spoločností v meste." V tomto roku Céčko okrem iného pripravuje aj nové folklórne DVD, o čom vás budeme včas informovať.

Mesto zaplatí za nakladanie s odpadom viac ako vyzbiera od obyvateľov


Správu o nakladaní s komunálnym odpadom pripravil vedúci odboru životného prostredia, Ján Vinarčík. V minulom roku bolo v našom meste vyzbieraných 4 998,74 ton odpadu. „Pri prepočte na jedného obyvateľa to predstavuje 265,78 kilogramov odpadu. Z nich 195,30 kilogramov bolo uložené na skládku a 70,48 kilogramov sa ďalej materiálovo alebo energeticky zhodnotilo," uviedol Ján Vinarčík. V spolupráci s eseročkou Technických služieb riešilo mesto aj rekonštrukciu stojísk, opravy a rozšírenie siete exteriérových smetných košov. Zrekonštruovalo sa 11 stojísk, opravilo 59 separačných exteriérových košov a osadili 10 nových košov. „Vďaka aktívnemu prístupu vedenia Urbárskeho a pasienkového spoločenstva sa mestu podarilo od apríla 2013 zaviesť systém pravidelného odvozu komunálneho odpadu z Kortíny, pričom na čiastočnú úhradu nákladov na likvidáciu odpadov cez urbár prispievajú samotní obyvatelia tejto lokality. Do konca roka 2013 bolo za vyzbierané peniaze v sume 1986 eur vyvezených 14 5000-litrových kontajnerov a 10 1100-litrových kontajnerov bolo riešených ako čierna skládka. Mesto na ich likvidáciu vynaložilo 448 eur. Týmto spôsobom pomerne úspešne predchádzame tvoreniu nových divokých čiernych skládok odpadu v tejto časti mesta," dodal Ján Vinarčík.


Ďalšími bodmi programu bolo prijatie a schválenie VZN. Prvým bolo VZN o prideľovaní nájomných bytov pre obytný súbor Sever a druhým VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta. Obe nariadenia poslanci schválili.


Informáciu o programoch Romed2 a Romact v meste predniesla vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ, Monika Minárová. Poslanci vyjadrili k účasti mesta na týchto projektoch súhlasné stanovisko. Oba programy podporujú implementáciu národných stratégií pre Rómsku inklúziu vyvinutú v kontexte s rámcovým programom EÚ pre národné Rómske integračné stratégie.


O aktivitách a podujatiach organizovaných v rámci Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov informovala metodička školstva, Adriana Giláňová. Mesto každoročne vyčleňuje zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na prevenčné aktivity, ako sú závislosti či páchanie kriminality. Ide o systém opatrení a aktivít zameraných na znižovanie, príp. vylúčenie rizika výskytu určitých životných situácií, ktoré negatívne pôsobia na človeka. Najbližšie zasadnutie MsZ sa uskutoční v júni.


Novinky

19.11.2018 09:46:31 Naše mesto

Ocenenie pamätným listom sv. Gorazda získala Dominika Veisová

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák ocenil, pri príležitosti 17. novembra ako Medzinárodného dňa študentstva, ako ...

19.11.2018 08:24:27 Naše mesto

Prvý závan zimy

Prvá polovica novembra sa z pohľadu teplôt prejavila mimoriadne teplotne nadpriemerná. Odchýlky od dlhodobého normálu dosiahli väčšinou 5 až 10°C, teda ...

16.11.2018 11:08:56 Naše mesto

Jednotka mala zastúpenie na medzinárodnej konferencii vo Varšave

Pedagogička Základnej školy na Ulici Dr. Janského Katarína Mlynárčiková navštívila Varšavu. V posledné októbrové dni reprezentovala Slovensko na výročnej konferencii v rámci ...

15.11.2018 09:06:17 Naše mesto

Zimná údržba sa začala aj bez snehu

Vo štvrtok 15. novembra sa oficiálne začala zimná údržba. Platiť bude až do 15. marca 2019. Na tento dátum musí ...

13.11.2018 08:38:51 Šport

Basketbal: Starší s dvoma víťazstvami proti Zvolenu

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ Zvolen 69:28 (12:8, 20:5, 17:11, 20:4) Body: Barcík Jakub 23, Valent Matej ...

13.11.2018 08:30:14 Kultúra

Bál Žiarčanov bude cirkusový

Pravidelne v januári sa v koná obľúbený Bál Žiarčanov a v týchto dňoch sa tak už pracuje na jeho prípravách. Poznáme aj meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky