Dnes je 19.09.2018, meniny má Konštantín.   

Z novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 06.12.2013 08:20:29 |   | vytlačiť
obr: Z novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 28. novembra sa žiarski poslanci stretli na 6. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.

Medzi prvými bodmi rokovania bola informácia o plnení rozpočtu mesta, ktorú prítomným predniesol hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo. Zo správy, ktorú poslancom predniesol, vyplýva, že k 30. septembru tohto roka boli celkové skutočné príjmy mesta na úrovni 10 356 523 eur, čo predstavuje plnenie na 81 % oproti schválenému rozpočtu. Celkové skutočné výdavky mesta boli na úrovni 8 823 407 eur, čo predstavuje plnenie na 69 % oproti schválenému rozpočtu. Bežné príjmy boli ku koncu septembra naplnené na 79 % schváleného rozpočtu v celkovej sume 8 345 971 eur. Bežné výdavky boli čerpané na 70 % v celkovej sume 7 298 974 eur. Saldo bežného rozpočtu za deväť mesiacov tak bolo na úrovni 1 046 997 eur. Kapitálové príjmy boli na úrovni 2 002 241 eur oproti a kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané v celkovej výške 1 315 865 eur, tvorili kladné saldo kapitálového rozpočtu vo výške 686 376 eur. Príjmové finančné operácie boli vo výške 8 311 eur. Výdavkové finančné operácie - splátka istiny z úverov bola ku koncu septembra v sume 208 568 eur. Zároveň s informáciou o plnení rozpočtu predniesol Juraj Gallo aj návrh na 4. zmenu rozpočtu, ktorú poslanci schválili.


Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra na rok 2014 predniesla jeho riaditeľka, Michaela Pribilincová. Ako vo svojej správe uviedla, rozpočet je zostavený tak, aby napĺňal hlavný zámer v oblasti kultúrnych služieb a vytvoriť tak podmienky pre jej efektívne fungovanie, aby garantovaním kvality, rozsahu, obsahu a cenových relácií bola prístupná všetkým občanom, ktorí prejavia o ňu záujem. Rozpočtové programy a jednotlivé aktivity budú zabezpečované z časti z vlastných zdrojov centra a transferom z rozpočtu mesta. Rozpočet MsKC na budúci rok je navrhnutý v celkovej výške 466 348 eur, pričom príspevok od zriaďovateľa, ktorým je mesto, predstavuje sumu 368 100 eur. Riaditeľka žiarskeho kultúrneho stánku poslancom predstavila aj plán niektorých podujatí, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku. Žiarčania sa môžu opäť tešiť napríklad na Bál Žiarčanov, Fašiangovú veselicu, SkoroMájovú veselicu, Deň športu a zdravia, Deň detí, Oldies party, výstavu psov, Šášovské hradné hry, City fest, Festival pivkárov, na množstvo detských podujatí, ale aj na divadelné predstavenia či kino festivaly.

Schválili viacročný rozpočet mesta aj plat primátora

Poslanci schvaľovali aj návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016. Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 je v celkovej sume 11 728 200 eur tak na strane príjmov, ako aj výdavkov. Poslanci zobrali na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 a 2016. Keďže v zmysle zákona je mestské zastupiteľstvo povinné opätovne raz ročne prerokovať plat primátora, na novembrovom zasadnutí sa poslanci zaoberali aj touto otázkou. Plat primátora sa schvaľuje v zmysle zákona. Ten je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,53 - 6. platová skupina. Priemerná mesačná mzda zamestnanca bola v roku 2012 vo výške 805 eur. Na základe tohto je plat primátora mesta 2037 eur. Rovnako ako vlani, aj tentoraz poslanci odklepli primátorovi 66,5 percentné zvýšenie. Spolu tak mesačný plat primátora predstavuje 3392 eur.

Informáciu o prebiehajúcich projektoch mesta predniesol hlavný projektant mesta, Pavel Mužík. V súčasnosti sa mesto podieľa na štyroch projektoch. Najväčším z nich je Centrum zhodnocovania odpadov. Ako Pavel Mužík informoval, v septembri sa uskutočnili odovzdávaco-preberacie konania nedokončených stavieb od spoločnosti Eurobilding a Remeslo stav. Mesto začiatkom októbra odstúpilo od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie diela - stavebné práce. Spoločnosť Eurobilding odstúpenie neakceptuje, správnosť krokov mesta však Ministerstvo životného prostredia potvrdilo vnútornou kontrolou, zároveň ministerstvo uskutočnilo kontrolu priamo na mieste. Tá dopadla úspešne. „Výsledkom intenzívnej práce celého tímu je vypracovanie kompletnej dokumentácie pre nové verejné obstarávanie," uviedol pred poslancami projektant mesta.


Ďalším z projektov je Učme sa aj vo vyššom veku. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít a následného vzdelávania lektorov a seniorov chce aj takouto formou mesto pomôcť cieľovej skupine k odstráneniu prekážok aktívneho starnutia. Seniori sa vďaka projektu budú môcť vzdelávať napríklad aj v anglickom jazyku a budú si môcť rozšíriť aj svoje počítačové zručnosti. Do konca novembra trval projekt Bezpečnosť obyvateľstva v meste Žiar nad Hronom, na ktorý získalo mesto dotáciu vo výške 5000 eur. Posledným v súčasnosti realizovaným projektom mesta je Digitalizácia Kina Hron. Ako sme vás už niekoľkokrát informovali, na projekt získalo mesto dotáciu z Audiovizuálneho fondu.

Poslanci protestu prokurátora nevyhoveli


Správu o sociálnej pomoci a sociálnych službách poskytovaných občanom mesta v roku 2013 predniesla poslancom vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa, Monika Minárová. Ako uviedla, k najzákladnejším a najdôležitejším formám sociálnej pomoci patrí sociálne poradenstvo a priama finančná alebo materiálna pomoc, ktorá sa poskytuje formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Takou je napríklad poukážka na poskytnutie šatstva a obuvi, nákupná poukážka, poukážka - stravenka na jedno teplé jedlo denne, finančná hotovosť a finančná hotovosť, ktorá je účelovo viazaná.


Informáciu a vyhodnotenie práce s mládežou pripravila koordinátorka práce s mládežou, Dominika Švecová. Správa okrem iného obsahovala sumár aktivít koordinátora, zoznam mládežníckych výmen, ktorých sa zúčastnili aj mladí Žiarčania, zorganizované verejné podujatia pre žiarsku mládež a sumár aktivít Mestskej obývačky v prvom polroku 2013.

Na rad prišli aj Všeobecne záväzné nariadenia. Prvým bolo VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia.

Poslanci sa museli zaoberať aj protestom prokurátora, ktorý žiada zrušenie uznesenia MsZ č. 80/2013. MsZ v ňom nesúhlasilo s predloženou žiadosťou o zmene stavby pred dokončením Shopping Parku. „Okresná prokuratúra to vyhodnotila tak, že takéto uznesenie, najmä čo sa týka toho, že sa viaže na žiadosť o zmenu stavby, je akýmsi zasahovaním do kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a stavebného úradu," uviedol počas zasadnutia primátor mesta. Poslanci sa voči tomuto protestu ohradili. „Nesúhlasím s tým, že prokuratúra chce zrušiť naše uznesenie," uviedol poslanec Richard Rišňovský a dodal: „My dávame svoje stanovisko, či súhlasíme, alebo nesúhlasíme s predloženým návrhom, to však stavebný úrad nie je povinný, dokonca ani oprávnený, akceptovať. Prijatým uznesením sme teda nijako nezasiahli do stavebného konania, čo sa týka povolenia výstavby. Nemyslím si, že by sme mali z nejakého dôvodu odvolávať naše stanovisko. Nesúhlasím, aby sme odvolali stanovisko, ktoré sme prezentovali." Poslanci nakoniec uznesenie, ktoré prokuratúr navrhla, neschválili.

Aj ďalším bodom programu bol protest prokurátora proti VZN mesta č. 12/2012 o miestnych daniach. Keďže VZN sa bude opätovne schvaľovať po prijatí novely v NR SR, ani tomuto protestu žiarski poslanci nevyhoveli a neschválili ho. Na mesto bolo tiež doručené upozornenie od prokuratúry na porušenie Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Prokuratúra zistila, že mesto doteraz nevydalo príslušné VZN. MsZ toto upozornenie zobralo na vedomie a prednostke mesta uložilo zabezpečiť vypracovanie návrhu VZN a jeho predloženie na najbližšom zasadnutí MsZ.

Ďalším bodom rokovania bola aj správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu mesta. Poslanci schválili závery z preskúmania jeho aktuálnosti, v zmysle ktorých nie je potrebné obstarať zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie. Prijaté bolo aj VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. V závere zasadnutia prišla na rad aj správa o hospodárení MŠK za rok 2012, ktorú predložil jeho konateľ Jozef Tomčáni. Keďže poslanci vyjadrili pripomienky k predloženej správe, z rokovania zastupiteľstva bola stiahnutá. Správa bude po jej upravení opäť poslancom predložená na najbližšom zasadnutí.

Na konci novembrového zasadnutia MsZ sa primátor poďakoval Jurajovi Gallovi, ktorý viac ako 10 rokov zastával post hlavného ekonóma mesta. Ten k 1. decembru požiadal o uvoľnenie z funkcie. Jeho funkciu bude do výberového konania zastávať vedúci oddelenia daní, Martin Majerník.


Novinky

19.09.2018 12:32:15 Naše mesto

Máme prvých držiteľov značky regionálny produkt Pohronie

O udelenie značky regionálny produkt Pohronie sa uchádzali ôsmi výrobcovia a podnikatelia z regiónu Pohronie (okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Levice). Certifikačná komisia ...

17.09.2018 12:42:53 Šport

Karatisti úspešne odštartovali súťažnú sezónu v zahraničí

Prázdniny ešte nestačili ani poriadne za sebou zavrieť dvere a karatistom z MŠK Žiar nad Hronom už začala súťažná sezóna. Po letnom ...

17.09.2018 08:46:45 Naše mesto

Vážna nehoda motorkára

V sobotu 15. septembra sa na hlavnom ťahu v Žiari nad Hronom stala mimoriadne vážna dopravná nehoda. Mladý motorkár si svojou nerozvážnou ...

12.09.2018 08:24:03 Šport

Úspešná reprezentácia klubu na turnaji regionálnych výberov talentovaných žiakov

V dňoch 4. a 5. septembra sa v rámci projektu SFZ na Podporu talentovaných hráčov konal turnaj regionálnych výberov hráčov.  ...

11.09.2018 10:15:09 Naše mesto

Vyhodnotenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu

V minulom roku mesto Žiar nad Hronom pristúpilo k zásadnému kroku v nakladaní s komunálnym odpadom, a to k zavádzaniu zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ...

10.09.2018 11:55:20 Naše mesto

Pokračuje letno-jesenné počasie

Mimoriadne úhrny zrážok na začiatku septembra (1.- 4. 9.) sme zaznamenali takmer na celom Slovensku. V prvých dňoch tohto mesiaca počasie ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu