Dnes je 20.09.2018, meniny má Ľuboslav(a).   

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 01.07.2014 12:04:01 |   | vytlačiť
obr: Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Tretie riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom sa uskutočnilo v stredu 25. júna. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov.

Medzi prvé body rokovania patrila informácia o plnení rozpočtu mesta k 30. aprílu, ktorú predniesol hlavný ekonóm, Martin Majerník. Z predloženej správy vyplýva, že celkové príjmy mesta za prvé štyri mesiace tohto roku boli na úrovni 4 578 338 eur a celkové výdavky boli vo výške 3 699 237 eur. Celkové saldo rozpočtu tak bolo na úrovni 879 101 eur, z toho saldo bežného rozpočtu predstavuje sumu 1 070 390 eur. Záporné saldo kapitálového rozpočtu bolo v sume 97 655 eur a záporné saldo z finančných operácií v sume 93 635 eur. Majerník predložil poslancom aj návrh na III. zmenu rozpočtu, ktorú poslanci odsúhlasili. Ďalším bodom programu zasadnutia bolo vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra mesta. Pracovný pomer doterajšieho kontrolóra vznikol v septembri 2008 na funkčné obdobie šiestich rokov, ktorý zaniká uplynutím funkčného obdobia, a teda 25. septembra 2014. Poslanci v tomto bode schválili aj spôsob vykonania voľby, ako aj náležitosti prihlášky na funkciu kontrolóra.

Dva najväčšie projekty mesta by mali byť ukončené tento rok

Informáciu o projektoch mesta predložil projektový manažér mesta, Pavel Mužík. Zo správy vyplýva, že medzi najväčšie projekty mesta v súčasnosti patria projekty Centrum zhodnocovania odpadov (18 999 848,72 eur) a Doplnenie a rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta (22 400,40 eur). Oba projekty by mali byť ukončené ešte v tomto roku.


V súlade so zákonom vypracovalo mesto svoj program odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015 a 12. júna tohto roku tento strategický dokument predložilo na schválenie Okresnému úradu v Žiari nad Hronom, pričom tento program odpadového hospodárstva je štvrtým v poradí. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúcich programov, z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.


Národný projekt terénna sociálna práca v obciach sa v našom meste realizuje od roku 2012 a potrvá do októbra budúceho roku. Viac informácií o tomto projekte predniesla poslancom Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa. Ako uviedla, projekt je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci tohto projektu sú financované výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Finančné prostriedky mestu poskytuje Implementačná agentúra pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom terénnej sociálnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.

Právomoci MsZ sa posilnia

Na rad prišlo aj schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení. Prvým z nich bolo VZN o zhromažďovaní obyvateľov mesta. Transparency International Slovensko (TIS) pre mesto vypracoval Odporúčania pre mesto Žiar nad Hronom podľa jednotlivých decíznych oblastí. Súčasťou týchto odporúčaní je aj v kapitole Participácia verejnosti na rozhodovaní odporúčanie zvážiť prijatie VZN o pravidlách na konanie zhromaždení obyvateľov. V snahe dosiahnutia čo najtransparentnejšieho vedenia mesta, ako aj života v ňom, vedenie mesta rozhodlo, že návrh takéhoto VZN bude predložený na rokovanie MsZ. Poslanci tento návrh odsúhlasili.


Ďalším prijatým VZN bolo VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta. Zo záverov II. Fázy vykonaného auditu TIS vyplynuli pre mesto odporúčania týkajúce sa zníženia právomocí primátora pri vybraných majetkových úkonoch. TIS navrhla tri odporúčania: 1. nadobúdanie hnuteľných vecí v kompetencii primátora znížiť sumu 16 600 eur, 2. v rámci platných právnych predpisov detailnejšie rozpracovať inštitút verejnej dražby majetku a 3. preniesť kompetencie na uzatváranie zmlúv na prenájom hnuteľných vecí od určitej sumy a prenájom nehnuteľností na dobu určitú od určitej výmeny. Poslanci preto schválili VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Navrhovanými zmenami sa posilnia právomoci a prenášajú sa kompetencie na uzatváranie zmlúv na mestské zastupiteľstvo.

Schválili názov novej ulice v obytnom súbore Sever

Na júnovom zasadnutí MsZ schválili žiarski poslanci aj Etický kódex volených predstaviteľov mesta. Tento kódex je vypracovaný na základe odporúčania TIS za účelom posilnenia prehľadného a transparentného riadenia a rozhodovania samosprávy mesta. Definuje základné etické princípy a štandardy požadovaného správania a konania, ktoré sa pri výkone funkcie očakávajú od poslanca MsZ a primátora mesta. Vychádza z modelového Európskeho kódexu správania pre miestnych a regionálnych volených predstaviteľov, ktorý prijal kongres miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy v roku 2000. Posledným VZN prijatým na júnovom zasadnutí bolo VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktoré podrobnejšie upravuje postup pri označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. V zmysle tohto VZN bolo navrhnuté, a zároveň aj odsúhlasené pomenovanie novej ulice v obytnom súbore Sever na Ulicu J. Považana podľa návrhu MO Matice slovenskej.

Aj v budúcom volebnom období bude mať zastupiteľstvo 19 poslancov

Zmluvu o vykonávaní niektorých úloh MsP na území Ladomerskej Viesky predložil poslancom náčelník MsP, Róbert Šiška. MsP okrem iného vykonáva aj ochranu objektov v meste od roku 2003 prostredníctvom strediska registrácie poplachov. V súčasnosti je takto pripojených 78 objektov. V minulosti viacero podnikateľských subjektov, ktoré majú sídlo v katastri Ladomerskej Viesky, prejavilo záujem o takéto pripojenie na MsP v Žiari. Na základe toho je možné počítať so zvýšením príjmov v podobe platieb za ochranu objektov. Poslanci tento návrh odsúhlasili.


Ďalším bodom programu bolo určenie a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ, ktorý sa v nich volí. Navrhovaných bolo niekoľko možností počtu poslancov, nakoniec bol odsúhlasený návrh ponechať aj naďalej 19 poslancov, pričom zostáva aj päť volebných obvodov. Etapa, Stred a Centrum II + stará časť mesta budú mať po päť poslancov, Pod vršky a IBV + Šášovské Podhradie dvoch. Správu o výsledku hospodárenia TS, spol. s r. o. za rok 2013 predniesol jej riaditeľ, Igor Rozenberg. Na základe účtovnej závierky skonštatoval, že výnosy spoločnosti boli za minulý rok vo výške 1 396 781 eur, náklady vo výške 1 369 027 eur, čo predstavuje hospodársky výsledok 27 754 eur. O činnosti MŠK za minulý rok informoval konateľ spoločnosti, Jozef Tomčáni. Správa okrem iného obsahovala napríklad prehľad nákladov a výnosov jednotlivých klubov či správy klubov aj s hospodárením za uplynulý rok. V závere zasadnutia sa rozhodovalo aj o prenájme pozemkov pod zimným štadiónom pre spoločnosť Sport Trend za účelom začatia stavebného konania vzťahujúceho sa k dokončeniu zimného štadióna. Tejto téme sa venujeme v osobitnom príspevku.

Súvisiace:


Novinky

19.09.2018 14:39:07 Naše mesto

Ďalšia nehoda v meste. Auto zrazilo malé dieťa

Dnes ráno o 7.00 hodine zrazilo auto dvoch chodcov. 38-ročný otec utrpel pri zrážke odreniny a poranenia, jeho 5-ročná dcérka musela do ...

19.09.2018 12:32:15 Naše mesto

Máme prvých držiteľov značky regionálny produkt Pohronie

O udelenie značky regionálny produkt Pohronie sa uchádzali ôsmi výrobcovia a podnikatelia z regiónu Pohronie (okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Levice). Certifikačná komisia ...

17.09.2018 12:42:53 Šport

Karatisti úspešne odštartovali súťažnú sezónu v zahraničí

Prázdniny ešte nestačili ani poriadne za sebou zavrieť dvere a karatistom z MŠK Žiar nad Hronom už začala súťažná sezóna. Po letnom ...

17.09.2018 08:46:45 Naše mesto

Vážna nehoda motorkára

V sobotu 15. septembra sa na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom stala mimoriadne vážna dopravná nehoda. Mladý motorkár si svojou nerozvážnou ...

12.09.2018 08:24:03 Šport

Úspešná reprezentácia klubu na turnaji regionálnych výberov talentovaných žiakov

V dňoch 4. a 5. septembra sa v rámci projektu SFZ na Podporu talentovaných hráčov konal turnaj regionálnych výberov hráčov.  ...

11.09.2018 10:15:09 Naše mesto

Vyhodnotenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu

V minulom roku mesto Žiar nad Hronom pristúpilo k zásadnému kroku v nakladaní s komunálnym odpadom, a to k zavádzaniu zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 www.bielapastelka.sk - stránka sa otvorí v novom okne
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky