Ako triediť

Cieľom triedenia odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

Logo OPŽP

Odpad je  hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je  v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
 
Mechanické zhodnocovanie odpadu je opätovné využitie vyseparovanej recyklovateľnej hmoty, napr. plastových fliaš. 

Pri energetickom zhodnocovaní odpadu sa z neho vyrába napríklad elektrická energia, bioplyn ap.

Cieľom je využívať vytriedené  odpady na ďalšie využitie, ktoré využitím množstva rôznych procesov znamenajú nižšiu záťaž životného prostredia ako ukladanie odpadu na skládku.

Pri vysypaní bežnej 1100-litrovej nádoby sa zistilo, že by z nej bolo možné vytriediť ešte 80% odpadu, za tých 80% odpadu, ktorý sa netriedi, stále PLATÍME. Pri maximálnom triedení odpadu  by teda bolo možné upraviť interval zberu alebo znížiť počet nádob, a tým aj znížiť náklady za vývoz odpadu.

Triedením odpadu  chránime životné prostredie.

Vývoz triedených zložiek je v našom meste bezplatný.

Odovzdanie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore je spoplatnené podľa aktuálneho VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom

Organizácia zodpovednosti výrobcov - ENVI-PAK, a. s.

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Výrobcovia zabezpečujú túto povinnosť buď individuálne, alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), akou je ENVI-PAK, a. s.

ENVI-PAK, a.s. v mene výrobcov v obciach a mestách zabezpečuje systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia vytriedeného odpadu. Ako OZV hradí náklady na triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.

Výrobcovia teda hradia náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné využitie, recykláciou, nákupom farebných kontajnerov, ale aj mzdy, energie, či náklady na triediacu linku. To prináša obciam a mestám úsporu v rozpočtoch – čím viac odpadu obec alebo mesto vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou zvyšného zmesového odpadu. Efektívne nastavený triedený zber v obci sa tak stáva pre obce a občanov bezplatným.

Okrem financovania odpadov má ENVI-PAK povinnosť zabezpečiť aj osvetu v oblasti triedenia (Test ekologickej inteligencie). Viac informácií nájdete na webe www.triedime.sk.

Edukačné video o správnom triedení odpadu: www.triedime.sk/video/triedime-spravne-domaci-odpad

On-line vzdelávací program spojený so súťažou o atraktívne ceny: www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie​

Video súťaž – Skvelé zelené video: www.triedime.sk/article/sutaz-skvele-zelene-video

Rozhlasový spot pre mestá a obce: www.envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3

Čo triedime:

 • a. Papier a lepenku, sklo, plasty kovy (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov) a viacvrstvové kombinované materiály, do zberných nádob : papier a lepenka – modrá zberná nádoba; plasty, kovy, tetrapaky /viacvrstvové kombinované materiály/ - žltá zberná nádoba; sklo – zelená zberná nádoba; použitý jedlý olej z domácností – do PET fliaš a do hnedej zbernej nádoby v stojisku zberných nádob. Zberné nádoby na použitý jedlý olej z domácností na verejných priestranstvách sú hnedej farby s označením zbernej nádoby.
 • b. elektroodpady z domácností,
 • c. použité prenosné batérie a akumulátory a automobilove batérie a akumulátory,
 • d. veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,
 • e. jedlé oleje a tuky z domácností,
 • f. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 • g. biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností,
 • h. nebezpečný odpad (oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok) napr. rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, tlačiarenské farby a iné,
 • i. objemný odpad,
 • j. drobný stavebný odpad.

Má to zmysel: Trieďme odpad

 • z 5 zaváracích pohárov vyrobíme 1 vázu,
 • z 10 časopisov vyrobíme 1 škatuľu na TV,
 • z 30 PET fliaš vyrobíme 1 flísovú bundu,
 • z 2 nápojových kartónov vyrobíme 1 m2 kuchynských utierok.

Analýza obsahu nádob na zmesový komunálny odpad

V marci 2017 sme v spolupráci s  Priatelia Zeme – SPZ, o.z. vykonali analýzu zloženia nádoby na ZKO. V meste sa náhodným výberom z celého územia vybralo 10 ks 1100 l – celková vzorka vážila takmer 1 tonu. Triedenie trvalo 4 hodiny, vykonalo ju 15 pracovníkov a po podrobnom roztriedení sme dosiahli tento výstup:

Analýza obsahu nádob na zmesový komunálny odpad za rok 2017

Táto analýza nám jednoznačne ukázala, že stále sú rezervy v prístupe k triedeniu odpadov. V nádobách na ZKO sa z predmetnej reprezentačnej vzorky nachádzalo 52% BRO, 12,3 % plastov, či 6,3 % papiera. Samotného ZKO bolo v predmetnej vzorke len necelých 16%. Jednoznačne sme si potvrdili našu domnienku, že v nádobách na ZKO je minimálne 50% - ný potenciál, ktorý môže byť predmetom triedenia a následného zhodnotenia týchto komodít. Cieľom mesta je teda jednoznačne zvýšiť mieru primárneho vytriedenia (priamo od obyvateľov) zložiek triedeného odpadu, tým zvýšiť množstvá odpadov, ktoré môžu byť predmetom zhodnotenia - recyklácie, čím sa zároveň zníži množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov, čo má zásadný environmentálny ale aj ekonomický dopad na obyvateľov, samosprávu ako aj krajinu.

V roku 2019 sme analýzu komunálnych odpadov zopakovali v celkovej vzorke 780 t s nasledujúcim výsledkom:

Analýza obsahu nádob na zmesový komunálny odpad za rok 2019

Porovnanie analýz:

Zložka/rok

2017

množstvo vzorky 960 t

2019

množstvo vzorky 780 t

BRKO

50%

480

35,60%

277,68

plasty

12,60%

120,96

19%

148,2

ZKO

17%

163,2

21,50%

167,7

papier

5,84%

56,064

8,60%

67,08

textil

4,84%

46,464

4,15%

32,37

sklo

3,65%

35,04

5,20%

40,56

DSO

2,31%

22,176

1,71%

13,338

kovy

2,01%

19,296

2,89%

22,542

tetrapaky

0,64%

6,144

0,73%

5,694

NO

0,62%

5,952

0,21%

1,638

drevo

0,62%

5,952

0,43%

3,354

Kam s odpadom, ktorý nepatrí do zberných nádob na suché triedené zložky?

Bioodpad

KBV

Zber kuchynského odpadu z domácností prebieha v domácnostiach oddelene od ostatného odpadu. Následne sa odovzdá do hnedej zbernej nádoby v stojisko zberných nádob. Podrobnosti zberu sú uvedené v letáku Zber kuchynského odpadu z domácností ako aj v samostatnej časti Bioodpad.

IBV

V časti s individuálnou bytovou výstavbou tzv. IBV, t.j. rodinné domy a štvorbytovky sa bioodpad (biologicky rozložieľný komunálny odpad) odváža podľa harmonogramu "Kalendár vývozu komunálneho odpadu a triedených zložiek KO" priamo spred rodinných domov:

 • december až február - 2x mesačne, a to pravidelne vo štvrtky
 • marec až november - 4x mesačne, a to pravidelne vo štvrtky,

a to v prípade, že obyvatelia v IBV majú bioodpad v množstve, ktorý nie je možné skompostovať.  

Prioritne sa v IBV nakladá so zeleným BRO zo záhrad a rastlinným odpadom z kuchyne formou domáceho kompostovania. Podrobnosti o nakladaní sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Do domácnosti sa poskytuje informačný leták o spôsobe nakladania na základe vyžiadania. 

Ďalšie informácie týkajúce sa nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom sú v samostatnej časti Bioodpad.

Objemný odpad

Mesto zabezpečuje najmenej dvakrát ročne /na jar a na jeseň/ zber a prepravu objemného odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch (VKK), takzvané dni jarnej a jesennej čistoty. Objemný odpad (napríklad nábytok, koberce, sanita, drevo a pod.) je možné okrem dní čistoty odovzdať bezplatne na zbernom dvore (pozri sekcia Zberný dvor). U oprávnenej osoby je možné objednať prepravu objemného odpadu na vlastné náklady, cena je v zmysle aktuálne platného cenníka. Podnikateľské subjekty, právnické osoby a organizácie si prepravu a zber objemného odpadu zabezpečujú celoročne na vlastné náklady. Zakazuje sa objemný odpad odkladať do priestoru stojísk na zberné nádoby, mimo stojísk a na verejné priestranstvá mesta.

Drobný stavebný odpad

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s platným zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočňuje zber drobného stavebného odpadu (DSO) výlučne formou množstvového zberu.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta – fyzické osoby odovzdávajú DSO celoročne na zberný dvor, ktorý je v meste na Ul. SNP č. 131, v areáli Technických služieb – Žiar nad Hronom, a. s. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je odplatné. Výšku poplatku za množstvový zber DSO mesto určuje vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. V prípade, že si pôvodca alebo držiteľ odpadu na území mesta - fyzická osoba (FO) prepravu nevie zabezpečiť sám, môže si túto službu objednať u oprávnenej osoby na vlastné náklady v zmysle aktuálneho cenníka.

Medzi DSO, ktorý vyprodukujú pôvodcovia (fyzické osoby) na území mesta v rámci bežných udržiavacích prác patrí najmä: zmes betónu, kvadier, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne.

Pôvodcovia alebo držitelia DSO sú povinní z takéhoto odpadu pred jeho odovzdaním prednostne vytriediť iné zložky komunálneho odpadu ako je sklo, plasty a podobne.

Zakazuje sa ukladať DSO do zberných nádob, určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, k stojiskám, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá na území mesta.

Elektroodpad

Medzi elektroodpady z domácností patria napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, sušičky, elektromotory, ručné elektrické náradie, malé elektrické domáce spotrebiče, LED žiarovky, svietidlá atď.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území mesta. O miestach umiestnenia nádob sú pôvodcovia a držitelia odpadu (fyzické osoby) informovaní spôsobom v mieste obvyklým.

Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob ako zberných nádob na to určených alebo vedľa nich, k stojiskám zberných nádob, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá mesta, ako aj na miesta iné, ako na to výlučne určené.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu elektroodpad celoročne bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu, ktorý mesto vopred vyhlási  na webovom sídle mesta, v miestnych novinách alebo na verejných tabuliach. Prostredníctvom mobilného zberu môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do pristavenej nádoby/zberného auta.

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

V meste je rozmiestnených aj 8 červeno-bielych stacionárnych kontajnerov. Sú to špeciálne zberné nádoby na veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory. 

Kde nájdete tieto kontajnery?

 • Ul. A. Štefanku pri stojisku č. 94
 • Hviezdoslavova ulica 57, pri stojisku č. 39
 • Ul. M. R. Štefánika, na parkovisku pri II. ZŠ, pri mliečnom automate
 • Nám. Matice slovenskej, vo dvore medzi stojiskami č. 80 a č.81
 • Rudenkova ulica, pri spoločnosti Stavit
 • Ul. Sládkovičova č. 491/6, pri stojisku č. 003
 • Bernolákova ulica, vedľa stojiska 16, blízko I. ZŠ
 • Svitavská ulica, parkovisko

Recyklácia významne šetrí prírodné zdroje a životné prostredie

Napríklad až 80 percent materiálu z mobilného telefónu je možné opätovne využiť. Drahé kovy používané pri výrobe telefónov možné získať lacnejšou recykláciou, ktorá je k prírode šetrnejšia. Ťažba jedného gramu zlata generuje zároveň aj tri tony odpadu, pričom rovnaké množstvo zlata je možné získať recykláciou len dvadsiatich deviatich mobilných telefónov. 

Čo patrí do červeno-bieleho kontajnera: 

 • Spotrebná elektronika vrátanie príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá)
 • Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky)
 • Malé elektronické a elektrické hudobné nástroje
 • Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)
 • Faxy a záznamníky
 • Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)
 • Tlačiarne, malé stolné kopírky
 • Kalkulačky
 • Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady)
 • Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely) 
 • Batérie a akumulátory
 • Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia

Čo nepatrí do červeno-bieleho kontajnera: 

 • Monitory, televízory, žiarivky, výbojky

Elektroodpad - žiarivky

Elektroodpad – žiarivky a LED žiarivky treba odovzdať buď v predajniach, alebo na zbernom dvore. 

Výroba a predaj klasických žiaroviek bola postupne od roku 2009 ukončená. Nahradili ich úsporné žiarivky a LED žiarovky, ktoré majú omnoho nižšiu spotrebu a dlhšiu dobu životnosti. Keď tieto úsporné žiarivky a LED žiarovky doslúžia, stáva sa z nich nebezpečný elektroodpad, a ten nepatrí do komunálneho odpadu. Patria do triedeného zberu. 

Aké sú možnosti odovzdania tohto elektroodpadu do triedeného zberu?

 • Do predajní. Ide o tzv. miesta spätného odberu, klasické predajne s elektrozariadeniami, alebo svetelnou technikou. V sieti týchto predajní môžete bezplatne odovzdať už doslúžilé žiarivky, LED žiarovky alebo výbojky pri nákupe nových, na základe výmeny kus za kus. Sieť týchto predajní tvorí už niekoľkotisíc obchodov.
 • Na zberné dvory. Tieto miesta oddeleného zberu sú prevádzkované obcami, mestami alebo špecializovanými odpadovými spoločnosťami. Na zberných dvoroch môžete zadarmo odovzdať nefunkčné osvetľovacie zariadenia v rôznom množstve a bez akýchkoľvek podmienok.
 • Individuálny mobilný odber. V prípade väčšieho množstva nefunkčných žiariviek a LED žiaroviek je možné zabezpečiť odber priamo z miesta výskytu, napríklad odber z firiem prostredníctvom oprávnených osôb vykonávajúcich mobilný zber.
 • Mobilná zberňa počas dní čistoty. Obyvatelia môžu odovzdať takýto odpad aj do mobilnej zberne, ktorá je v meste pristavená počas aktivít Dní jarnej a Dní jesennej čistoty.

Do triedeného zberu patria: 

 • Lineárne žiarivky, nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne žiarovky kruhové, tvaru U a indukčné.

Lineárne žiarivky

 • Kompaktné žiarivky – bez integrovaných preradníkov a kolíkovými päticami, kompaktné žiarivky s integrovanými elektrickým preradníkom.

Kompaktné žiarivky

 • Výbojky – vysokotlakové a nízkotlakové, halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové, xenónové.

Výbojky

 • LED svetelné zdroje - svetelné zdroje, ktoré obsahujú LED diódy, ktoré sa dajú priamo namontovať do svietidla ako náhradu za existujúce žiarovky.

LED svetelné zdroje

LED svetelné zdroje

Do triedeného zberu nepatria (patria do zmesového komunálneho odpadu): 

 • Do separovaného zberu nepatria žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky, ako sú klasické žiarovky, iluminačné, sviečkové, dekoračné, smerové, halogénové, nízkovoltové a halogénové žiarovky na sieťové napätie.

o separovaného zberu nepatria žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky

Použité batérie a akumulátory

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), výrobcu alebo tretej osoby pre batérie a akumulátory umiestnených na území mesta, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu použité batérie a akumulátory celoročne bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu, ktorý mesto vopred vyhlási na webovom sídle mesta, v miestnych novinách, alebo na verejných tabuliach. Prostredníctvom mobilného zberu môžu pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do pristavenej zbernej nádoby/zberného auta.

Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných nádob ako zberných nádob na to určených alebo vedľa nich, k stojiskám zberných nádob, do stojísk zberných nádob a na verejné priestranstvá mesta, ako aj na miesta iné, ako na to výlučne určené.

Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.

Nebezpečný odpad

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka/dni jarnej a jesennej čistoty/ zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom oprávnenej osoby. Mesto o zbere nebezpečných odpadov vopred informuje, a to v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 14 dní pred konaním zberu) a prostredníctvom obvyklého informačného systému mesta (oznámením na webovej stránke mesta, v mestských novinách, na vývesnej tabuli a pod.). V ozname uvedie termíny (dni a hodiny), v ktorých bude možné nebezpečné odpady odovzdať ako aj miesta zberu, druhy odpadov a iné podstatné informácie (mobilná zberňa nebezpečných odpadov).

Nebezpečné odpady sú odpady s  obsahom škodlivín a patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, motorové a mazacie oleje a iné nebezpečné odpady.

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich pôvodcovia a držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie pred odovzdaním.

Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob na iný ako nebezpečný odpad alebo vedľa nich, k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište zberných nádob alebo náhradné stanovište zberných nádob a na verejné priestranstvá mesto.

Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu celoročne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore. Pôvodcovia a držitelia odpadu na území mesta (fyzické osoby) môžu odovzdať druhy odpadov, na ktoré má zberný dvor súhlas. Aktuálny zoznam odpadov je vyvesený na webovej stránke mesta.

Spôsob zberu textilu a šatstva

Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

 • čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
 • topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
 • doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
 • okrem textilu, šatstva a obuvi, je možné do príslušného kontajnera ukladať aj hračky

Mesto sa rozhodlo o opätovné zavedenie zberných nádob na šatstvo, no z dôvodu zneužívania neprispôsobivými občanmi zatiaľ len na určitých lokalitách v počte 22 kusov. Technický rozdiel oproti predošlým zberným nádobám je v tom, že vhadzovací priestor je predelený a znemožňuje spätné vyberanie obsahu (viď. foto kontajnera).  Nakoľko sú tieto zberné nádoby technicky upravené oproti predošlým a to tým, že vhadzovací priestor neumožňuje spätné vyberanie obsahu, žiadame Vás o rešpektovanie zákazu vstupu do vnútra kontajnera (RIZISKO ÚMRTIA PRI VLEZENÍ DO KONTAJNERA). (Upozornenie je nalepené aj na zbernej nádobe). Zberný dvor obyvatelia môžu samozrejme aj naďalej využívať v pracovných dňoch vrátane soboty v čase od 8:00 do 20:00 hod.  

Zoznam stanovíšť kontajnerov na šatstvo a textil:

 1. Tajovského (pri Jednote) stojisko č. 10
 2. Tajovského stojisko č. 12
 3. Jilemnického stojisko č. 17
 4. Vansovej stojisko č. 34
 5. Novomeského stojisko č. 29
 6. M. R. Štefánika, pred ZŠ
 7. A. Dubčeka stojisko č. 52/1
 8. Dukelských hrdinov stojisko č. 50
 9. Hviezdoslavova pri stojisku č. 39
 10. Hviezdoslavova pri stojisku č. 35
 11. Hviezdoslavova pri stojisku č. 40
 12. Šášovské Podhradie MHD zastávka
 13. M. Benku pri stojisku č. 91
 14. A. Štefanku pri stojisku č. 94
 15. Družstevná na rohu ulice
 16. Stavit (plocha pre zberné nádoby)
 17. Medzi Vodami (ihrisko)
 18. Š. Moysesa pri stojisku č. 75/1
 19. Š. Moysesa (za MsÚ rampa) pri stojisku č. 83
 20. Š. Moysesa pri stojisku č. 62
 21. Š. Moysesa (za novou Billou) pri stojisku č. 66
 22. M. Chrásteka pri stojisku č. 21

Ďalšie informácie

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

V súlade s §329/2018 Z.z. zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov je mesto povinné na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

Na čítanie:

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce ŽP 6-01

Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. musí výrobca pneumatík zabezpečiť ich bezplatný spätný zber prostredníctvom distribútora minimálne v každom okrese SR. Distribútorom sa rozumie ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík. Občan má v nich právo ponechať ojazdenú pneumatiku zadarmo aj v prípade, že nenakúpi ďalší tovar alebo službu.

 1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 2. Distribútor pneumatík je povinný:
  a)Zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný odber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu,
  b) Informovať konečných používateľov odpadových pneumatík na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji pneumatík viditeľné a pre verejnosť prístupné, o možnosti bezplatného spätného zberu,
  c) Zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja.
 3. Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky:
  a) do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich,
  b) k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, na stanovište alebo náhradné stanovište zberných nádob,
  c) do veľkoobjemných kontajnerov určených na zber objemného odpadu,
  d) na verejné priestranstvá.

Označovanie obalov

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontajnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka. V prílohe prikladáme vysvetlivky, čo znamenajú jednotlivé značky na obaloch.

Na čítanie:

Správy o nakladaní s KO a DSO na území mesta Žiar nad Hronom

Na čítanie:

Informácie o stave a vývoji ŽP

Dôležité informácie nájdete aj na nasledujúcich webových portáloch:

Súbory na stiahnutie:

Kalendár vývozu komunálneho odpadu a triedených zložiek na rok 2024 (IBV)

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho odpadu na rok 2024 (KBV)

Informačný leták - zber kuchynského odpadu z domácnosti

Plagát triedime - súbor sa otvorí v novom okne [.jpg]

Motivačný plagát - súbor sa otvorí v novom okne [.jpg]

Rady a tipy na eko Vianoce - súbor sa otvorí v novom okne [.jpg]

ZÁLOHUJME, ale NEZABÚDAJME TRIEDIT! - súbor sa otvorí v novom okne [.jpg]

Legislatíva:

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom
 • Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom   

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png