Dnes je 24.06.2019, meniny má Ján.   

Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 28.09.2015 13:56:26 |   | vytlačiť
obr: Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 24. septembra sa uskutočnilo 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov.

O plnení rozpočtu mesta k 31. júlu informoval v úvode zasadnutia hlavný ekonóm mesta Martin Majerník. Podľa predloženej správy, príjmy bežného rozpočtu boli na úrovni 7 330 596 eur, čo predstavuje plnenie na 66 % oproti schválenému rozpočtu. Výdavky bežného rozpočtu boli na úrovni 5 945 793 eur, čo predstavuje plnenie na 54 % oproti schválenému rozpočtu. Kladné saldo bežného rozpočtu bolo vo výške 1 384 804 eur. Kapitálové príjmy boli ku koncu júla na úrovni 8 777 628 eur. Tieto príjmy predstavovali najmä príjem prostriedkov z fondov EÚ a ŠR na projekt Centra zhodnocovania odpadov. Kapitálové výdavky boli v sume 9 444 254 eur. Príjmové finančné operácie boli v sume 1 038 821 eur a výdavkové na úrovni 176 562 eur, čo je splácanie istiny z úveru.

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti predniesla metodička Adriana Giláňová. Predkladaný materiál obsahoval správy zo všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorých súčasťou je aj informácia o počte žiakov a detí v školách za uplynulý školský rok. Ďalším bodom programu bolo schválenie VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. Návrh zmeny bol predložený v súlade so zákonom, ktorý zriaďovateľovi ukladá takouto formou určiť miesto a čas zápisu. Doposiaľ sa zápis do škôl uskutočňoval v termíne od 15. januára do 15. februára. Tento termín bol nahradený dátumom od 1. apríla do 30. apríla. Po dohode s riaditeľmi žiarskych škôl bolo predložené VZN, v ktorom sa dohodli, že zápis do základných škôl v meste sa po novom uskutoční prvú aprílovú stredu v čase od 9.00 do 18.00 hod.

Poslanci odsúhlasili na septembrovom zasadnutí tiež VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v znení VZN č. 13/2012 a 1/2014 o novej sociálnej službe Komunitné centrum. Toto všeobecne záväzné nariadenie spolu s Komunitným plánom mesta v rámci programu ROMED - program Rady Európy predložila poslancom vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika Minárová. Na projekt komunitnej a terénnej sociálnej práce v meste získalo mesto finančné prostriedky z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Terénnu prácu zabezpečujú dvaja komunitní pracovníci a dvaja asistenti, ktorí majú kanceláriu na Ul. M. Chrásteka. Sociálni pracovníci a dvaja asistenti sa venujú najmä problémom rómskych obyvateľov žijúcich v osade Pod Kortinou. Zabezpečujú obyvateľom segregovanej štvrte obnosené oblečenie a obuv, ako aj chod stanice osobnej hygieny.

Najväčším sponzorom futbalovej mládeže je mesto

Správu o činnosti FK Pohronie za súťažný ročník 2014/2015 predložil výkonný riaditeľ klubu Jozef Urblík. Ako zo správy vyplýva, dorastenci sa umiestnili vo svojich súťažiach v strede tabuľky. Čo je však pre vedenie klubu dôležitejšie, do seniorského A-čka alebo juniorky sa presunuli vlastní odchovanci. Pracovať hlavne s vlastnými hráčmi chce klub aj v nasledujúcej sezóne. Veľmi dobrým krokom bolo aj rozbehnutie predšportovej prípravy a športových tried na „Štvorke" pod vedením Rastislava Urgelu. Od septembra minulého roku funguje aj Futbalová školička FK Pohronie, v ktorej sa tréneri venujú všeobecnej športovej príprave detí vo veku od 4 do 6 rokov. „Z dlhodobého hľadiska je našou ambíciou vychovávať v dorastoch hráčov pre seniorský futbal a prilákať na štadión čo najviac mladých športovcov. V žiackych súťažiach hrať pravidelne prvú ligu a súperiť s najlepšími. Myslím, že cieľavedomou prácou s 13 mládežníckymi tímami by sa nám tieto ciele v budúcnosti mohlo dariť napĺňať," zhodnotil Jozef Urblík. Rozpočet A-mužstva pre rok 2015 je na úrovni 260 000 eur, pričom ju v plnej výške uhrádza spoločnosť Remeslo strojal. Tím juniorov je sponzorovaný skupinou spoločností Remeslo vo výške 32 000 eur a spoločnosťou ŽHS vo výške 9 000 eur. Rozpočet pre rok 2015 je vo výške 41 000 eur. Rozpočet mládeže pre rok 2015 je približne 80 000 eur. Sponzormi sú mesto Žiar nad Hronom, ktoré prispieva sumou 50 000 eur, Grassroots sumou 3 000 eur a skupina spoločností Remeslo 27 000 eur. Celý areál štadióna dotuje mesto Žiar nad Hronom vo výške 52 000 eur.

Za prvý polrok pribudlo v knižnici viac ako 170 kníh

Informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra za prvý polrok 2015 predložila jeho riaditeľka, Michaela Pribilincová. Súčasťou správy boli aj informácie o zmenách a novinkách v MsKC, o činnosti Mestskej knižnice Michala Chrásteka, o výstavnej činnosti, Archeologickej expozícii, Galérii Júliusa Považana, Kine Hron, ZPOZ-e a nechýbal ani súhrn podujatí organizovaných žiarskym Céčkom. Za všetky novinky v MsKC môžeme spomenúť grantovú dotáciu knižnice vo výške 2 300 eur na nákup kníh a na zakúpenie techniky a 6 470 eur na regály do detského oddelenia knižnice. Tejto téme sa venujeme v samostatnom článku. Náklady knižnice na nákup nových kníh predstavovali v prvom polroku viac ako 1 400 eur, za čo sa kúpilo 172 kníh. Príjmy knižnice boli vo výške viac ako 1 500 eur. Céčko získalo aj finančný dar vo výške 18 000 eur z Nadácie ZSNP a Slovalco. Veľkým prínosom pre MsKC je aj nová kaviareň Shakespeare, kde sa konajú podujatia malej scény či menšie kultúrne podujatia. Podarilo sa tiež rozšíriť výstavné plochy na prezentáciu domácich neprofesionálnych umelcov, na čo slúži galéria na stenách po obvode vestibulu pre výtvarne nadané deti a mládež.

Na schválenie ešte čakajú tri projekty

O projektoch v Žiari nad Hronom informoval projektový manažér mesta Pavel Mužík. Najväčším projektom aj naďalej zostáva Centrum zhodnocovania odpadov. V súčasnej dobe na ňom prebiehajú všetky kolaudačné konania podľa jednotlivých stavebných objektov tak, ako boli vydané stavebné povolenia. Centrum by malo byť dokončené do konca decembra tohto roku. V súčasnosti sa tiež realizuje proces verejného obstarávania na projekt doplnenia a rozšírenia monitorovacieho kamerového systému. Na tento projekt získalo mesto dotáciu vo výške 5 000 eur. Tejto téme sa venujeme v samostatnom článku. Mesto pravidelne podáva projekty a žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci aktuálnych dotačných schém. Od júla do septembra bolo podaných 10 žiadostí, z ktorých dve boli podporené a tri sú ešte stále v štádiu posudzovania. Podporený bol projekt Edukačno-výskumný areál pre žiakov II. ZŠ, v rámci ktorého sa vybuduje skleník, produkčné záhradky a súvisiaci vzdelávací priestor pre výučbu. Úspešným bol aj projekt Žiarsky podchod rukami mladých, prostredníctvom ktorého mladí umelci upravia žiarsky podchod. Úprava bude spojená s umiestnením info panelov. Na schválenie stále čakajú dva projekty: Join hands for the heart of Europe a Bezpečne v meste - Tiesňové hlásky. Mesto sa tiež zapojilo do súťaže Park roka 2015, kde prezentuje parkovú časť zrealizovaného projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny. Na výsledok sa tiež ešte čaká.

Modernizácia verejného osvetlenia by mala byť dokončená do konca roka

Správu o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských ihrísk v meste predložil vedúci OŽP Ján Vinarčík. Od januára do augusta 2015 sa zo schváleného rozpočtu na zabezpečenie technického stavu verejného osvetlenia (40 000 eur) vyčerpalo 20 181,50 eur. Po schválení úveru poslancami MsZ sa začiatkom augusta začalo s modernizáciou verejného osvetlenia, v rámci ktorej sa 1 355 starých vysokotlakových sodíkových výbojok postupne nahradí novou modernou LED technológiou. Vďaka tomu sa dosiahne 3,5-násobne vyššia svietivosť a 50 % úspora nákladov elektrickej energie. Ročne tak mesto ušetrí 10 000 eur. Celková suma, s ktorou sa pri výmene za tri štvrtiny žiaroviek v meste počíta, je 300-tisíc eur. Termín na dokončenie práce je do konca roka 2015. Súčasťou správy bola aj informácia o mestskom rozhlase a stave detských ihrísk.

Informáciu o stave rozkopávok predniesla vedúca stavebného úradu Stanislava Holosová. Najrozsiahlejšou investičnou akciou v tomto roku je vybudovanie optických prenosových sietí za účelom poskytovania multifunkčných elektronicko-komunikačných služieb prostredníctvom technológie FTTH. Investorom stavby je Orange Slovensko.

Ďalším bodom programu bola správa o stave zelene v meste. Na území mesta je približne 665 000 m2 plôch verejnej zelene, ktorú tvoria plochy vnútroblokovej zelene, parkovej zelene a zelene pozdĺž miestnych komunikácií. Najvýznamnejšou plochou je Park Š. Moysesa, ktorý má rozlohu 66 000 m2. Tento rok bolo na údržbu verejnej zelene vyčlenených z rozpočtu mesta 325 400 eur.

V závere septembrového zasadnutia prišli na rad aj majetkovo-právne vzťahy. V rámci tohto bodu schvaľovali poslanci okrem iného aj predaj časti parkoviska na Etape, kde chce investor postaviť garáže. Aj tejto téme venujeme priestor v samostatnom článku.

 


Novinky

24.06.2019 12:26:47 Naše mesto

Prerušenie prevádzky MŠ a jej elokovaných pracovísk počas školských letných prázdnin

V čase školských letných prázdnin je prevádzka jednotlivých zariadení prerušená minimálne na 4 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie ...

24.06.2019 08:49:34 Naše mesto

Opäť sa vrátia pravé letné horúčavy

Po slnečných a teplých dňoch v prvej polovici júna s teplotami 30 až 33°C, nás v uplynulom týždni čakala mierna zmena. Tropické počasie vrcholilo ...

19.06.2019 09:40:16 Kultúra

V celonárodnej súťaži aj fotografie našich autorov. Podporte ich svojim hlasom

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila už deviaty ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Do súťaže sa zapojilo aj naše ...

12.06.2019 11:55:55 Naše mesto

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných rizík

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či ...

10.06.2019 13:23:48 Kultúra

Deň detí navštívilo viac ako 3 000 divákov

Ani netradičný termín oslavy Dňa detí neovplyvnil vysokú účasť na podujatí. Do parku prišlo viac ako tritisíc divákov. Organizátori podujatia ...

10.06.2019 09:15:02 Naše mesto

Začali prvé vlny horúčav

Počasie sa po chladnom a daždivom máji dostalo do normálu. Jún už začal pravým letným počasím, teploty nám v priebehu dňa rýchlo ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Vyberte miesto, kde postavíme nové detské ihrisko!
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu