Dnes je 20.07.2018, meniny má Iľja/Eliáš.   

Zo septembrového zasadnutia MsZ

Zverejnené: 04.10.2013 12:24:37 |   | vytlačiť
obr: Zo septembrového zasadnutia MsZ

Vo štvrtok 26. septembra sa uskutočnilo piate riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho všetkých 19 poslancov.


V úvode zasadnutia informovala prítomných poslankyňa Mária Biesová o podujatí, na ktorom boli odmenené najlepšie Zbory pre občianske záležitosti (ZPOZ) na Slovensku. Pri príležitosti 60. výročia vzniku zborov bola desiatim zaslúžilým členom združenia udelená cena Zlaté srdce. Medzi desiatkou odmenených bol aj žiarsky ZPOZ, ktorý dlhé roky vedie Silvia Hlôšková.

Žiarske zastupiteľstvo malo na programe niekoľko bodov programu. Jedným z nich bola aj informácia o plnení rozpočtu k 31. júlu tohto roka. Správu predniesol poslancom hlavný ekonóm mesta, Juraj Gallo. Ako informoval, porovnaním bežných príjmov v sume 6 351 507 eur a bežných výdavkov v sume 6 033 326 eur vzniklo saldo bežného rozpočtu vo výške 318 181 eur. Kapitálové príjmy, ovplyvnené najmä transfermi zo ŠR a fondov EÚ - refundácie z predchádzajúcich rokov, boli v celkovej výške 1 167 542 eur oproti kapitálovým výdavkom v sume 362 484 eur, predstavujú saldo kapitálového rozpočtu 805 058 eur. Príjmové finančné operácie boli v sume 8 276 a výdavkové - splátka istiny z úverov - v sume 162 079 eur. Juraj Gallo zároveň predložil Návrh na III. zmenu rozpočtu, ktorý poslanci odsúhlasili.


Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2012/2013 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom predložila Adriana Giláňová, metodička odboru školstva a športu. Ako ďalej informovala, v žiarskych školách zaznamenali za posledné roky tendenciu nárastu detí. „Záujem o žiarske školy je aj zo strany rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v našom meste, ale žijú v okolitých obciach. V tomto školskom roku je v našich školách o 32 detí viac. Takisto je nárast aj v materských školách. Kým vlani sme otvorili 27 tried, tento rok 28," spresnila počas zasadnutia Adriana Giláňová. Z predloženej správy vyplýva, že najviac, 528, žiakov mala v minulom školskom roku Základná škola na Ul. Dr. Janského, nasledovaná Základnou školou na Ul. M. R. Štefánika s 521 žiakmi. Základná škola na Jilemnického ulici mala 283 žiakov. Vysoký počet detí zaznamenalo aj Centrum voľného času. V 97 záujmových útvaroch pracovalo 1461 detí. Základnú umeleckú školu Zity Strnadovej - Parákovej navštívilo 459 žiakov.

Terénna sociálna práca pokračuje do roku 2015

Informáciu o Národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach predniesla Miriam Mezeiová z Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ. „Mesto Žiar nad Hronom začalo od 1. novembra 2012 v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja realizáciu Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecifikom a pozitívom takéhoto charakteru práce je, že sa zabezpečuje priamo v teréne, teda v prirodzenom prostredí sociálne ohrozených skupín obyvateľstva," informovala poslancov počas zastupiteľstva Mezeiová. Aktivity projektu sa uskutočňujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento projekt bol zmluvnými stranami dohodnutý na dobu určitú, a to od 1.11.2012 do 31.10.2015. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov je vytvárať podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností osôb a ich rodín viesť samostatný život a podporovať ich integráciu do spoločnosti. „Terénni sociálni pracovníci priamo v teréne získavajú relevantné informácie o spôsobe života klientov a poskytujú im aj poradenstvo pri osobných problémoch," dodala Miriam Mezeiová.

Jednu knihu ročne

Informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra za prvý polrok tohto roku pripravila jeho riaditeľka, Michaela Pribilincová. Správa, okrem iného, zahŕňa aj Mestskú knižnicu Michala Chrásteka. „Mestská knižnica sa v tomto roku zapojila do projektu Jednu knihu ročne, ktorý vyzýva darovať knižniciam jednu knihu ročne, alebo aspoň raz za život," uviedla pred poslancami Pribilincová a dodala: V prvom polroku sme darom získali 80 titulov, ktoré sme vo fonde ešte nemali. Tiež sme mnoho poškodených kníh zamenili za darované v dobrom stave." Každý, kto má záujem, môže tiež knižnici knihy zapožičať. „V súčasnosti má takto knižnica zapožičaných 43 kníh," spresnila údaje riaditeľka MsKC. Aj keď Kino Hron čaká v súčasnosti digitalizácia, v prvom polroku nebolo zatvorené. „Návštevníkom sme ponúkli alternatívu v podobe kinomaratónov, kde sa vždy dvakrát v mesiaci premietali tri filmy za sebou. Okrem toho, každú nedeľu v mesiaci sme vždy o 15-tej hodine premietali detské filmy."

Poslanci schváleným VZN predĺžili dĺžku prenájmu vyhradených parkovacích miest

Poslancom bolo predložené aj VZN mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom. Zmenu VZN si vyžiadali podnety a požiadavky občanov - bytových spoločenstiev v oblasti dĺžky prenájmu novovybudovaných vyhradených parkovacích miest z dôvodu neustáleho medziročného nárastu vstupných nákladov na vybudovanie takýchto miest, keď pôvodne kalkulovaná obstarávacia cena jedného parkovacieho miesta v prepočte na jeden rok 50 - 60 € vzrástla na viac ako 77 € za rok. Pôvodne uzatvárané nájomné zmluvy na 10 rokov by sa po schválení zmeny VZN mohli uzatvoriť na 15-ročné nájomné obdobie.


Na ostatnom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie, na základe ktorého chcú byť pravidelne informovaní o projekte Centrum zhodnocovania odpadov. Zriadená bola tiež komisia, ktorá sa zaoberá krízovým manažmentom realizácie projektu vzhľadom na nepriaznivý aktuálny stav rozpracovanosti projektu. O stretnutiach komisie a o ďalších krokoch, ktoré sa projektu týkajú, informovala poslankyňa Mária Biesová.

Poslanci predložili aj návrh na tri uznesenia. Jedno uznesenie neprešlo a jeden poslanecký návrh bol nakoniec z hlasovania stiahnutý. Uznesenie, ktoré ukladá hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu uznesení MsZ a ich plnenie za rok 2008, poslanci odsúhlasili.


Novinky

19.07.2018 12:37:00 Šport

Na tlačovke o nových posilách a fanshope

V utorok 17. júla sa na žiarskom štadióne konala tlačovka k začiatku sezóny 2018/2019, na ktorej športový riaditeľ Miroslav Poliaček hovoril ...

17.07.2018 09:10:08 Naše mesto

Rekonštrukcia chodníkov dokončená v priebehu augusta

Už v máji sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v rámci celého mesta. Celkovo sa opraví 3710 metrov štvorcových chodníkov v sume 96 000 eur. Mesto ...

16.07.2018 08:35:40 Naše mesto

Vyšplhajú sa teploty v druhej polovici júla nad tridsať?

Tohtoročné leto je zatiaľ premenlivé. Stabilné slnečné počasie sa nám akosi nevie ustáliť na dlhšie obdobie. Keď už sa počasie ...

10.07.2018 12:29:22 Naše mesto

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy na Ul. Dr. Janského a jej elokovaných pracovísk je cez letné prázdniny v  tzv. letnom režime. To ...

04.07.2018 08:13:49 Naše mesto

Nový asfaltový koberec je aj na autobusovom nástupišti

V rámci masívnej rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste sa opravil aj úsek vozovky na Centrálnej autobusovej stanici. Dodávateľ prác, ktorými je spoločnosť ...

03.07.2018 07:53:34 Naše mesto

Staré smetné koše zmiznú z ulíc. Nahradia ich betónové modely

Tento rok pribudne v uliciach mesta 48 kusov nových separačných smetných košov. Ide pritom o prototypy, ktoré sa vyrábajú podľa návrhu a požiadaviek ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu