Interpelácie poslancov

Interpelácia poslanca predstavuje otázku, alebo pripomienku, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom. Poslanci interpelácie podávajú buď písomne alebo ústne na zasadnutiach mestského parlamentu. Na ostatnom zasadnutí MsZ podali poslanci nasledujúce interpelácie, ktoré prinášame aj s odpoveďami predstaviteľov mesta:

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 20.05.2016


Stela Šeševičková - 

 1. Cez poškodený strop v podchode zateká a na niektorých miestach to poškodzuje farby maľby, ktorú tam realizoval mladý umelec.
 2. Na chodníku od domova dôchodcov smerom k Bille je množstvo nerovností.

Peter Antal, primátor mesta - Daný stav preveríme a adekvátne zareagujeme. Uvidíme, či je vôbec možné chodník opraviť.


Stella Víťazková -

 1. Údajne pri odvoze nádob na odpad v časti IBV spoločnosť Technické služby a. s. nevyvezie nádobu, ktorá nie je uzatvorená, teda preplnená tak, že sa nedá zatvoriť. Chcem sa opýtať, či rovnako bude postupovať aj v prípade bytových spoločenstiev a zohľadní finančne vyvezenie nádoby, ktorá je poloprázdna. Tiež ma zaujíma, či zavedenie poplatkov za stavebný odpad podnietilo väčšiu tvorbu čiernych skládok.
 2. Chodník od autoumyvárne pri starej poliklinike smerom k materskej škole má len betónový povrch a je už značne poškodený. Je možné ho zrekonštruovať?

Ján Vinarčík, vedúci OOH - Nedá sa rozlíšiť hmotnosť v nádobách, platí sa za vývoz nádoby, ktorá má určitú kapacitu v litroch. V prípade, že je v nej (pri nej) odpad naviac, berie sa to ako odvoz naviac.

Peter Antal, primátor mesta - S rekonštrukciami a asfaltovaním havarijného stavu komunikácií sme začali len v máji, takže je možné ho ešte zaradiť do harmonogramu. Samozrejme, sme limitovaní rozpočtom, ktorý je na tento rok na rekonštrukcie vyčlenený. Nechám to na posúdenie odbornými pracovníkmi.


Rastislav Uhrovič -

 1. Je spoplatnené odovzdanie vyseparovaných plastov na zbernom dvore?
 2. Je možné obnoviť osvetlenie sochy Š. Moysesa na Námestí Matice slovenskej?

Ján Vinarčík, vedúci OOH - Od roku 2014 sme zrušili poplatky za umiestňovanie odpadu na zberný dvor. Aktuálne sa vyberajú poplatky za umiestnenie stavebného odpadu, určite nie za plasty.

Igor Rozenberg, riaditeľ Technické služby, s. r. o. - Na obnove osvetlenia sa pracuje, tak ako aj na obnove osvetlenia na starej fontáne.


Monika Balážová - V súvislosti s otvorením Oddychovej zóny Etapa, je možné tam zriadiť mobilné WC?

Peter Antal, primátor mesta - Počkáme si na vývoj situácie, či je vôbec potrebné takúto službu poskytovať. Ani na iných ihriskách nie sú mobilné WC. Prenájom WC tiež niečo stojí.


Mária Biesová -

 1. Bolo by možné vymeniť rampu, ktorá zakazuje vstup vozidiel?
 2. Pri bytovke v tzv. Účku, kde sa v minulosti asfaltovali komunikácie, je potrebné ešte dať vrstvu na malom priestore pri obnovenej bytovke, aby im voda nestekala do pivníc a základov.

Peter Antal, primátor mesta - Oba prípady dáme posúdiť, či je možné ich v blízkej dobe zrealizovať.


Veronika Balážová -

 1. Bolo by možné pri pošte smerom k obchodom urobiť riadny chodník s bezbariérovým prístupom, čo by uľahčilo priechod vozíčkarom a matky s kočíkmi?
 2. Keď stavebné firmy rekonštruujú bytovky, skladajú materiál na parkovisko (na Ul. Pártošovej) alebo chodníky (Ul. Tajovského – Čínsky múr). Majú na to povolenie alebo si platia u mesta prenájom? Pretože skladovanie stavebného materiálu poškodzuje chodníky.
 3. Na Etape na Novomeského ulici je objekt bývalého pohostinstva a iných služieb. Už je to dlhodobo nevyužívané a miesto, ktoré využívajú asociáli.
 4. Dá sa do Domu smútku na cintorín v Šášovskom Podhradí kúpiť mikrofón?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Aktuálne neviem odpovedať, zaoberať sa tým však budeme.
 2. Pri rekonštrukcii bytoviek sa materiál musí niekde uskladniť. Je to riešené cez záber verejného priestranstva, ktorý pri rekonštrukciách domov prenajímame bytovým spoločenstvám, nie stavebným firmám.
 3. Majiteľa nehnuteľnosti môžeme kontaktovať pre lepšie zabezpečenie nehnuteľnosti.
 4. Pred niekoľkými rokmi MsKC zakúpilo prenosný reproduktor aj s mikrofónom a kedykoľvek je to potrebné, je možné si ho na konanie pohrebu zapožičať.

Anna Líšková -

 1. Do podchodu cez strop zateká. Je možné to skontrolovať?
 2. Poďakovala za odstránenie náletovej zelene pri križovatke k cintorínu, čím sa zlepšila viditeľnosť križovatky.
 3. Na Ul. A. Hlinku bol zrekonštruovaný chodník a urobené schody. Tie schody nie sú zjazdné. Je možné tam namontovať zjazdné koľajnice, aby sa dalo cez ne prejsť kočíkmi či bicyklami?

Juraj Miškovič, prednosta MsÚ -

 1. Mali sme stretnutie aj na tému stav podchodu s Regionálnou správou ciest a Okresným dopravným inšpektorátom. Zatekanie pravdepodobne spôsobuje porucha kanalizačného potrubia pod zeleným pásom medzi jazdnými pruhmi na Ul. SNP. Intenzívne to riešime, aby sa podchod zrekonštruoval.
 2. Schodmi na Ul. A. Hlinku sa budeme zaoberať.

Gabriela Hajdóniová - Je už známy harmonogram prác rekonštrukcie chodníkov, do ktorého sme požiadavky dávali aj my, poslanci MsZ?

Juraj Miškovič, prednosta MsÚ - V tomto roku sme nerobili harmonogram, ale zatiaľ len reagovali na havarijné situácie. Aktuálne spracovávame všetky požiadavky, naceňujeme a porovnávame s rozpočtom, ktorý máme na opravu mestských komunikácií vyčlenený.


Peter Dubeň -

 1. Vjazd do garážovej kolónie pri STS-ke je v dezolátnom stave.
 2. 2. Vodiči často nedodržiavajú dopravné značenie na novom parkovisku pri II. ZŠ.

Soňa Lukyová - Bolo by možné vypracovať VZN o parkovacích miestach,  ktoré by hovorilo o tom, ktoré miesta na parkovanie sú vyhradené pre bytové spoločenstvo? Pretože pri jednej bytovke na Ul. Hviezdoslavovej si jeden pán parkuje autovraky a tým zaberá miesta obyvateľom.

Peter Antal, primátor mesta - Neuvažovali sme a ani si neviem predstaviť mechanizmus, ako spravodlivo vyhradiť priestor na parkoviskách pre obyvateľov a členov spoločenstva a tých ostatných, keďže parkovanie v meste je bezplatné. Spomínaný prípad s autovrakmi skôr riešme cez mestskú políciu.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 31.03.2016


Stela Šeševičková -

 1. Upozornila na to, ž  na vedľajšej ceste vedúcej od obchodu Mark smerom k II. ZŠ je na vjazde na hlavnú cestu veľmi zlá viditeľnosť pre vodičov, práve kvôli parkovaniu vozidiel hneď od začiatku chodníka.
 2. Požiadala prednostu MsÚ žiadať odstránenie mreže umiestnenej na podchode, v ktorom je prevádzka herne (pri gymnáziu), pretože výrazne znižuje výhľad vodičom v križovatke.
 3. Opýtala sa, či žltá čiara na komunikácii pri prevádzke Patriot pri Slovenskej sporiteľni platí alebo neplatí, nakoľko majitelia kníhkupectva a Emporia stávajú vozidlami pri svojich prevádzkach.  
 4. Upozornila na opakujúce sa uskladnenie odpadu v podchode pri Emporiu, požiadala zabezpečiť, aby sa to už neopakovalo.

Róbert Šiška, náčelník MsP - Viditeľnosť sa znížila tým, keď sa povolilo parkovanie na chodníku v blízkosti križovatky. Je to otázka rozhodnutia, či zrušiť ďalšie parkovacie miesto. O stanovisko sme požiadali aj Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom.

Peter Antal, primátor mesta - Budeme komunikovať s prevádzkovateľmi obchodov na námestí, aby dodržiavali pravidlá parkovania a tiež zásady likvidácie odpadu na území mesta. Čo sa týka mreže na podchode, to bude potrebné komunikovať s dopravným inšpektorátom.


Norbert Nagy (interpelácia predložená písomne, citovaná doslovne) - „Pán náčelník MsP, pred viac ako štyrmi rokmi ešte za Vášho predchodcu, ešte za primátorovania Ivana Černaja, sa traja príslušníci MsP rozhodli nemlčať. Sťažovali sa na zlé riadenie MsP v Žiari nad Hronom. Sťažovali sa primátorovi mesta a nám novým poslancom MsZ. Za svoje konanie boli vtedy bezprecedentne z radov MsP prepustení. Údajne z organizačných dôvodov. Už vtedy som spolu s viacerými kolegami poslancami Vášho predchodcu aj primátora mesta upozorňoval, že sa porušil zákon o obecnej polícii aj zákon o sťažnostiach. Po 4 rokoch súdov sa všetci traja bývalí policajti dovolali pravdy a súd uznal ich vtedajšie výpovede za neplatné. Občanov mesta, resp. mestský rozpočet to bude stáť okolo 100 000 eur na ušlej mzde. Ako to vnímate Vy ako šéf MsP, ktorej rady sa rozšírili o staronových 3 príslušníkov?

Peter Antal, primátor mesta - V prvom rade, rozsudok mestu ešte doručený nebol, čiže nedá sa k tomu zaujať adekvátne stanovisko. Na druhej strane treba povedať, že súd rozhodoval o právoplatnosti výpovedí, pričom v minulosti rozhodol, že sú právoplatné a v súlade zo zákonom. V žiadnom prípade o nejakých sumách na ušlých mzdách, takže spomínané číslo je úplne mimo rámec tejto témy.

Róbert Šiška, náčelník MsP - Tento problém som zdedil po svojom predchodcovi. Neviem sa vyjadriť k situácii, kedy rozsudok nebol doručený mestu a nenadobudol právoplatnosť.


Branislav Šťastný - Upozornil na veľkú dieru v plote okolo kúpaliska pri detskom ihrisku v Parku Štefana Moysesa (kde je prehradený mlynský náhon). Skutočnosť dávnejšie hlásil už aj mestskej polícii a podľa jeho informácií má mať vedomosť o tomto stave aj mesto, avšak pred niekoľkými dňami tam diera stále bola. Požiadal o promptnú opravu plotu.

Juraj Miškovič, prednosta MsÚ - V rámci príprav kúpaliska na letnú sezónu bude oplotenie opravené na tomto, aj na iných miestach.


Veronika Balážová -

 1. V súvislosti s pripravovanou zmenou dopravného značenia v meste požiadala zahrnúť do tejto zmeny aj označenie pešej zóny na Námestí Matice slovenskej.
 2. Navrhla zriadiť v Parku Š. Moysesa a na oddychových zónach v meste prírodnú mobilnú knižnicu.  
 3. Požiadala prednostu MsÚ, aby SPP v súvislosti opravil časť chodníka tržnici na Ul. M. Chrásteka, kde realizoval prípojku plynu.  

Peter Antal, primátor mesta - Mobilná knižnica v parku je inštalovaná už niekoľko rokov. V blízkosti menšieho jazierka. Ostatné dve veci budeme riešiť.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 28.01.2016


Emil Vozár - Aký je stav s platením nájomného v nájomných bytoch v Obytnom súbore Sever? Sú tam nejakí neplatiči?

Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financií MsÚ - Ku koncu roka sme mali piatich neplatičov, celková suma predstavuje 2 000 €. Ale je to kryté zábezpekami, ktoré sme pri začiatku nájmu vyberali - vo výške 6 mesačného nájmu.


Soňa Lukyová - Bolo by možné vypracovať VZN o parkovacích miestach, ktoré by hovorilo o tom, ktoré miesta na parkovanie sú vyhradené pre bytové spoločenstvo? Pretože pri jednej bytovke na Ul. Hviezdoslavovej si jeden pán parkuje autovraky a tým zaberá miesta obyvateľom.

Peter Antal, primátor mesta - Neuvažovali sme a ani si neviem predstaviť mechanizmus, ako spravodlivo vyhradiť priestor na parkoviskách pre obyvateľov a členov spoločenstva a tých ostatných, keďže parkovanie v meste je bezplatné. Spomínaný prípad s autovrakmi skôr riešme cez mestskú políciu.


Peter Dubeň - Je možné vyznačiť priechod pre chodcov cez cestu pri vstupe do II. ZŠ? A tiež komunikácia, cesta aj chodník pri záhradníctve pri nemocnici smerom k pohostinstvu a nižšie k lekárni je dlhodobo v dezolátnom stave. Autá tam rozjazďujú verejné priestranstvo.

Peter Antal, primátor mesta - Ďalší priechod pre chodcov tam nebol povolený zo strany ODI - medzi priechodmi pre chodcov musí byť dodržaná predpisová vzdialenosť. Čo sa týka spomínanej cesty, máme spracovaný projekt na vybudovanie chodníka, aby chodci nemuseli chodiť po ceste alebo po tráve. Chceme zjednosmerniť túto cestu, no zatiaľ nám to ODI nepovolil. Na rekonštrukcii tohto úseku však pracujeme.


Branislav Šťastný - Bolo by možné rozšíriť otváracie hodiny plavárne na ranné plávanie o jeden deň? To znamená, že by ranné plávanie bolo 2-krát do týždňa.

Peter Antal, primátor mesta - Dáme preveriť, či je to možné, s prihliadnutím na náklady, a zároveň na mieru využívania ranného plávania.


Gabriela Hajdoniová - Pripomenula interpelovanie odpadovej nádoby pri ceste k záhradkám pri Kauflande. A taktiež opravu schodov, ktoré vedú na cintorín.

Peter Antal, primátor mesta - Ten kôš sa plánuje osadiť, len aby sme tam vedeli urobiť základy, musí prejsť zimné obdobie. Oprava schodov sa aktuálne realizuje, dali sme posúdiť a naceniť aj možnosť vybudovania chodníka.


Anna Líšková - Neodvážal sa odpad tak ako bolo v rozpise, konkrétne z rodinných domov, ktorých obyvatelia musia nádoby vynášať pred dom.

Juraj Miškovič, prednosta MsÚ - Problém nastal, že týždeň končil nepárnym týždňom a taktiež začínal nepárnym. Tým pádom sa mohlo veľa ľudí pomýliť pri prechode z roka 2015 na 2016, keďže iné komodity sa vynášajú v párny týždeň a iné v nepárny. Sme v komunikácii s Technickými službami, a. s. a vyjdeme obyvateľom v ústrety.


Monika Balážová - Pripomenula zriadenie šikmého státia na Ul. Tajovského pri „čínskom múre".

Juraj Miškovič, prednosta MsÚ - ODI nám žiadosť na zriadenie šikmého parkovania zamietol, čiže aktuálne riešime pozdĺžne parkovanie a jeho značenie.


Veronika Balážová - Žiadala o spätné vyhodnocovanie interpelácií, čo sa podarilo vyriešiť a čo nie a priebežné informovanie riešenia informácií a vyhodnocovania na zastupiteľstvách.

Peter Antal, primátor mesta - Neviem si to dosť dobre predstaviť, ako to množstvo pripomienok budeme vyhodnocovať na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Môžeme vás e-mailom informovať o výsledku interpelácie, to nie je problém.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 10.12.2015


Veronika Balážová - 

 1. Mohli by sa zastrešiť schody, ktoré vedú z podchodu na Ul. SNP k daňovému úradu?
 2. Pri chodníku pri „Kockách" ostali po bývalej terase piliere, ktoré aktuálne špatia a zavadzajú. Dali by sa odstrániť?
 3. Chcela by som poďakovať našim technickým službám za osvetlenie parkovísk na Ul. Pártošovej a pri Hronstave.
 4. V zasadačke, kde teraz rokujeme, je slabé osvetlenie, môžeme s tým urobiť niečo?

Peter Antal, primátor mesta - 

1. Neviem odpovedať, či je potrebné schody z podchodu zastrešovať. V zime tam pravidelne robíme zimnú údržbu, čistenie a posyp.
2. Oslovíme vlastníka základových pilierov, aby ich odstránil z verejného priestranstva.
4. Neviem, či je nutné meniť osvetlenie v Zasadačke MsKC.

Bolo by dobré, aby ste v rámci interpelácií nepredkladali veci, ktoré vieme riešiť operatívne. Interpelácie by mali smerovať k našej práci, k našim rozhodnutiam alebo k tomu, čo sme urobili. Toto sú skôr podnety na opravy a rekonštrukcie. Tie by ste mali adresovať prednostovi mestského úradu.

Milan Gocník - Fakticky zareagoval na podporu slov primátora citovaním rokovacieho poriadku MsZ: „Poslanec je oprávnený interpelovať primátora vo veciach výkonu jeho práce."


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 26.11.2015


Stella Víťazková - Na základe jej účasti na kontrolnom dni na žiarskom cintoríne skonštatovala, že sa úroveň cintorínskych služieb zvýšila a je tam poriadok. Taktiež pochválila mestskú políciu za riadenie dopravy počas „dušičiek" pri žiarskom cintoríne.


Emil Vozár - Poďakoval Jánovi Žiakovi a organizátorom Žiarskeho polmaratónu, že sa štart pretekov v roku 2016 uskutoční o 10.00 hod., nie o 12.00 hod. ako doposiaľ, kedy je najväčšie teplo pre bežcov.


Soňa Lukyová -

 1. Na lúke pri Hivezdoslavovej ulici je zložený asfaltový frézing z komunikácií, kedy sa odprace?
 2. Prebieha petičná akcia za premiestnenie jarmoku do inej časti mesta. Nesúhlasia napríklad s napájaním kolotočových atrakcií na elektrinu z okolitých domov, so systémom zákazu parkovania počas konania jarmoku a vadí im hluk z kolotočov.
 3. Pri cirkevnej škole nefunguje mestský rozhlas.

Emil Vozár, konateľ TS, s. r. o. - Frézing je zložený na tom mieste z toho dôvodu, že ide o mestské pozemky a do konca roka by mal byť použitý v rámci opráv komunikácií.

Peter Antal, primátor mesta - Mestský rozhlas sa všade opraviť nedá, je už v takom stave, že si čoskoro sami budeme musieť odpovedať na otázku či ideme investovať do celého systému, alebo ho prestaneme prevádzkovať.


Veronika Balážová - 

 1. Na Ul. SNP, v mieste, kde je Katastrálny úrad, je pri komunikácií živý plot. Bolo by dobré, aby sa tie kríky strihali šikmo.
 2. Medzi starou poliklinikou a autoumyvárňou je potrebné spraviť chodník, lebo ľudia tam musia chodiť po ceste.
 3. Opätovne žiada o osvetlenie parkoviska na Ul. Pártošovej.

Peter Antal, primátor mesta - Chodník zaradíme do harmonogramu na rok 2016. V prípade dostatku financií sa môže realizovať.

Igor Rozenberg, riaditeľ TS, s. r. o. - Parkovisko bude osvetlené v najbližšom čase, čakáme na ukončenie verejného obstarania.


Peter Dubeň - Schody vedúce na cintorín sú v zlom stave. Ide mesto opravovať tieto schody?

Peter Antal, primátor mesta - O tomto probléme sme spolu hovorili na minulom zasadnutí, aj na neformálnom stretnutí. Schodom na cintorín sa venujeme, pripravujeme si alternatívy, ako tento problém vyriešiť a aj rozpočet na to.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 24.09.2015


Milan Gocník - Požiadal o osadenie dopravného zrkadla na križovatku ulíc A. Štefanku a Pod Donátom, tak aby bolo vidieť ľavú príjazdovú stranu cesty z Ul. Pod Donátom, pretože je tu veľmi nízka prehľadnosť.

Peter Antal, primátor mesta - Požiadame Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom o vyjadrenie. V prípade ich súhlasu môžeme zrkadlo nainštalovať.


Soňa Lukyová -

 1. Opakovane interpelovala problém s odtekajúcou dažďovou vodou na chodníku pri bytovom dome vedľa oddychovej zóny Hviezdoška. Počas dažďov voda na chodníku stojí a nedá sa tadiaľ chodiť.
 2. Prečo sa vyfrézovaný asfaltový povrch uskladnil na lúku pri Hviezdoslavovej ulici, prečo nie inde?
 3. Prisľúbili sme darovať stoličky z MsKC do Kultúrneho domu v Šášovskom Podhradí. Zrealizovalo sa to?
 4. Poďakovala za zriadenie Krízového centra Nádej pre týrané ženy v Jadrane.
 5. Za neprítomnú kolegyňu S. Víťazkovú interpelovala schody z nákupného centra Retail box smerom k svetelnej signalizácii. Už sú v zlom technickom stave.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Tak ako v minulosti, aj teraz musím odpovedať, že ide o problém s odvedením dažďovej vody, ktorý sa pri výstavbe týchto bytoviek nerealizoval a mal sa. Preto je potrebné komplexné riešenie tohto problému, ktoré bude aj značne nákladné. A to je dôvod, prečo to zatiaľ vyriešiť nevieme.
 2. Frézing sme dočasne uskladnili na pozemku, ktorý je vlastníctvom mesta, kým nebude použitý na iný účel. Je to dočasné riešenie a mesto nestojí ani euro, nemusíme si prenajímať skladovacie priestory.
 3. Áno, stoličky sme do kultúrneho domu darovali. Avšak je problém s ich skladovaním, keďže sa nedajú ukladať na seba, nedajú sa uskladniť v čase, keď je potrebné využiť sálu inak ako na sedenie. Preto sme sa s prevádzkovateľmi kultúrneho domu dohodli, že ich vybavíme v budúcnosti skladacími stoličkami.

Emil Vozár -

 1. Predniesol interpeláciu občianky, ktorá sa týkala osadenia zábradlia medzi jazdnými pruhmi na ceste na Ul. SNP. To údajne znižuje viditeľnosť pre vodičov, preto je údajne mesto povinné zabezpečiť 24-hodinovú prevádzku svetelnej signalizácie na križovatkách v blízkosti tohto zábradlia.
 2. Medzi garážami na Ul. Hutníkov sa vraj tvoria nejaké nelegálne obydlia. Obyvatelia sa sťažujú, okrem iného, na to, že tam spaľujú všetko možné a dym ich veľmi obťažuje.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Zábradlie sme osadili na žiadosť Okresného dopravného inšpektorátu, podľa projektu, ktorý bol zo strany ODI aj schválený. Ja si nedovolím posúdiť, či spomínaný dojem z tejto križovatky vyrieši svetelná signalizácia, ktorá bude fungovať 24 hodín. A taktiež to nie je v mojej právomoci, nakoľko toto nie je mestská komunikácia, odporúčam sa obrátiť na ODI.
 2. Celú vec preveríme a prijmeme adekvátne opatrenia. Samozrejme, že medzi garážami bývať nikto nebude.

Veronika Balážová -

 1. Bolo by možné, aby hliadka mestskej polície častejšie hliadkovala na cintoríne, pretože viacerým obyvateľom sa stalo, že mali popísané pomníky voskom, alebo im zmizli sviečky alebo vence.
 2. Napriek tomu, že v tomto roku sa rekonštruovali chodníky na Etape, chcem pripomenúť, že chodník oproti nemocnici je vo veľmi zlom stave. V jeho blízkosti je kaviareň, mesto má pri ňom osadenú informačnú tabuľu, je to veľmi frekventovaný chodník, preto dávam do pozornosti, aby sa naň nezabudlo.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Mestská polícia bude častejšie hliadkovať na cintoríne. Problém s miznutím sviečok alebo iných predmetov z hrobov aktuálne riešime a hľadáme riešenie, ktoré by definitívne tento problém odstránilo.
 2. V tomto roku už rekonštrukciu chodníku robiť nebudeme, ale v budúcom roku by sme ho mohli zaradiť do kalendára opráv.

Anna Líšková -

 1. Je možné inštalovať zvodidlá alebo iné zábrany na zákrutách medzi ulicami Šoltésovou a Krížnou? Autá, ktoré sa rozbehnú dole kopcom smerom od križovatky na Ul. SNP, často do týchto zákrut vbiehajú tak, že vyjdú na chodník, alebo narážajú do plotov obyvateľom. Nedávno sa tam dokonca stala dopravná nehoda.
 2. Na Ul. Krížnej je zastávka MHD v dosť zlom technickom stave, dala by sa opraviť a niekde v tom mieste osadiť informačnú tabuľu s oznamami mesta?
 3. Viacerí obyvatelia majú požiadavku inštalovať na schody vedúce z Tesca na sídlisko Pod vršky koľajnice umožňujúce priechod s kočíkmi.
 4. Je možné osadiť zrkadlo na križovatku na cintorín? A taktiež na miesto na R1-ke pri firme Womat v časti Šášovské Podhradie - Píla, pred odbočkou na Žiar nad Hronom smerom od Zvolena.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Dávať zvodidlá na chodníky si dosť dobre neviem predstaviť, ale túto možnosť posúdime a nejaké návrhy predložíme.
 2. Nevidím problém informačnú tabuľu osadiť.
 3. To sme už riešili. Nie je to možné ani po technickej stránke, ani po stránke bezpečnosti.
 4. Osadenie zrkadla na akékoľvek miesto podlieha schváleniu dopravného inšpektorátu, preto sa viem vyjadriť až po ich stanovisku.

Mária Biesová -

 1. Poďakovala za realizáciu rekonštrukcie cesty na začiatku Ul. SNP pri Hviezdoslavovej ulici. A taktiež pochválila mestských policajtov za prístup a komunikáciu pri riešení problémov v III. volebnom obvode (stará časť mesta).
 2. Od „lesáckej bytovky" smerom na Hviezdoslavovu ulicu vedie prídlažbový chodník. Dlažba je značne poprepadávaná a veľmi zle sa po ňom chodí.

Peter Antal, primátor mesta - Poznačili sme si, v budúcnosti bude chodník zaradený do harmonogramu opráv.


Gabriela Hajdoniová -

 1. Poďakovala za rekonštrukciu ciest v tzv. Účku a pri tzv. hygiene.
 2. Bolo by možné osadiť veľký kontajner na cestu smerom na záhradky pri Kauflande, pretože malý smetný kôš evidentne nestačí kapacitou?

Peter Antal, primátor mesta - Môžeme tam osadiť väčší kôš, nie však kontajner. Použijeme taký istý typ, ktorý je použitý aj v meste, tzv. separačný kôš na odpad.


Monika Balážová - Na ceste na Ul. Svitavskej je prepadnutý kanál vo vozovke, bolo by možné toto poškodenie opraviť, napríklad asfaltovým frézingom, ktorý ostal po rekonštrukciách ciest a chodníkov?

Peter Antal, primátor mesta - Frézingom určite nie, ale značíme si tento podnet a pokúsime sa to vyriešiť inak, ale neviem teraz povedať, či v tomto roku alebo v budúcnosti.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 29.06.2015


Milan Gocník - Kedy boli odstránené vady na komunikáciách s emulzným náterom na sídlisku Pod vršky a s akým úspechom?

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - Na miestach, kde bol náter vydratý a vyjazdený, bol doplnený. Práce sa realizovali v rámci reklamačného konania. V tomto čase sú cesty zjazdné a v poriadku.


Stella Víťazková -

 1. Či by sa nedali inštalovať kamery v okolí Lutilského potoka, kde sa zdržuje mládež a robí sa tam neporiadok.
 2. Mohla by pri niektorých akciách mesta (v tomto prípade Deň žiarskych škôl) mestská polícia zohľadňovať nedostatočné parkovacie možnosti a neriešiť všetky dopravné priestupky pokutou? V konkrétnom prípade dostala p. učiteľka pokutu, ktorá priviezla aparatúru na verejné podujatie, keď zastavila autom mimo vyhradeného priestoru, pretože všetky miesta boli obsadené.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Osadiť kamery „v prírode" nie je technicky jednoduchá záležitosť. Aktuálne niečo podobné nepripravujeme.
 2. Pripomienku berieme na vedomie a budeme sa s náčelníkom MsP spoločne zaoberať tým, ako v prípade konania hromadných akcií postupovať pri parkovaní vozidiel, ktoré patria k podujatiu.

Soňa Lukyová -

 1. Požiadavka obyvateľov bytového domu na Ul. A. Dubčeka na rozšírenie kamerového systému mesta o priestranstvo v okolí ich domu a parkoviska, nakoľko v blízkosti sa nachádza osada Pod Kortínou.
 2. Na Ul. Hviezdoslavovej pri bytovom dome za Večierkou obyvatelia žiadajú vydláždenie priechodu k domu, nakoľko tam žije viacero zdravotne postihnutých.
 3. Na podujatí Žiarsky deň detí, ktorý sa konal v parku, boli viaceré atrakcie pre deti spoplatňované. Niektorí obyvatelia sú toho názoru, že by to malo byť úplne zadarmo.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Obyvateľom tohto domu som odporučil, aby si vypracovali projekt na kamery a podali žiadosť o dotáciu cez VZN o dotáciách. Samozrejme, projekt musia vypracovať a musia byť pripravení na spolufinancovanie.
 2. Ak je to náš pozemok, v budúcnosti je možné prídlažbový chodník zrealizovať.
 3. Budem tlmočiť riaditeľke MsKC ako reakciu účastníkov dňa detí.

Emil Vozár - Bude sa v tomto roku ešte realizovať oprava cesty na konci Ulice Š. Moysesa, pri tzv. lesníckej bytovke, keďže sme na to apelovali pri tvorbe rozpočtu na r. 2015?

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - Vzhľadom na rozsah rekonštrukcií ciest a chodníkov v meste budeme tento úsek robiť pravdepodobne až začiatkom budúceho roka. Vo starej časti mesta sa v tomto roku zrekonštruuje v plnom rozsahu vnútroblokový priestor pri tzv. Účku a priestor pri hygiene.


Mária Biesová - Pripojila sa k požiadavke rekonštruovať cestu na konci Ul. Š. Moysesa, čo označila za nutnosť, keďže ide o vstup na Hviezdoslavovu ulicu a taktiež o prístupovú cestu k obchodu s potravinami.


Veronika Balážová -

 1. Požiadala vedenie mesta o rokovanie s bankami, aby umiestnili bankomat na sídlisku Etapa.
 2. V akom štádiu je žiadosť o zriadenie vodorovného značenia (stop čiary) na križovatke ulíc Sládkovičova a A. Dubčeka?
 3. V akom štádiu je výkon rozhodnutí o odstránení časti stavby v Parku Š. Moysesa?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Rozošleme bankovým inštitúciám list s požiadavkou obyvateľov o zriadenie bankomatov v časti mesta Etapa.
 2. Grafický materiál na značenie je na dopravnom inšpektoráte a čakáme na ich rozhodnutie.
 3. V prípade stavby v parku je taký právny stav, že pán Kaliak požiadal súd o zastavenie exekučného konania vo veci odstránení časti stavby, nakoľko, podľa priloženého statického posudku, tento výkon by narušil statiku časti stavby, ktorá je postavená v súlade s povolením. O prípade rozhoduje exekučný súd.

Monika Balážová -

 1. Čo je nové v projekte oddychovej zóny na Etape.
 2. Ako prebieha rekonštrukcia chodníkov v časti Etapa.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Začiatok výstavby oddialila naša povinnosť zrealizovať posudzovanie, či je potrebné robiť analýzu dopadov na životné prostredie, tzv. proces EIA, keďže ide o výstavbu s výmerou väčšou ako 10 000 m2 . Do konca júla by sme mali mať odpoveď, či EIA robiť máme alebo nie, potom sa môžeme pustiť do prípravných prác.
 2. Dodávateľ na vrchnú asfaltovú vrstvu je vysúťažený a v priebehu júla by mali byť všetky chodníky na Etape, ktoré sa v tomto roku rekonštruujú, zaliate novým asfaltovým povrchom.

Dušan Bosák - Za objektom bývalej výmenníkovej stanice, v ktorej je dnes súkromná firma, je areál IV. ZŠ a v tejto časti sa aktuálne pravidelne nekosí, čoho dôsledkom je výskyt hadov a potkanov vo vysokom poraste.

Peter Antal, primátor mesta - Podnet odovzdám vedeniu školy.


Jozef Tomčáni - Požiadal o vyznačenie priechodu pre chodcov na ceste, ktorá vedie popri Hoteli Luna a napája sa na Ul. SNP. Táto cesta pretína chodník, ktorý využívajú obyvatelia.

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - Týmto problémom sme sa už zaoberali a okresný dopravný inšpektorát zamietol vytvorenie priechodu pre chodcov.

 


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 23.04.2015


 

Veronika Balážová -

 1. Je možné na Námestie Matice slovenskej umiestniť kontajnery so zeleňou, ktoré by do časti pred pódiom priniesli trocha tieňu a prírody?
 2. Je možné vydláždiť vyšliapaný chodník pri plavárni, ktorý smeruje na basketbalové ihriská?
 3. Parkovisko na Ul. Pártošovej je neosvetlené a pravdepodobne z tohto dôvodu aj slabo využívané v nočných hodinách. Je možné ho osvetliť?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. V minulosti sme sa snažili zeleň na vydláždenú kruhovú časť námestia priniesť. Časť vysadených stromov sa ujala, niekoľko z nich nie. Kontajnery na vzrastlú zeleň sú finančne náročné, preto sme sa nimi ešte nezaoberali, do budúcnosti to však nevylučujem.
 2. Po vybudovaní oddychovej zóny na Etape nám ostane dosť zámkovej dlažby, čiže v budúcnosti ju môžeme použiť aj na tento chodník.

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - 3. Osvetlenie tohto parkoviska máme v pláne. Aktuálne riešime to, ako sa napojiť na elektrické vedenie. Musím pripomenúť, že netreba zabúdať na zámer výmeny svietidiel na verejnom osvetlení, ktoré môže mať za následok, že aj parkovisko môže byť lepšie osvetlené.


Emil Vozár - Požiadal prednostu MsÚ o zorganizovanie obhliadky projektu Centra zhodnocovania a skládky komunálneho odpadu v Horných Opatovciach pre poslancov MsZ.


 

Mária Biesová -

 1. Môžeme mať materiály na zasadnutia skôr ako máme, aby mali viac času na zvolávanie komisií?
 2. Môžeme zmonitorovať využívanie a dodržiavanie poriadku na oddychovej zóne Hviezdoška?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Neviem sľúbiť, že materiály dokážeme vyhotoviť skôr, lebo ak majú byť aktuálne a úplné, nevieme to zrealizovať, ak ich máme uzatvárať 3 týždne pred konaním zastupiteľstva.
 2. Čo sa týka využívania OZ Hviezdoška, určite urobíme dôkladný prevádzkový poriadok, ako využívať športoviská v tejto zóne.

Stella Víťazková -

 1. Interpelovala L. Kukolíka, aby z pozície poslanca BBSK žiadal o zaplátanie cesty na železničnú stanicu, ktorá je opäť plná výtlkov.
 2. Či bolo s dodávateľom emulzného náteru na cestách na sídlisku Pod vršky už riešené reklamačné konanie?
 3. V lete pri I. MŠ vybudovali 3 parkovacie miesta, no ich okolie je veľmi rozjazdené, dajú sa dobudovať ďalšie?

Ladislav Kukolík - 1. Poslanci BBSK za náš región komplexnú rekonštrukciu cesty na železničnú stanicu intenzívne riešime, verím, že čoskoro už bude zaradená do rekonštrukcií Regionálnej správy ciest.

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - 2. V prvej polovici apríla sme aj za účasti poslanca MsZ Milana Gocníka vykonali kontrolu nového povrchu ciest na sídlisku Pod vršky a jej výsledkom je približne 500 m2 povrchu, ktorý reklamujeme u dodávateľa, ktorý ju má v máji zrealizovať. 3. O probléme pri I. MŠ vieme a chceme ho riešiť.


Soňa Lukyová -

 1. Dva chodníky na Ul. Hviezdoslavovej v okolí oddychovej zóny, jeden pri vchodoch 1 - 17 a druhý pri vchodoch 19 - 29, sú nepriechodné, keď zaprší, lebo stojí na nich voda.
 2. Aby sa s kosením začínalo každý rok v inej časti mesta, nielen smerom z Etapy po starú časť mesta.
 3. Pri garážach na Hviezdoslavovej ulici a na svahoch smerom na Kortínu je veľký neporiadok, čo sa s tým bude robiť?

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - 1. Problém je, že pri týchto chodníkoch nebola v minulosti pri ich výstavbe realizovaná dažďová kanalizácia. My sme sa to čiastočne snažili vyriešiť trativodom, ale úplne sme tie chodníky odvodniť nevedeli. Vybudovať novú dažďovú kanalizáciu je už dosť vysoká investícia, preto to nevieme zrealizovať ihneď. 3. Na spomínaných svahoch sa začalo s „jarným" upratovaním, obyvateľov osady pod Kortínou nám pomáhajú motivovať k upratovaniu občianke hliadky. Veľký odpad budeme musieť odstrániť ťažkou technikou.

Igor Rozenberg, riaditeľ Technických služieb - 2. Už vlani sme začínali s kosením od Hviezdoslavovej ulice, čiže ju plníme priebežne.


Miroslav Rybársky -

 1. Počas dní jarnej čistoty údajne preskakovali nejaké indivídua cez ploty ľuďom do záhrad. Je možné zabezpečiť zvýšenú hliadkovú činnosť MsP cez tieto dni?
 2. Upozornil na autovrak na Ul. A. Hlinku, z ktorého dokonca do nádoby vyteká olej.
 3. V akom štádiu je zámer rekonštruovať areál na ZŠ na Jilemnického ulici a je možné areál ZŠ na Ul. Dr. Jánského otvoriť aj pre verejnosť odstránením oplotenia smerom od technickej školy?
 4. V akom štádiu je zámer otvorenia mostu cez Hron v časti Pod Kortínou?
 5. Na križovatke z areálu ZSNP, železničnej stanice a nadjazdu sa často tvoria veľké kolóny, je možné zvolať nejaké stretnutie zainteresovaných strán, ktoré by to vedeli riešiť?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Náčelník MsP zabezpečí hliadkovanie.
 2. Autovraky aktuálne dosť intenzívne riešime, najmä po právnej stránke, aby sme ich mali právo odstraňovať.
 3. Uchádzame sa o dotáciu na rekonštrukciu areálu na IV. ZŠ, viac zatiaľ neviem povedať. Ak by sme mali otvoriť areál „Jednotky", musí to byť v prvom rade iniciatíva školy a jej súhlas.
 4. V minulom roku sme mali stretnutie s manažérmi najväčších firiem priemyselného parku, ktoré by mali financovať rekonštrukciu mosta. Musia sa však dohodnúť ako a kedy. Aktuálne však prišiel do hry zámer investora, ktorý chce budovať na Hrone malú vodnú elektráreň, a ktorý je ochotný rekonštrukciu mosta na Kortíne zafinancovať. Túto možnosť som ponúkol aj priemyselným spoločnostiam.
 5. Kolóna z druhovýroby je problém presahujúci možnosti a kompetencie mesta. Je to jednak kataster susednej obce a jednak cesta BBSK, neviem, či sa nám podarí vyvolať záujem investovať do kruhového objazdu či svetelnej signalizácie.

Norbert Nagy - Bratislavská kancelária s pobočkou v našom meste vyfakturovala nášmu mestu od 2.10.2013 do 25.9.2014 46 553 € za právne služby. 24.2.2015 táto firma uzavrela s našim mestom zmluvu na špeciálne právne služby v cene 22 800 €. Prebehlo v týchto záležitostiach verejné obstarávanie?

Peter Antal, primátor mesta - Áno, hneď na začiatku, keď sme riešili, čo ďalej s Centrom zhodnocovania odpadu, sme použili postup, ktorý nám umožňuje zákon a urobili na právne služby v tomto projekte verejné obstarávanie. Otvorene poviem, že je to hlavne zásluha tejto advokátskej kancelárie, že dnes je projekt Centra zhodnocovania odpadu tam, kde je a mesto sa nemusí boriť s problémami, ako vrátiť 8 mil. eur dotácie.


Monika Balážová -

 1. Či by MsP aj počas dňa mohla kontrolovať priestor medzi bývalou STS a garážami, lebo sa tam zgrupuje mládež.
 2. Neviem či je na Svitavskej ulici vhodne umiestnená značka zákaz státia - v smere k Ul. Chrástekovej oproti SSE.

Róbert Šiška, náčelník MsP -

 1. Nemám informácie, že by sa tam aj počas dňa vyskytovala mládež, ale preveríme to.
 2. Je to záležitosť ODI a dopravného inžiniera, ako schváli umiestnenie dopravnej značky.

Gabriela Hajdónyová -

 1. Mohol by sociálny taxík zachádzať aj k areálu ZSNP?
 2. Bude autobus na cintorín znova v nedeľu jazdiť?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Budeme mať vyhodnotenie činnosti sociálneho taxíka a jednou zo zmien pravdepodobne bude aj táto požiadavka, aby sa mohlo jazdiť aj do zdravotníckeho zariadenia v areáli ZSNP.
 2. Autobus na cintorín premáva vždy v režime jar - jeseň, takže určite bude.

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 16.02.2015


Soňa Lukyová -

 1.  Či je možné zmeniť harmonogram kosenia mesta tak, aby sa nezačínalo vždy od časti Etapa, ale aj od iných častí mesta. To isté žiada aj v súvislosti s čistením mesta.ň
 2. Či sa bude obnovovať vodorovné značenie parkovacích miest na parkoviskách a komunikáciách mesta.

Peter Antal, primátor mesta - 1. Už v minulom roku sme začínali kosenie z inej časti mesta a chceme v tom pokračovať. Taktiež beriem na vedomie požiadavku meniť harmonogram čistenia mesta.

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - 2. Určite budeme značiť miesta na parkovanie, dokonca niekde budeme preznačovať z kolmého státia na šikmé státie. Uvedomujeme si, že máme ešte resty z minulého roka, kde sme jednoducho nestihli všetky parkovacie miesta premaľovať.


Monika Balážová -

 1. Navrhla zosúladiť otváracie hodiny na Ihrisku Mareka Rakovského s ostatnými ihriskami a aj režim jeho zamykania mestskou políciou.
 2. Chodník Na Ul. M.R. Štefánika od predajne potravín k ZŠ je v zlom technickom stave.
 3. Zlý stav s udržiavaním čistoty v dome smútku.

Peter Antal, primátor mesta - Ihrisko je v správe urbárskeho a pasienkového spoločenstva, a to zabezpečuje aj jeho prevádzku a otváracie hodiny. Informujeme ich o tejto požiadavke. Spomínaný chodník bude zaradený do harmonogramu opráv miestnych komunikácií. Čo sa týka cintorínu a jeho správy, stále sa množia od vás sťažnosti a interpelácie spojené s problémami na cintoríne. Absolvovali sme už viacero rokovaní s prevádzkovateľom cintorína, ak máte pocit, že to nikde nevedie, môžeme zmluvu vypovedať a uberať sa inou cestou. V prípade, že to spoločne vyhodnotíme, že to je ďalej neriešiteľný vzťah.


Stella Víťazková -

 1. Zamestnanci spoločnosti K-systém nemajú vyznačený priechod pre chodcov a musia do práce chodiť cez hlavnú cestu na Ul. SNP, taktiež z ani jednej strany nie je urobený chodník, takže sú bez možnosti bezpečne sa dostať do práce.
 2. Na sídlisku Pod vršky pri objekte, kde je dnes predajňa potravín (v minulosti objekt poisťovne), je dnes vychodený chodník. Dal by sa vydláždiť?
 3. Dal by sa vybudovať chodník k Retail Boxu smerom od kostola popri garážach?

Peter Antal, primátor mesta - Chodníkom smerom ku K-systému sme sa už zaoberali. Osobne nerozumiem, prečo vôbec bola takáto dopravná situácia povolená pri stavebnom konaní a nejaký chodník nebol vybudovaný už počas výstavby firmy. Určite sa tým zaoberáme a chceme túto situáciu vyriešiť. Vydláždenie chodníka vidím ako reálne. Na vybudovanie chodníka k Retail boxu vyzveme majiteľa objektu, všetko závisí aj od toho, kto je vlastníkom pozemkov, ktorými by chodník mal viesť.


Veronika Balážová -

 1. Dala do pozornosti možnosť výstavby tzv. kolumbária na žiarskom cintoríne, t.j. miesto s výklenkami na uloženie urny s pozostatkami. Dalo by sa to realizovať ako oplotenie (múr) z jednej strany a z druhej ako kolumbárium.
 2. Je možné na križovatke ulíc Sládkovičova a Dubčekova (križovatka na Lovčiansku cestu) natrieť tzv. stop čiaru?
 3. Interpelovala zlý technický stav verejných košov na odpadky.
 4. Na stránke mesta nie sú zverejnené kroniky mesta za r. 2012 a 2013.
 5. Aby Technické služby s. r. o. pozbierali polámané konáre z verejných priestranstiev.

Peter Antal, primátor mesta - Nápad s kolumbárium na cintoríne je veľmi zaujímavý. Na druhej strane, aktuálne cintorín kapacitne stačí potrebám obyvateľom a nemáme vyčlenené prostriedky na nové investície do cintorína. V prípade súhlasu dopravného inšpektorátu nevidím problém v zriadení vodorovného značenia v spomínanej križovatke. Najväčší problém so „sivými košmi na separovaný odpad" je vandalizmus. Neustále opravujeme následky ničenia týchto zariadení. Dá sa povedať, že z 200 košov sme už museli opravovať polovicu. Po technickej stránke nie sú nevyhovujúce alebo v stave, že by sme ich mali reklamovať. Kroniky budú zverejnené na stránke mesta. Zber konárov je súčasťou jarného čistenia mesta a bude tak aj v tomto roku.


Jozef Tomčáni - V prípadoch, keď vznikne pri žiadosti o vytvorenie nových parkovacích miest spor a problém medzi dvoma bytovými spoločenstvami, aby k riešeniu boli prizývaní aj poslanci za príslušný obvod.

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - Proces je taký, že kým nedôjde k súhlasu všetkých dotknutých bytových spoločenstiev, súhlas na vybudovanie neudeľujeme, poslanci majú možnosť sa do procesu schvaľovania zapojiť.


Gabriela Hajdoniová -

 1. Upozornila na skorodované stupienky na schodisku smerom na cintorín.
 2. Potreba osvetliť chodník pred I. ZŠ smerom ku kostolu od Ul. Dr. Jánského.
 3. Na dome na Ul. Cyrila a Metoda, kde sídli aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, chýbajú súpisné čísla vchodov.
 4. Je možné zvýšiť kultúru predaja a stav predajných stolov na tržnici?
 5. Je možné využiť plochu bývalého bazéna vo vnútroblokovom priestore na Ul. M.R. Štefánika na nejaké účely?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Tento problém zaradíme do harmonogramu opráv a neskôr sa to zrealizuje.
 2. Osvetlenie v uvedenej lokalite bolo realizované v minulom roku, osvetľovať ju už preto nebudeme. Otázne je, či sú sťažnosti na to, že je tam úplná tma, alebo existujúce osvetlenie nepostačuje.
 3. Za súpisné čísla vchodov je zodpovedný vlastník nehnuteľnosti. Pri nahlásení stavebnému úradu mu súpisné čísla budú vydané. Je však potrebné požiadať o vydanie súpisného čísla.
 4. Trhovisko má prenajaté súkromná osoba. Samozrejme, keďže sme vlastníkom tohto priestoru, budeme s ňou komunikovať, či je nejakým spôsobom možné upraviť technický stav stolov.
 5. Aktuálne s takouto možnosťou nepočítame.

Anna Líšková - Je možné osadiť zrkadlo v križovatke z cintorína na tzv. Lovčiansku cestu, aby sa viditeľnosť zlepšila?

Peter Antal, primátor mesta - Túto záležitosť musíme riešiť aj s BBSK, ktorému táto cesta patrí, čiže neviem adekvátne odpovedať.


Mária Biesová -

 1. Keď sa bude v budúcnosti opakovať kalamitná situácia v zime, či by mesto nemohlo žiadať väčšiu súčinnosť bytových spoločenstiev a majiteľov prevádzok, ktorí sú povinní podľa VZN odpratávať sneh a ľad?
 2. V mieste, kde je aktuálne predajňa potravín Jednota smerom pod bývalým Pionierskym domom, je cesta a chodník vo veľmi zlom stave.
 3. Po rekonštrukcii bytového domu na Hviezdoslavovej ulici ostal zničený trávnik a priestranstvo. Môžeme vyzvať realizačnú firmu, aby dala priestor do pôvodného stavu?

Peter Antal, primátor mesta - Aktuálne sa v SR vyvíjajú iniciatívy, aby vlastníci objektov a bytové samosprávy nemali povinnosť podieľať sa na zimnej údržbe a mestá ich nemohli zaväzovať na tento účel. Preto počkáme, ako sa tieto iniciatívy skončia a či sa nezmení aj legislatíva. O zlom stave komunikácií vieme a budeme to riešiť. Teraz na jar vyzveme bytové spoločenstvo, ktoré malo zmluvný vzťah s realizačnou firmou, aby spolu s firmou dalo priestranstvo do pôvodného stavu.


Norbert Nagy -

 1. Parkovanie pri I. ZŠ nie je vyriešené a pri II. ZŠ je nebezpečné.
 2. Hlavná kontrolórka stále nepredložila správu o kontrole hospodárenia v MŠK, kedy tak mieni urobiť?
 3. Zosumarizoval vývoj problému s vybudovaním nových parkovacích miest a ich zámenou za verejné parkovacie miesta pri bytovom dome č. 1 na Pod vrškoch, ktorý majú obyvatelia tohto domu, nakoľko tu existujú dve názorové skupiny.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Začíname pracovať na projekte vytvorenia parkoviska pri I. ZŠ, ale zatiaľ k tomu viac povedať neviem. Pri II. ZŠ dáme spracovať projektovú dokumentáciu nového bezpečnejšieho režimu na parkovisku a potom ho zrealizujeme.
 2. Primátor mesta nemá kompetenciu ukladať kontrolórke úlohy a je to otázka na ňu, nie na mňa.
 3. Zatiaľ nič nebolo zamenené a pokiaľ sa nedohodnú, nič rozhodnuté nebude, neviem, čo k tomu viac dodať.

Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 11.12.2014


Stella Víťazková -

 1. V dome smútku na žiarskom cintoríne nie sú na sedadlách žiadne podušky, ktoré by v zimnom období mali byť, keďže v objekte je zima. Taktiež upozornila na čistotu priestorov domu smútku, podľa nej ho správca cintorína dostatočne neupratuje.
 2. Vodorovné značenie parkovacích miest na sídlisku Pod vršky už nie je dostatočne vidno.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Nespokojnosť so správou cintorína a sťažnosti na ňu sa nám stále opakujú. Jedna z alternatív je, že mesto ukončí vzťah s firmou, ktorá má správu cintorína na starosti a zariadi sa inak. Budeme opäť komunikovať so správcom cintorína a podľa ďalšieho vývoja sa zariadime.
 2. Dopravné značenie parkovacích miest by sa malo zrealizovať v roku 2015.

Monika Kopčová - Kedy sa bude upravovať okolie nových bytoviek v obytnom súbore Sever? V bezprostrednom okolí sú ešte nánosy hliny a pod. Zároveň sa zaujímala, či sú už všetky byty obsadené nájomníkmi.

Peter Antal, primátor mesta - Oplotená časť pozemku medzi hlavnou cestou a domami bude v r. 2015 staveniskom, keďže tu by sa mal postaviť väčší obchod s potravinami. Navozená hlina sa bude pravdepodobne odstraňovať až pri výstavbe ďalších domov. Žiaľ, toto je rozvojová lokalita, na ktorej sa ešte má stavať. Všetky byty máme obsadené. Z pôvodne vyžrebovaných nájomníkov si štyria byt neprevzali, tak sme neskôr urobili ešte dožrebovanie a dnes má všetkých 48 bytov svojho nájomníka.


Norbert Nagy - Zaujímal sa, či mesto hľadá spôsoby, ako zvýšiť dosah verejného osvetlenia a zlepšiť viditeľnosť. Taktiež pripomenul, že na jar bude potrebné vykonať kontrolu vozoviek na sídlisku Pod vršky, na ktoré bol v lete nanesený emulzný náter, pretože niektoré úseky bude potrebné reklamovať.

Peter Antal, primátor mesta - Na možnostiach zlepšiť verejné osvetlenie pracujeme, máme už aj nejaké ponuky a na nejaké ešte čakáme. Budem o tom informovať, keď všetko skompletizujeme a vyhodnotíme, čo je u nás reálne a čo nie. Smerujeme to k lepšej svietivosti osvetlenia, a zároveň k ešte väčšiemu ušetreniu prostriedkov za energiu. Čo sa týka povrchu ciest - ja som avizoval, že s dodávateľom sme dohodnutí, že po zime si prejdeme všetky úseky a v rámci záruky budú opravovať všetky poškodenia, ak sa vyskytnú.


Veronika Balážová -

 1. V súvislosti s plánovanou výstavbou oddychovej zóny na Etape vyjadrila požiadavku obyvateľov, aby k tejto téme bola zvolaná verejná diskusia.
 2. Asfaltový povrch medzi hlavnou cestou na Ul. SNP a objektom MsKC (najmä časťou, kde je knižnica), by potreboval rekonštrukciu. Je dosť zničený a aj vizuálne to vyzerá zle.
 3. Požiadala primátora mesta, aby rokoval s majiteľom kaštieľa o budúcnosti tejto kultúrnej pamiatky. Pretože kaštieľ chátra a potreboval by nutne rekonštrukciu.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Avizovali sme, že verejnú diskusiu k oddychovej zóne urobíme, tak ako sme to urobili aj na Hviezdoslavovej ulici.
 2. So spoločnosťou, ktorá realizovala nákupné centrum pri MsKC som sa dohodol, že časť tohto priestranstva opravia, nakoľko tam parkovali aj ich autá, napriek tomu, že to nie je ani parkovisko ani odstavná plocha. Zatiaľ tak neurobili, budem o to žiadať určite na jar.
 3. S majiteľom som sa už rozprával. Otvorene mi povedal, že nemá zámer s kaštieľom, a zároveň, že by nemal problém ho predať, ak by sa našiel záujemca. Otvorene hovorím, že keby sme mali na to prostriedky, viem si predstaviť, že mesto kaštieľ aj kúpi, len museli by sme si povedať aj to, za čo ho potom zrekonštruujeme a na čo by slúžil.

Rastislav Uhrovič - Z voľného stavebného pozemku pri cirkevnej škole zmizlo oplotenie. Ide sa tam niečo stavať alebo realizovať? Má mesto nejaké informácie, aký zámer sa tam pripravuje?

Peter Antal, primátor mesta - Oplotenie zmizlo najmä z našej iniciatívy, pretože sme majiteľa požiadali, či by sme ho mohli použiť do našej minizoo. Informoval ma, že nejaký zámer tam pripravuje, ale nechám to na neho, aby informoval, až keď to bude reálne.


Mária Biesová - Opätovne žiadala vedenie mesta, aby zmonitorovalo frekvenciu vozidiel na Ul. Partizánskej a prípadne vyvinulo aktivity, aby sme dosiahli odklonenie dopravy z tejto cesty, aby vozidlá využívali predovšetkým vstup do mesta z Priemyselnej ulice.

Peter Antal, primátor mesta - Otvorene hovorím, že to vyriešiť nevieme. Viackrát sme žiadali ODI o dopravné obmedzenie alebo vylúčenie dopravy na Ul. Partizánskej. Odpovedali nám vždy, že to nie je možné. Je to podľa mňa nešťastný vjazd do mesta, ktorý zaťažuje obyvateľov Partizánskej ulice. Podľa mňa by sa nestalo nič hrozné, keby sa táto cesta úplne zaslepila a vozidlá by využívali iba vstup z Priemyselnej ulice.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 18.09.2014


Viera Biela -

 1. Upozornila na predajný stánok v blízkosti križovatky ulíc Š. Moysesa a Jiráskovej, v ktorom sa aktuálne nič neprevádzkuje, a teda či je možné ho odstrániť.
 2. Predniesla otázku, či by bolo možné vytvoriť chodník na cintorín, pretože schody sú pre starších ľudí náročné.

Peter Antal, primátor mesta - 

 1. Vlastníka stánku vyzveme na jeho odstránenie, pokiaľ nie je využívaný.
 2. Urobiť nový chodník na cintorín je technicky a finančne mimoriadne náročné. Prevýšenie, ktoré tam je, neumožňuje urobiť chodník bez schodiska.

Monika Kopčová - Tlmočila sťažnosti obyvateľov na hluk z reštaurácie Hotela Luna v čase nočného pokoja.

Peter Antal, primátor mesta - Obrátime sa na vedenie hotela, aby zabezpečil prevádzku a hudobnú produkciu tak, aby nerušila obyvateľov okolitých bytových domov.


Katarína Dekýšová -

 1. Či je možné sprístupniť dôchodcom z Domu seniorov vstup do plavárne zdarma.
 2. Na Slnečnej stráni vyrastá z tehál nový dom v priestore, kde sú pri existujúcom dome už pristavené nejaké bunky.
 3. Pred poštou sa parkuje a má to byť pešia zóna, ide to mesto nejako riešiť?
 4. Môže sa opraviť komunikácia za potravinami nad II. ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, sú tam veľké výtlky?
 5. Kedy bude sprístupnený most cez Hron na Kortíne?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Akurát to riešime.
 2. Stavba má riadne stavebné povolenie.
 3. V tomto priestore bude vydaný zákaz vjazdu.
 4. Bude zaradená do plánu opráv komunikácií.
 5. Dá sa povedať, že dohoda je na spadnutie. V blízkom čase sa mám stretnúť s riaditeľmi viacerých spoločností z priemyselného parku, na ktorom sa máme dohodnúť na spôsobe rekonštrukcie, na financovaní a aj na prevádzke mostu. Mesto rekonštrukciu môže zastrešiť. Verím, že čoskoro sa tento problém vyrieši.

Stella Víťazková - 

 1. Predniesla požiadavku na vodorovné značenie parkovacích miest na sídlisku Pod vŕšky.
 2. Ako sa mesto dohodlo s realizátorom emulzného náteru, ktorý sa v lete urobil na niektorých cestách na Pod vŕškoch, na odstránení realizačných nedostatkov?

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ -

 1. V tomto roku to už realizovať nebudeme, keďže prichádza zimné obdobie.
 2. Povrchová úprava, ktorú sme na cestách robili, bola v prvom rade prevenciou proti ďalšej erózii ciest, ktoré boli len z betónu. Nešlo o klasické asfaltovanie. Napriek tomu sa komfort jazdy pre vodičov zvýšil. S dodávateľom sme dohodnutí, že niekedy v marci si úseky prejdeme a všetky nedostatky na emulznom povrchu vozoviek budú odstránené v rámci záruky.

Veronika Balážová -

 1. Na Svitavskej ulici by chceli obyvatelia viac osvetlenia ku vchodom domov, lebo zeleň, ktorá medzičasom vyrástla, bráni prieniku svetla z verejného osvetlenia.
 2. Je možné osadiť lavičku pri autobusovej zastávke pri nemocnici pre autobusy smer Zvolen?
 3. Pri novom chodníku pri poliklinike je potrebné osadiť odpadkový kôš, pretože je okolo veľký neporiadok.
 4. Upozornila, že v meste vznikajú stavby bez architektonickej koncepcie. Ako príklad uviedla novú stavbu, ktorá vzniká za Jadranmi a stavbu nákupného centra, tzv. Malej Európy. Či by bolo možné posudzovať výstavbu pod dohľadom nejakého architekta.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Situáciu preveríme. Na druhej strane, ak obyvatelia majú pocit, že pri vchodoch je tma, mali by si to v prvom rade riešiť ako spoločenstvo, osvetlením vchodu na senzor. Verejné osvetlenie má osvetľovať cesty a chodníky.
 2. Lavičku osadíme.
 3. Už sme odpadkové koše s manažmentom riešili, dokonca sme im koše zapožičali, takže im znova budeme adresovať túto požiadavku, aby počet košov zvýšili. Prípadne ho tam osadíme my.
 4. Väčšie mestá zamestnávajú aj architektov a aké nekoncepčné stavby tam vznikajú, napr. v Bratislave. Súhlasím s tým, že niektoré stavby sa do mesta nehodia, napríklad to nákupné centrum. Veď pred rokom sme spoločne prijali nesúhlasné uznesenie, na druhej strane podľa zákona nebolo možné stavebnému úradu túto stavbu nepovoliť. Problém je v prvom rade v slovenských zákonoch. Kým sa tie nezmenia, mestá budú vo väčšine prípadoch bezmocné. Jedine v prípade, že sa má stavať v pamiatkovej zóne, je jednoduchšie rozhodovať o tom, ako má stavba vyzerať.

Rastislav Uhrovič -

 1. Bolo by dobré, keby obyvatelia boli počas Dní jesennej čistoty upozorňovaní na to, že veľkorozmerný odpad môžu zadarmo odvážať na Zberný dvor na Technické služby, a. s. počas celého roka.
 2. Či sa odvoz odpadu na zberný dvor týka aj obyvateľov Šášovského Podhradia.

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ -

 1. Myslím, že obyvatelia o tejto možnosti vedia, dosvedčuje to nárast dovážaného odpadu na zberný dvor.
 2. Obyvatelia Šášovského Podhradia sú plnohodnotnými obyvateľmi mesta, preto na zberný dvor môžu odpad voziť za tých istých podmienok.

Stela Šeševičková - 

 1. Požiadala o opravu schodov do Parku Štefana Moysesa od Ul. SNP.
 2. Pripomenula potrebu rekonštruovať podchod pod cestou na Ul. SNP pri daňovom úrade.

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ -

 1. V budúcom roku by schody mali byť opravené, ich oprava by mala stáť 5 000 eur.
 2. Problém má 2 roviny. Majetkovoprávny je v tom, že časť podchodu (strop) patrí Slovenskej správe ciest a vnútro mestu. Čiže bez vzájomnej spolupráce to nejde. Druhý, ešte zásadnejší problém je v tom, že v prípade rekonštrukcie by bolo nutné zastaviť počas prác dopravu na Ul. SNP. Keďže ide o cestu medzinárodného významu, je to prakticky nemožné. Myslíme, že keď sa spustí obchvat, rýchlostná komunikácia R2 okolo Žiaru, cesta sa odľahčí a rekonštrukcia bude pravdepodobnejšia.

Peter Antal, primátor mesta - Podchod bude určite naša priorita, keď bude možná jeho rekonštrukcia.


Mária Biesová -

 1. Kedy bude ukončená výstavba oddychovej zóny na Hviezdoslavovej ulici?
 2. Upozornila na chodník na Ul. SNP za bývalým Pionierskym domom a ako bude vyzerať parkovanie pri novom supermarkete Jednoty, ktorý sa má otvárať v objekte bývalej škôlky.

Peter Antal, primátor mesta - Ukončenie plánujeme v októbri. Skutočne, keby nebolo tak vlhké leto, už by sme to mali.

Ján Vinarčík, vedúci OŽP MsÚ - Mesto má 63 km miestnych komunikácií, takže nie je jednoduché mať ich všetky opravené. Tento chodník je zaradený v harmonograme opráv, verím, že aj v súvislosti s otvorením supermarketu sa budúci rok dostane na rad.


Peter Dubeň - Informoval o postupe pri verejnom obstaraní projektu rekonštrukcie športovej haly, keďže je členom komisie pre tento projekt.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 25.06.2014


Andrej Jánoška - Informoval o zamietavom stanovisku okresného dopravného inšpektorátu k zriadeniu jednosmernej premávky na Šoltésovej ulici pri sídlisku Pod vŕšky. Navrhol, aby tam bola aspoň znížená rýchlosť.


Viera Biela -

 1. Schody, ktoré vedú na cintorín sú pre mnohých starších obyvateľov strmé a nemôžu ich preto používať. Bolo by možné zriadiť na cintorín aj menej strmý chodník? Údajne v minulosti taký chodník viedol poza klzisko.
 2. Či by bolo možné pokračovať vo vzdelávacom projekte pre seniorov.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Osobne si nepamätám, že by tam nejaký chodník bol. Napriek tomu by to bolo finančne veľmi nákladné a technicky veľmi náročné. Pre starších ľudí, ktorí už nezvládnu dlhšiu chôdzu, sme zriadili nedeľnú autobusovú linku, ktorá ich vyvezie na cintorín a za hodinku zasa naspäť.
 2. Aktuálne sa neviem vyjadriť, ale určite budeme hľadať možnosti ako podobné príležitosti našim dôchodcom poskytovať.

Peter Dubeň - Poďakoval za rýchle vyriešenie problému s otváracími hodinami na Ihrisku Mareka Rakovského a na športovisku na IV.ZŠ.


Katarína Dekýšová -

 1. Chodník ku kaplnke za Šibeničným vrchom by bolo dobré znova prečistiť, pretože zarastá zeleňou.
 2. Dožijeme sa niekedy, že cesta na železničnú stanicu bude nielen plátaná, ale aj zrekonštruovaná?
 3. Môžeme niečo robiť s tým, aby na Priemyselnej ulici nepribúdali tzv. „sociálne" pracovníčky?

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Chodník sa bude čistiť pravidelne v rámci prác na verejnej zeleni prostredníctvom aktivačných pracovníkov.
 2. Cesta na stanicu patrí BBSK. S bývalým vedením sme sa dohodli, že sa bude rekonštruovať, bohužiaľ, aktuálne po zmene župana neviem odpovedať na to, či ju župa ešte bude chcieť opraviť, alebo nie.
 3. Opäť budem hovoriť s predstaviteľmi policajného zboru, aké sú možnosti, aby tento negatívny fenomén, bol z okolia nášho mesta odstránený.

Emil Vozár, viceprimátor - 2. Hovoril som s riaditeľom Regionálnej správy ciest, ktorý mi potvrdil, že majú znížený rozpočet na tento rok a teda cestu asi opravovať nebudú.


Stella Víťazková -

 1. Ako sme sa v tomto roku vysporiadali s cirkusom? Ostal po nich neporiadok, alebo sme dosledovali, aby všetko po sebe odstránili?
 2. Poukázala na problém, že bytové spoločenstvo na Námestí MS v blízkosti pošty osadilo v minulosti mrežu na priechod pod bytový dom a chystajú zamrežovať aj druhý priechod.

Róbert Šiška, náčelník MsP - Dosledovali sme všetky povinnosti, ktoré cirkus mal. Na druhej strane, neboli sme spokojní s tým, akým spôsobom dočistili verejné priestranstvo. V prípade, že v budúcnosti príde znova žiadosť o záber verejného priestranstva cirkusom, budeme postupovať podľa nových pravidiel odovzdania priestranstva na užívanie, ktoré sa aktuálne na meste vytvorili. Spomínané priechody na bytovke na námestí už sleduje na kamerovom systéme 24-hodinová monitorovacia služba, tak by tam už nemalo dochádzať k vandalizmu alebo iným neduhom a tým pádom by sa nemuseli uzatvárať.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Bránu na priechode pod spomínaným bytovým domom si spoločenstvo zatvára len na noc po 22. hodine z toho dôvodu, že sa často priechod v noci znečisťoval. Začali sme to pravidelne čistiť, preveríme, aký je aktuálny stav a budeme komunikovať aj s vedením bytového spoločenstva o tom, aby tieto priechody ostávali voľné.


Rastislav Uhrovič - Navrhol, aby každý poslanec mal z mestského rozpočtu nejakú menšiu sumu (500 - 1 000 €) za rok, ktoré by mohli použiť na nejakú verejno-prospešnú aktivitu.

Peter Antal, primátor mesta - Myslím, že by s tým nemal byť problém, ak by to bola všeobecná zhoda poslancov.


Veronika Balážová -

 1. Obyvatelia žiadajú o osvetlenie parkoviska na Sládkovičovej ulici pri bývalom Hronstave a taktiež na parkovisku na Ul. Pártošovej pre zvýšenie bezpečnosti odparkovaných automobilov.
 2. Mohli by sme po celom meste zmapovať, kde by sa dalo urobiť vodorovné dopravné značenie parkovacích miest? Tým by sme dosiahli, že zaparkuje viac vozidiel, ako keď značenie nie je.
 3. Chcem pripomenúť, že zakrytý koridor pred predajňami na Tajovského ulici je v dezolátnom stave, môže mesto vyzvať majiteľa na nápravu tohto priestoru?
 4. Obyvatelia sa sťažujú, že voda z umyvárne automobilov na Etape zasahuje okoloidúcich ľudí.
 5. Zábradlie na Ul. SNP medzi oboma cestami je v dezolátnom stave.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Budeme sa zaoberať žiadosťami o osvetlenie a obyvateľov informovať.
 2. My sme už na viacerých miestach v Žiari chceli značiť parkovacie miesta. V niektorých častiach sme značenie urobili, inde sme dostali zamietavé stanovisko od ODI. Veľmi rád by som bol, keby sme mohli takto vyznačiť všetky parkovacie miesta pri bytových domoch.
 3. Požiadam stavebný úrad, aby v tejto veci začal konať a uložil majiteľovi objektu, aby nebezpečné časti podhľadov zrekonštruoval.
 4. Vyvoláme stretnutie s majiteľom, požiadame o nápravu.
 5. Zábradlie na Ul. SNP ideme vymieňať a tam, kde je to možné, ošetrovať.

Martin Sklenka - Pripojil sa k predchádzajúcej interpelácii o potrebe osvetliť spomínané parkoviská. Zároveň poďakoval mestu a technickým službám, že zrealizovali vodorovné dopravné značenie na Pártošovej ulici a aj obnovu lavičiek.


Lýdia Cígerová -

 1. Upozornila na paralelné parkovanie na ceste na Ul. Tajovského, kde niekedy parkujú na kraji cesty aj dve autá pri sebe, čo spôsobuje problémy jazdiacim autám aj autobusom MHD.
 2. Areál I. ZŠ by sa mal lepšie pokosiť a aj ošetriť od náletovej zelene a buriny a lepšie by sa mala ošetriť okrasná zeleň.

Róbert Šiška, náčelník MsP - Na problém s paralelným parkovaním sme dostali stanovisko ODI, že je takto možné parkovať, pokiaľ sa neobmedzuje premávka a cesta je dostatočne široká.

Peter Antal, primátor mesta - Areál I. ZŠ sa bude kosiť častejšie a riaditeľa ZŠ upozorníme na tento problém.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 23.04.2014


Stella Víťazková - Tlmočila požiadavku starších občanov mesta, aby bolo osadené zábradlie na schodišti pri vstupe do Domu smútku, a zároveň sa obrátila na prevádzkovateľa, aby zabezpečil „sedáky" na stoličky do Domu smútku.

Peter Antal, primátor mesta - Riešenie k spokojnosti návštevníkov Domu smútku nájdeme.


Peter Dubeň - Informoval sa, prečo v programe rokovania MsZ nie je zahrnutý bod Informácia o projektoch a znova sa zaujímal, v akom štádiu sa nachádza vyznačenie parkovacích miest na parkovisku na Jiráskovej ulici pri tzv. „zelenej búde".

Peter Antal, primátor mesta - Projektový manažér mesta, Pavel Mužík, mal v čase konania zasadnutia MsZ dôležité pracovné zasadnutie, na ktoré som ho vyslal, preto nemohol informáciu podať. O stave v aktuálnych projektoch som informoval na neformálnom stretnutí s poslancami MsZ, ktoré sa konalo 2 dni pred zasadnutím mestského parlamentu.


Monika Balážová - Informovala sa na možnosť rekonštrukcie cesty pri garážach na Chrástekovej ulici. Majitelia garáží sa odvolávajú na to, že platia daň z nehnuteľnosti, že keby sa za tieto dane dala zrekonštruovať predmetná komunikácia. Opýtala sa, či informácie o športových aktivitách určených najmä ženám je možné zverejniť do informačných vývesných tabúľ MsKC (prípadne na web stránke mesta).

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Výber dane z nehnuteľnosti za garáže na Chrástekovej ulici je ročne okolo 3000 eur. Len ročné náklady na osvetlenie tejto časti sú na úrovni 2000 eur. Na druhej strane, cesta v garážovej kolónii nie je verejná komunikácia, používajú ju len vlastníci garáží, nevidíme preto dôvod, aby sa opravovala z mestského rozpočtu. Avšak, keď budeme mať k dispozícii asfaltový frézing, ktorý vzniká ako odpad pri opravách ciest, tak ním komunikáciu v garážovej kolónii zaplátame.

Akékoľvek informácie o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, ktoré sa dejú na území mesta vždy propagujeme. Keď nám organizátori dajú podklady, radi im vyjdeme v ústrety.


Martin Sklenka - Opätovne požiadal o vyznačenie vodorovného dopravného značenia na parkovacie miesta na Pártošovej ulici a o opravu chodníka od plavárne smerom k Pártošovej ulici. V súvislosti s centralizáciou štátnej správy sa informoval, či prebiehajú rokovania s Ministerstvom vnútra SR a Okresným úradom ohľadom priestorov „Bieleho domu".

Peter Antal, primátor mesta - Značenie sa bude realizovať v týchto mesiacoch a chodník podľa možností, ale pravdepodobne už v tomto roku nie. Čo sa týka centralizovania úradov štátnej správy v „Bielom dome", úvodné rokovania sa uskutočnili, avšak závery z nich nevyplynuli ešte žiadne. Snáď len toľko, že štát má záujem centralizovať čo najviac svojich úradov na jednom mieste v našom meste.


Norbert Nagy

 1. Pod ktorý odbor mestského úradu po zmene organizačnej štruktúry patrí projekt Centrum zhodnocovania odpadov?
 2. Či ako zvolenému zástupcovi občanov mesta mu bude umožnené nahliadnuť do využívania verejných financií na dnes už bývalom komunikačnom odbore?
 3. Či možno vnímať ako verejný prísľub, že v prípade zrekonštruovania futbalového štadióna je FK Pohronie pripravený presunúť A team mužov hrajúcich druhú ligu do Žiaru nad Hronom a B team bude hrať v Dolnej Ždani?
 4. Informoval hovorcu mesta, že trestné oznámenie, ktoré bolo podané na neho ako poslanca, bolo vyšetrovateľom PZ uložené ako neopodstatnené. Zároveň požiadal hovorcu mesta, aby do budúcna o podávaní trestného oznámenia informoval priamo jeho a nie ostatných 18 poslancov


Peter Antal, primátor mesta -

 1. Pod odbor Kancelária primátora mesta. Konkrétne pod moje priame riadenie, lebo tento projekt už rok riadim ja.
 2. Áno.
 3. Nie. Nemôžem dávať verejné prísľuby na hypotézy.

Rastislav Uhrovič - Na základe podnetu občanov Tajovského ulice sa informoval, či je možné súčasné pozdĺžne parkovacie miesta prerobiť na šikmé, a zároveň upozornil na dlhodobo odparkované auto v tejto časti mesta.

Peter Antal, primátor mesta - Odstránenie autovraku vyrieši mestská polícia. O šikmé parkovanie na tejto komunikácii sme sa snažili už minulý rok. Bohužiaľ, našu žiadosť okresný dopravný inšpektorát zamietol, takže zmeniť to nevieme.


Jozef Tomčáni -

 1. Informoval sa, prečo firma Kesat, ktorá zabezpečovala montáž verejného osvetlenia, neodstraňuje poruchy súvisiace s nefunkčným osvetlením v rámci záručnej doby.
 2. Požiadal o údržbu detských ihrísk (kosenie, doplnenie pieskoviska, natieranie ...).
 3. Uviedol, že dopravný inšpektorát nevychádza v ústrety mestom navrhnutým riešeniam, ktoré by zlepšili situáciu v našom meste.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Uvedená firma, zjednodušene povedané, skrachovala, preto opravy vykonávajú naše Technické služby, s.r.o.
 2. Údržbu detských ihrísk robíme každý rok, prevažne začiatkom leta.

Katarína Dekýšová

 1. Informovala sa, kedy bude sprejazdnený pre cyklistov most Pod Kortínou.
 2. Požiadala, či sa parkovacie miesta na Ul. M. R. Štefánika smerom na Sládkovičovu ulicu nedajú upraviť ako šikmé parkovanie.
 3. Upozornila na zmiznutie informačnej tabule, ktorá bola umiestnená pred vstupom na cintorín.

Peter Antal, primátor mesta -

 1. Oprava mosta je stále v štádiu rokovaní so spoločnosťami priemyselného parku, ktoré ju majú financovať. Verím, že v tomto roku sa to už podarí.
 2. Na šikmé parkovanie vozidiel na tejto ulici sme nedostali súhlas od okresného dopravného inšpektorátu.
 3. Bude inštalovaná nová tabuľa.

Emil Vozár - Poďakoval sa mestskej polícií za promptné vyriešenie problému s parkovacím miestom na parkovisku oproti VÚB, kde dlhšiu dobu bolo odparkované auto určené na predaj. Požiadal o zrušenie dvoch až troch parkovacích miest na Ul. SNP pred tržnicou na Svätokrížskom námestí, nakoľko zaparkované autá bránia vo výhľade autám vychádzajúcich z vedľajšej cesty na hlavnú cestu.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Neprehľadnosť v križovatke budeme riešiť.


Mária Biesová - Poďakovala sa za vybavenie interpelácie ohľadom osvetlenia nového kostola a ulice od kostola smerom k I. Základnej škole a požiadala o promptné odstránenie čiernej skládky na Hviezdoslavovej ulici.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Čiernu skládku dáme odstrániť.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 20.02.2014


Stella Víťazková - Zaujímala sa, či na Ul. Sládkovičovej oproti NsP je umožnený k bytovým domom prístup vozidlami záchrannej služby, keďže na tamojšej komunikácii je povolené pozdĺžne parkovanie automobilov,

 • ďalej upozornila na neprehľadnú križovatku ulíc Š. Moysesa a Cyrila a Metoda, na ktorej je zvýšené riziko vzniku nehôd a či by preto cesta na Ul. Cyrila a Metoda nemohla byť jednosmerná.

Peter Antal, primátor mesta - Ku vchodom do bytových domov oproti NSP sa dá dostať aj vozidlom záchrannej služby. Požiadali sme ODI Žiar nad Hronom o vytvorenie jednosmernej premávky na Ul. Cyrila a Metoda, čakáme na vyjadrenie.


Katarína Dekýšová - Upozornila na nedovolené parkovanie pri obchodnom centre na Námestí Matice slovenskej, ktoré je vyhradené výlučne pre zásobovanie,

 • zaujímala sa, či existuje evidencia 5-ročných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a či sa vie zabezpečiť 100 % dochádzka týchto detí do materskej školy.

Róbert Šiška, náčelník MsP - Parkovanie na uvedenom mieste budeme monitorovať a v prípade, že tam budú stáť automobily bez povolenia, aj okamžite riešiť.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Evidenciu detí v predškolskom veku vedieme, avšak žiadny legislatívny predpis neprikazuje povinnosť absolvovať predškolskú dochádzku, tým pádom ju zabezpečiť nemôžeme. Deti, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť, môžu navštevovať 0. ročník,ktorý sme zriadili, avšak aj to je podmienené súhlasom ich zákonného zástupcu.


Andrej Jánoška - Požiadal nakonzervovať drevené plastiky v Parku Š. Moysesa.

 

Peter Antal, primátor mesta - Plastiky sa ošetrovali aj v minulosti a plánujeme to robiť aj naďalej.


Viera Biela - Tlmočila sťažnosť občanov Partizánskej ulice, bývajúcich za mostom smerom na Kremnicu, že v tejto časti sa nevykonáva strojné čistenie ciest a chodníkov,

 • upozornila na zatvorené pánske toalety na prízemí NsP a požiadala primátora mesta o tlmočenie tohto problému vedeniu NsP,
 • upozornila na veľké výtlky na chodníkoch na Ul. Hutníkov,
 • informovala, že v rámci prevencie čistoty životného prostredia sa pripravujú aktivity, pri ktorých by uvítala aj pomoc mesta i poslancov.

Peter Antal, primátor mesta - Cesta na Partizánskej ulici nie je v správe mesta, tým pádom tam čistenie nevykonávame my (Technické služby, s.r.o.). Samozrejme, správcu komunikácie upozorníme na túto požiadavku. Výtlky na Ul. Hutníkov, ako aj iné výtlky v meste, sa budú opravovať. V priebehu marca by sme mali mať už k dispozícii aj zariadenie, ktoré nám umožní priebežne opravovať výtlky aj počas zimy, čiže po nasledujúcej zime by nám už na našich cestách výtlky ostávať nemali.


Monika Balážová - Opýtala sa, či je pravda, že sa majú prisťahovať rodiny neprispôsobivých obyvateľov z Košíc do nášho mesta na Kortínu,

 • predniesla problém s odomykaním stojísk na kontajnery cudzími osobami. Sama bola svedkom toho, ako si nepovolaná osoba otvára stojisko s veľkým zväzkom kľúčov. Požiadala preveriť, či kľúče od stojísk neposkytujú takýmto osobám pracovníci zabezpečujúci odvoz odpadu.

Peter Antal, primátor mesta - O žiadnom sťahovaní na Kortínu nič neviem a keby to aj bola pravda, určite to nedovolíme. Problém s odomykaním stojísk som už konzultoval s vedením spoločnosti, ktorá u nás zabezpečuje odvoz a sľúbili prijať adekvátne opatrenia.


Lýdia Cígerová - Poukázala na nebezpečnú križovatku ulíc Sládkovičovej a M. Chrásteka,

 • požiadala o opravu chodníka od Sociálnej poisťovne smerom k nemocnici.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Problém na križovatke zmonitorujeme a v prípade nutnosti sa obrátime s opatreniami na okresný dopravný inšpektorát. Uvedený chodník v súčasnosti nie je medzi prioritami, keďže na druhej strane komunikácie sa nachádza plne funkčný chodník.


Veronika Balážová - Opätovne požiadala o dokončenie chodníka na Sládkovičovej ulici od autobusovej zastávky MHD smerom k NsP, a zároveň poprosila náčelníka mestskej polície o monitoring tohto úseku, nakoľko tam parkujú autá i napriek zákazu státia,

 • upozornila na veľké množstvo smetí na starej ceste od Šášovského Podhradia do Žiaru nad Hronom a požiadala o osadenie kamier v tomto priestore,
 • poďakovala všetkým zúčastneným, ktorí udržiavajú čistotu na Chrástekovej ulici v okolí Jadranov.

Róbert Šiška, náčelník MsP - Hliadka MsP bude častejšie monitorovať parkovanie v blízkosti zastávky MHD na Sládkovičovej ulici.


Martin Sklenka - Na základe upozornenia občanov, že pri IV. ZŠ sa našli pohodené striekačky s ihlami sa informoval, či sa pomocou kamerového systému podarilo odhaliť toho, kto ich tam nechal,

 • či sa neuvažuje o posilnení hliadok MsP, nakoľko nastala situácia, že počas riešenia jedného priestupku bolo mestskej polícií nahlásené ďalšie narúšanie verejného poriadku, ktoré v tom čase hliadka nemohla ísť riešiť.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Na zázname kamery, ktorú ma inštalovanú IV. ZŠ, neboli zaznamenané žiadne osoby, ktoré by mali páchať uvedenú činnosť. Čo sa týka posilnenia hliadok, nový náčelník MsP pripravuje niektoré štrukturálne zmeny v práci MsP.


Rastislav Uhrovič - Vyslovil poďakovanie vedúcemu odboru životného prostredia, Jánovi Vinarčíkovi, za skultúrnenie priestoru okolo prístupovej cesty na zimný štadión (odstránenie odpadkov) a tiež konateľovi MŠK, Jozefovi Tomčánimu, že v organizačnej štruktúre MŠK sa nachádza aj hokejový klub, ktorý týmto obnovuje svoju činnosť.


Mária Biesová - Informovala sa ohľadom osvetlenia ulice od kostola k I. ZŠ a či nie je možné opäť sfunkčniť druhý reflektor na kostole,

 • poukázala na chýbajúci smetný kôš oproti kaviarni Alfa, a zároveň sa informovala na možnosť technického riešenia hrdzavejúcich smetných košov,
 • požiadala, či by poslancom bolo umožnené nahliadnuť do miestnosti s novým kamerovým systémom.

Peter Antal, primátor mesta - Osadenie nového osvetlenia pri I. ZŠ pripravujeme v rámci projektu revitalizovania priestoru pred I. ZŠ a osvetlenie kostola v súčasnosti riešia technické služby. Viacero smetných košov sme dali opravovať, aby nehrdzaveli.


Peter Dubeň - Opýtal sa, v akej fáze sa nachádza riešenie chodníka vo vnútroblokovom priestore od Jiráskovej ulice smerom k tržnici a chodníka pri lekárni Nukleus, zároveň sa zaujímal, kedy budú vyznačené parkovacie miesta na Jiráskovej ulici.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Chodník bude zaradený do harmonogramu opráv a rekonštrukcií mestských komunikácií. Značenie parkovacích miest plánujeme, čakáme na vyjadrenie okresného dopravného inšpektorátu.


Jozef Tomčáni - Poukázal na neupravenú zeleň pred predajňou kniha a na nevhodne umiestnený a stále preplnený kôš v tomto priestore,

 • požiadal o opravu schodov na chodníku na Ul. SNP od reštaurácie Tulipán smerom ku gymnáziu,
 • tlmočil požiadavku predsedu bytového spoločenstva o rozšírenie komunikácie za predajňou mäsa na Ul. Š. Moysesa, keďže sa vo vnútroblokovom priestore znehodnocuje trávnik.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Úprava verejnej zelene po zime začala práve v týchto týždňoch. Uvedené schody a komunikácia v súčasnosti nie sú v harmonograme opráv a rekonštrukcií, keďže v meste máme úseky v horšom stave, ktoré je v tomto roku potrebné rekonštruovať.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 28.11.2013


Andrej Jánoška - Na podnet obyvateľov obvodu Šášovské Podhradie požiadal o demontáž časti starého nefunkčného mestského rozhlasu v hornej časti obce a o odpratanie ekologicky škodlivého objektu (cisterna) nachádzajúceho sa v časti obce, tzv. Včelín. Ďalej tlmočil pripomienky občanov na nehospodárny režim verejného osvetlenia a pozval prítomných poslancov na verejné stretnutie s obyvateľmi tejto obce, ktoré sa konali v piatok 29.11. o 17.00 hod.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Všetky spomínané pripomienky preveríme, a pokiaľ sa preukáže ich opodstatnenosť, spomínané nedostatky odstránime.


Martin Sklenka - Na základe informácie z tlače o predaji novopostaveného objektu cukrárne Evelyn na Svätokrížskom námestí sa zaujímal, či nový vlastník prevezme všetky záväzky, ktoré mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo súčasnému prevádzkovateľovi. Požiadal o doloženie skenov z hlasovania poslancov k zápisnici zo zasadnutia MsZ. Zároveň sa informoval, či sa právne oddelenie mesta zaoberalo podnetom p. Čakloša ohľadom zákonnosti postupu mesta pri prevádzkovaní pohrebísk.

Peter Antal, primátor mesta - V prípade, že nehnuteľnosť by získal nový vlastník, mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať o všetkých podmienkach, ktoré pre neho z toho vyplynú. Čo sa týka podnetu na spôsob prevádzky cintorína, ktorý má v správe súkromná spoločnosť, informáciu o podnete sme dostali v deň konania mestského zastupiteľstva.


Veronika Balážová - Ttlmočila požiadavku majiteľov obchodu Hamai osadiť smetný kôš pred ich prevádzku, upozornila na preplnené malé odpadkové koše v meste a požiadala o ich častejší odvoz. Dala návrh na odstránenie prístrešku autobusovej zastávky na Chrástekovej ulici oproti Jadranom, nakoľko sa tam celý deň zdržiavajú občania bývajúci v Jadranoch, a zároveň poprosila mestskú políciu o častejšie monitorovanie tejto lokality. Ďalej poukázala na chodník, ktorý vedie od Sociálnej poisťovne k NsP, pretože od autobusovej zastávky smerom k NsP nemá pokračovanie a bolo by vhodné ho dokončiť. Na záver poprosila o spätnú väzbu na zrealizované interpelácie poslancov.

Peter Antal, primátor mesta - Na Ul. Dr. Janského plánujeme výmenu šiestich kamenných košov na odpad za nové smetné koše na separovaný zber, čiže aj v blízkosti spomínanej prevádzky bude nový kôš. Prístrešok na zastávku neodstránime, pretože je využívaný aj obyvateľmi, ktorí cestujú MHD, dáme v nej odstrániť lavičku. Taktiež hliadka mestskej polície bude častejšie monitorovať spomínaný priestor.


Katarína Dekýšová - Poprosila vedenie mesta, aby trasa linky MHD, ktorá premáva na cintorín, bola rozšírená o ulice: Partizánska, Jesenského a Ulicu A. Hlinku. Ďalej požiadala o stretnutie poslancov s prevádzkovateľom cintorínskych služieb, nakoľko sa množia sťažnosti ohľadom Domu smútku. V mene všetkých dôchodcov vyslovila poďakovanie vedeniu mesta za to, že im bol umožnený prístup na plaváreň a v mene vedenia „Dvojky" pozvala všetkých poslancov na oslavy k 50. výročiu založenia školy, ktoré sa konali 3.12. o 16.00 hod. v MsKC v Žiari nad Hronom.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Možnosť zmeny trasy linky na cintorín budeme konzultovať so spoločnosťou SAD Zvolen a pokiaľ to bude možné, trasa zmenená bude. (Navrhované stretnutie s prevádzkovateľom cintorína sa uskutočnilo 9.12., pozn. redakcie.)


Stella Víťazková - Požiadala o opravu poškodeného zábradlia na sídlisku Pod vŕšky, v rámci záručnej doby po rozkopávkach žiadala opraviť jamy na chodníkoch smerom od Prioru na sídlisko Pod vŕšky a na Ulici J. Kráľa 13 - 23, o kontrolu osvetlenia vo vnútroblokovom priestore domu, ktorý sa momentálne rekonštruuje (ulice Pod Donátom a J. Kráľa) a tiež poukázala na neporiadok na cintoríne.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Zábradlie bude opravené a nedostatočne upravené rozkopávky v súčasnosti riešime. Kontrolu osvetlenia zrealizujeme.


Norbert Nagy - Zaujímal sa, či bude zrealizovaná technická úprava dvoch stojísk na komunálny odpad na sídlisku Pod vŕšky, ktoré sú doposiaľ neupravené a poprosil zapisovateľku, aby v bode 3 bola podrobne zachytená celá diskusia podľa zvukového záznamu.

Peter Antal, primátor mesta - Upraviť stojiská na odpad môžeme, avšak potrebujeme, aby o to požiadali predsedovia príslušných bytových spoločenstiev, ktoré majú stojiská v správe.


Emil Vozár - Informoval sa, v akom stave je riešenie problému s domom p. Kaliaka v parku a aký je momentálny stav projektu Centrum zhodnocovania odpadov.

Peter Antal, primátor mesta - Podľa posledných informácií, ktoré mám, prípad je už istý čas exekútora, ktorý má zabezpečiť vykonanie nariadenia stavebného úradu. Požiadam o vyjadrenie, aký je aktuálny postup.


Peter Dubeň - Opätovne sa zaujímal, či chodník vo vnútroblokovom priestore od bývalej predajne ovocia a zeleniny na Jiráskovej ulici smerom na tržnicu je už v riešení, alebo sa plánuje s jeho opravou na budúci rok. Ďalej požiadal:

 • o vyznačenie parkovacích miest pri bývalej predajni ovocia a zeleniny na Jiráskovej ulici,
 • o odstránenie železobetónového stĺpa vo vnútroblokovom priestore za bývalou predajňou Ryba,
 • o prešetrenie stavu chodníkov od reštaurácie Luna k prechodu pre chodcov k Tescu a pred reštauráciou Tulipán, nakoľko v daždivom počasí tieto chodníky nie sú prechodné pre veľké množstvo vody,
 • zakomponovať do plánu opráv na rok 2014 rekonštrukciu schodov smerujúcich na sídlisko Pod vŕšky popri Dome služieb a v podchode, na ktorom sú porozbíjané aj sklá.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Parkovacie miesta na Jiráskovej ulici budeme vyznačovať, všetky spomínané chodníky alebo ich zničené úseky budeme rekonštruovať podľa našich možností, spomínaný stĺp bude v dohľadnej dobe odstránený.


Monika Kopčová - Požiadala o odstránenie naplnených plastových vriec pri ihrisku Guliver a poprosila o zasielanie avíza e-mailom vtedy, keď poslancom do skriniek umiestnených v mestskom úrade doručia pozvánky obyvatelia alebo organizácie.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Vrecia boli odvezené, avizovať e-mailovými správami doručovanie pozvánok nebudeme.


Monika Balážová - Zaujímala sa, v akom štádiu je nový kamerový systém.


Mária Biesová - Informovala sa, v akom štádiu je plánovaná výstavba športovej haly na pozemku medzi plavárňou a internátom a požiadala mestskú políciu o častejšie kontroly na Ul. Hutníkov, najmä v časti pod hvezdárňou, nakoľko tam občania požívajú alkoholické nápoje (údajne aj mladiství) a nechávajú za sebou neporiadok.

Peter Antal, primátor mesta - Výstavba multifunkčnej športovej haly, medzi plavárňou a internátom, je súkromnou investíciou. Preto nemáme informácie, kedy chce súkromný investor začať výstavbu športového zariadenia, môžem povedať len toľko, že je na tento projekt vydané právoplatné stavebné povolenie už dlhšie.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 26.09.2013


Monika Kopčová - Požiadala o výmenu starého kamenného odpadkového koša za väčší pred lekárňou na Ul. Dr. Janského.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Žiadosť je vybavená.


Jozef Tomčáni - Opätovne upozornil na nefunkčný mestský rozhlas od Ul. Dr. Janského po Ul. A. Dubčeka (stred mesta), žiadal podrobnejšie informácie o športovej hale a zaujímal sa, či výberové konanie na projekt rekonštrukcie športovej haly prebehlo podľa zákona a ktorá firma bola vybraná.

Peter Antal, primátor mesta - Problematika mestského rozhlasu je námetom na širšiu diskusiu, v ktorej sa budeme musieť rozhodnúť, či chceme do rozhlasu investovať, alebo ho len zredukujeme na výstražný a varovný systém.


Monika Balážová - Požiadala o vymaľovanie prechodu pre chodcov medzi Vansovou a Rázusovou ulicou, o odstránenie jedného z dvoch kontajnerov na psie exkrementy na Ul. Pártošovej, nakoľko sú blízko seba a opýtala sa, v akom štádiu sa nachádza príprava kamerového systému.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Prechody sú už vymaľované a jeden kontajner bude odstránený.

Pavel Mužík, vedúci ORP MsÚ - Projekt rozšírenia kamerového systému je v štádiu ukončenia výberového konania a pred podpisom zmluvy.


Norbert Nagy - Dal poslanecký návrh na vypracovanie materiálu na poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa s cieľom podporiť zvýšenie počtu obyvateľov nášho mesta.

- poslanci návrh neschválili


Michal Žurav - Zaujímal sa, či sa uvažuje v Parku Š. Moysesa o likvidácii skeletu bývalej čerpacej stanice pri Mlynskom náhone v mieste prechodu z parku na Ul. Medzi vodami, ktorý pôsobí neesteticky a množia sa tam hlodavce,

 • požiadal o vybudovanie jednoduchého nového prístrešku na autobusovej zastávke na Partizánskej ulici (Slnečná stráň),
 • poukázal na veľkú dieru na nadstavbe podchodu oproti Valašskému šenku v Šášovskom Podhradí - Píla,
 • požiadal o opravu poškodeného odvodu dažďovej vody na Dome smútku v Šášovskom Podhradí a opätovne upozornil na zničený plot v okolí cintorína a požiadal o jeho opravu.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Skelet je možné likvidovať v budúcnosti, v návrhu rozpočtu na nasledujúci rok na to prostriedky nebudú. Prístrešok k zastávke v danej lokalite budovať nebudeme; diera v podchode vznikla pri zdevastovaní sklobetónu, bude to v blízkej budúcnosti zamurované. Na Dome smútku bude vymenený žľab na dažďovú vodu.


Katarína Dekýšová - Upozornila na nefunkčné radary pred II. ZŠ. Dala otázku, kedy sa uvažuje s prepracovaním VZN o nakladaní s odpadmi a zaujímala sa, či mestské verejné toalety budú otvorené aj naďalej. Informovala, že aj žiaci II. ZŠ sa pravidelne zúčastňujú na čistení Lutilského potoka.

Peter Antal, primátor - Radary sú funkčné, len sa aktivujú až pri prekročení rýchlosti, už sme to dali prestaviť na nižšie hodnoty. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi bude predložený na novembrovom zasadnutí MsZ; verejné WC budú otvorené aj naďalej.


Emil Vozár - Dal na zváženie využívanie poslaneckých mobilných telefónov a navrhol, či časť finančných prostriedkov vybraných z jarmoku by mohla byť použitá pre obvod Centrum II, nakoľko táto časť mesta je počas jarmoku znehodnocovaná.

Peter Antal, primátor - O používaní mobilných telefónov nech rozhodnú poslanci, je to služba určená priamo im (náklady mesta sú cca 860 € za rok na všetky dohromady). Pre Centrum II. sa plánuje výstavba oddychovej zóny.


Veronika Balážová - Požiadala vedenie mesta o rokovanie s vedením NsP ohľadom kosenia trávy v areáli nemocnice,

 • na základe podnetu občanov požiadala mesto o pomoc, či by bolo možné priestor lúky na Ul. Tajovského upraviť zvlášť na hranie pre deti a zvlášť pre psičkárov a zaujímala sa, ako sa vyvíja situácia s Malou Európou,
 • upozornila na znečistené priestory v okolí posledného Jadranu a požiadala MsP o častejšiu kontrolu týchto priestorov,
 • pochvalne sa vyjadrila k opraveným chodníkom medzi VII. MŠ a Chrástekovou ulicou a k pieskoviskám, ktoré sú prerobené na kvetinové záhony.

Peter Antal, primátor - Vedenie NsP prisľúbilo vykosiť areál do 11. októbra. Lúka na Tajovského ulici je v súkromnom vlastníctve, akékoľvek zásahy by museli byť so súhlasom vlastníkov, ale nejaké riešenie sa budeme snažiť nájsť. V prípade výstavby Malej Európy v súčasnosti prebieha stavebné konanie o zmene stavby pred dokončením, ktorého výsledok zatiaľ nepoznám. Prišiel nám protest od Okresnej prokuratúry voči VZN, ktorým poslanci vyslovili nesúhlas so zmenou projektu Malej Európy. Tento protest prerokujeme na najbližšom zasadnutí MsZ.


Peter Dubeň - Dal poslanecký návrh, aby sa v mestskom rozpočte na rok 2014 vytvoril pre MŠK rezervný fond vo výške 40 000 €,

 • dal poslanecký návrh, aby sa v rozpočte mesta na rok 2014 v kapitole Športové aktivity - položka Kalendár športových podujatí navýšila o sumu 10 000 €,
 • dal poslanecký návrh, aby hlavná kontrolórka mesta vykonala kontrolu uznesení za rok 2008, nakoľko uznesenia zo 7.8.2008 neboli zverejnené na webovej stránke.
 • prvé dva návrhy po diskusii stiahol, tretí poslanci schválili

Richard Rišňovský - Zaujímal sa, ako sa vyvíja situácia s neskolaudovaným domom v Parku Š. Moysesa a požiadal o spustenie informačnej kampane ohľadom separácie (kovy, plasty, tetrapaky).

Peter Antal, primátor - Prípad je aktuálne u exekútorky, podľa mojich informácií, je právoplatné rozhodnutie súdu o odstránení časti stavby, ktorá nie je v súlade s projektom a čakáme na exekučný výkon rozhodnutia.


Mária Biesová - Zaujímala sa, ako sa pokračuje pri vyčisťovaní Kortíny, či sa plnia dohodnuté úlohy a platí sa za komunálny odpad,

 • ako je to s medializovanými plošticami a čo v tomto smere mesto robí,
 • opätovne navrhla zrekonštruovať chodník, ktorý vedie krížom cez dvor od Jiráskovej ulice smerom na tržnicu,
 • ako reakciu na zasahovanie poslancov do tvorby rozpočtu mesta uviedla konkrétne prípady, keď boli vzaté do úvahy aj pripomienky poslancov.

Peter Antal, primátor - Máme zoznam neplatičov za odpad na Kortíne, pokiaľ nezaplatia, pôjde z našej strany na súd návrh na vypratanie. V čistení Kortíny sa bude pokračovať na jar, samozrejme, aj s účasťou obyvateľov osady. V mestskom „Jadrane" sme v tomto roku niekoľkokrát vykonali deratizáciu proti plošticiam. Spomínaný chodník zaraďujeme do plánu opráv na rok 2014 a do návrhu budúcoročného rozpočtu.


Stela Šeševičková - Upozornila na výtlk pri vchádzaní na parkovisko k reštaurácii Tulipán,

 • k prechodu pre chodcov pred II. ZŠ navrhla, aby na podnet odboru školstva informovala škola žiakov o zákaze prechádzať zatretým prechodom.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Výtlk bude opravený.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 20.06.2013


Ing. Stella Víťazková - Informovala sa, aké stanovisko zaujala spoločnosť Tesco k poškodenému schodisku priamo pod supermarketom.

Peter Antal, viceprimátor - Keďže sme nemali odozvu, spoločnosť Tesco znova vyzveme k oprave spomínaného schodiska.


Emil Vozár - Poukázal na problém, že niektorí návštevníci kúpaliska sa pri bazéne umývajú aj napriek upozorneniam plavčíkov.

Peter Antal, viceprimátor - Plavčíci boli upozornení, aby takúto osobu vykázali z areálu kúpaliska.


Monika Balážová - Tlmočila požiadavku predsedov bytových spoločenstiev, ako odstrániť nefunkčné pieskoviská, ktoré sa nachádzajú v medziblokových priestoroch.

Peter Antal, viceprimátor - Rozmýšľame o tom, že by sme z týchto pieskovísk urobili kvetinové záhony alebo nasadili do nich inú zeleň, samozrejme po konzultovaní s bytovými spoločenstvami a pri ich participácii.


Rastislav Uhrovič - Vyslovil poďakovanie za pokosenie trávy na cintoríne v Šášovskom Podhradí a zároveň upozornil na poškodené schodisko pod Daňovým úradom.

Peter Antal, viceprimátor - O poškodenom schodisku vieme. Nie je však našim majetkom, ale majetkom daňového úradu. Preto požiadame o jeho opravu vlastníka.


Jozef Tomčáni - Kritizoval umývanie sa občanov z osady Pod Kortínou vo fontáne a požiadal mestskú políciu o častejšie kontroly týchto priestorov a tiež sa kriticky vyjadril k podchodu a k poškodeným schodom pod Daňovým úradom.

Peter Antal, viceprimátor - ak sa vyskytne takéto správanie akéhokoľvek občana, je neprípustné a mestská polícia samozrejme bude zasahovať. Bolo by dobré, keby každý, kto je svedkom takejto situácie okamžite volal mestskú políciu.


Veronika Balážová - 1. Zaujímala sa, v akom štádiu je riešenie petície ohľadom parkovanie na chodníku na Svitavskej ulici a keďže nedošlo k zmene, požiadala MsP o monitorovanie týchto priestorov najmä v nočných hodinách.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Petícia obyvateľov proti parkovaniu vozidiel na Svitavskej ulici nebola posudzovaná ako petícia, pretože nespĺňala zákonné podmienky petície. Riešili sme ju ako podnet a komunikovali s predsedom bytového spoločenstva. Parkovanie na chodníku na Svitavskej ulici sme zriadili na základe žiadosti obyvateľov a povolil to aj Okresný dopravný inšpektorát.

2. Upozornila na prístupovú cestu ku garážam za Jadranmi, ktorá je vo veľmi zlom stave.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Prístupová cesta ku garážam je účelovou komunikáciou, ktorú používajú len majitelia garáží, čiže nevidíme dôvod, aby sa rekonštruovala z mestského rozpočtu.

3. Upozornila na „čiernu skládku" smerom od týchto garáží až po parkovisko nad SSE a zároveň sa zaujímala či je tento priestor monitorovaný kamerovým systémom.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Uvedený priestor nie je monitorovaný kamerovým systémom a čierna skládka bude odstránená.


Viera Biela - Požiadala o dôslednejšie kosenie vo dvoroch, najmä popri lavičkách a navrhla, aby sa formou článku v mestských novinách vysvetlilo občanom mesta, ako je to s prenajímaním priestorov v Polyfunkčnom centre na námestí.

Peter Antal, viceprimátor - pracovníci technických služieb, ktorí kosia verejné priestranstvá boli už inštruovaní, aby precíznejšie kosili okolo lavičiek. Mestské noviny boli na MsZ prítomné, preto verím, že na podnet zareagujú.


Katarína Dekýšová - Tlmočila požiadavky občanov na opravu rozbitého chodníka na Hviezdoslavovej ulici (č.13,15,17), sťažnosti na hlučnosť v blízkosti pohostinstva Žiarčanka, na nepovolený vstup áut do parku a na nechuť občanov telefonovať na MsP.

Peter Antal, viceprimátor - Tento chodník je zaradení v pláne opráv do budúcnosti, aktuálne ideme rekonštruovať iné chodníky na Hviezdoslavovej ulici. Mestská polícia bude častejšie hliadkovať jednak v okolí pohostinstva Žiarčanka a jednak v parku a pokutovať všetky, vozidlá, ktoré do parku bez oprávnenia vôjdu.


Stela Šeševičková - Poukázala na parkovanie áut priamo pred budovou pošty na Námestí Matice slovenskej.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Pred tento vjazd bude umiestnená značka zakazujúca vstup autám.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 26.04.2013


Veronika Balážová - 1. Predložila otázku, akým spôsobom sankcionovať obyvateľov, ktorí nosia vyprodukovaný bioodpad zo záhradiek do stojísk bytových spoločenstiev.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Sankcionovať môžeme až vtedy (alebo mestská polícia), keď niekoho prichytíme pri čine. Pokiaľ obyvatelia majú vedomosť, že niekto do stojísk nosí takýto odpad, nech privolajú mestskú políciu. Tá potom môže konať.

2. Zaujímala sa, či sa v dohľadnom čase plánuje s opravou schodiska pred MsKC.

Peter Antal, viceprimátor - Technické služby majú opravu schodiska v pláne, v tomto roku budú schody zrekonštruované.


 

Rastislav Uhrovič - 1. Zaujímal sa, či budú osadené kamery v lokalite pri Kortíne, na Ul. Dukelských hrdinov a Ul. Hutníkov.

Peter Antal, viceprimátor - Zatiaľ nie. V prípade potreby je možné osadiť fotopascu alebo mobilnú kameru. Avšak, počíta sa s osadením kamery na Ul. Dukelských hrdinov pred prevádzkami oproti hvezdárni.

2. Pýtal sa, či sa plánujú vyčleniť finančné prostriedky na rok 2014 na sprevádzkovanie ľadovej plochy na zimnom štadióne.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Návrh rozpočtu na budúci rok ešte nie je pripravený. Hľadáme možnosti ako nielen ľad spustiť, ale aj ako zimný štadión dokončiť bez toho, aby to platilo mesto.


Katarína Dekýšová - 1. Tlmočila od občanov mesta poďakovanie a pochvalu všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji Parku Š. Moysesa. Upozornila na čiernu skládku pri záhradkách pod Šibeničným vrchom a tlmočila požiadavku občanov z Ul. Štefánikovej, ako sa majú bytové spoločenstvá brániť voči čiernym skládkam vo svojich stojiskách.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Čierna skládka je zaevidovaná a bude zneškodnená. Bytové spoločenstvo môže dať žiadosť na osadenie mobilnej kamery, ktorá sníma stojisko a tým pádom aj možných pôvodcov čiernych skládok v stojiskách. Potom môžeme voči nim začať správne konanie.

2. Či sa plánujú sprevádzkovať mestské verejné toalety.

Peter Antal, viceprimátor - Od 1. júna budú v pracovné dni verejné WC otvorené.


Jozef Tomčáni - Tiež sa zaujímal o otvorenie mestských verejných WC. Opätovne upozornil na nefunkčný mestský rozhlas na miestach od Nám. Matice slovenskej po Ul. Dr. Janského a požiadal o zveľadenie detského ihriska Mravček (opílenie konárov, doplnenie piesku do pieskoviska a vyčistenie ihriska).

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Doplnenie hlásičov na mestský rozhlas na Ul. Š.Moysesa v súčasnosti nie je možné. Úpravy na detskom ihrisku sa dejú v tomto období.


Stella Víťazková - Žiadala o vybudovanie prídlažbového chodníka na sídlisku Pod vŕšky.

Peter Antal, viceprimátor - Chodník vybudujeme ešte v tomto roku.


Richard Rišňovský - Požiadal, aby sa pri údržbe komunikácií vyznačilo vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na Ul. Pártošovej.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Značenie parkovacích miest sme mali naplánované a už sa realizuje.


Martin Sklenka - Požiadal zaradiť do plánu opráv aj opravu chodníka v medziblokovom priestore oproti plavárni smerom k Ulici Pártošovej.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Chodník sme zaradili do plánu opráv a jeho rekonštrukcia sa bude realizovať podľa finančných možností.


Norbert Nagy - V súvislosti s neodstraňovaním psích exkrementov navrhol na mestskej stránke zriadiť „tabuľu hanby", kde by boli zverejňovaní nedisciplinovaní psičkári, zachytení kamerovým systémom.

Peter Antal, viceprimátor - Môžeme o tom uvažovať vtedy, pokiaľ takéto veci kamerový systém zachytí a bude to aj dostatočne viditeľné.


Lýdia Cígerová - Upozornila na rozbitý chodník na Ul. Dr. Janského pred strednou školou (od penziónu po I. ZŠ) a požiadala vedenie mesta o rokovanie s VÚC o jeho oprave, keďže chodník je ich majetkom.

Peter Antal, viceprimátor - Ďakujeme za upozornenie, s vlastníkom sa skontaktujeme a požiadame o rekonštrukciu.


Monika Balážová - Informovala sa, v akom dohľadnom čase sa budú premaľovávať priechody pre chodcov a či by nebolo možné monitorovať priestory pred Jadranmi (najmä pred prostredným), nakoľko ľudia majú strach prechádzať touto lokalitou.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Priechody pre chodcov sa vždy maľujú v jarných mesiacoch, tak je to aj v tomto roku. Do budúcnosti je možné rozšíriť kamerový systém aj na lokalitu v okolí Jadranov, zatiaľ to môžeme riešiť častejším hliadkovaním mestskej polície.


Peter Dubeň - Požiadal vybudovať betónovú plochu pri MŠ na Ul. M. R. Štefánika, nakoľko autá, ktoré zásobujú MŠ poškodzujú trávnatú plochu a požiadal o zakomponovanie do plánu opráv poškodený chodník v medziblokovom priestore smerom od Ul. Jiráskovej k tržnici.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Obidve požiadavky sme zaevidovali a pokúsime sa ich zrealizovať.


Mária Biesová - Na základe podnetu občanov ulíc Dukelských hrdinov a Hutníkov požiadala, aby mestská polícia vykonávala častejšie kontroly v medziblokových priestoroch v tejto lokalite, nakoľko sa tam zdržiavajú občania Kortíny, ktorí svojim nevhodným správaním znepríjemňujú život okoliu.

Peter Antal, viceprimátor - Mestská polícia bude v tejto lokalite hliadkovať častejšie.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 21.02.2013


Stella Víťazková - Upozornila na rozbitú komunikáciu smerom k železničnej stanici a požiadala vedenie mesta o rokovanie s VÚC, nakoľko predmetná komunikácia je ich majetkom.

Peter Antal, viceprimátor - S predsedom BBSK, pánom Maňkom, som už na túto tému rokoval a máme prisľúbené, že cesta na železničnú stanicu bude opravená.


Rastislav Uhrovič - Tlmočil požiadavku občanov, ktorí vlastnia garáže pri Planetáriu, aby sa v čase sneženia odhŕňala prístupová komunikácia ku garážam, nakoľko sa k nim majitelia nemôžu dostať.

Peter Antal, viceprimátor - Je to účelová komunikácia, nie verejná a o tie sa v rámci zimnej údržby mestských verejných komunikácií mesto nestará. Účelová komunikácia - to znamená, že je to komunikácia výlučne určená vlastníkom nehnuteľností, v tomto prípade garáží. V takom prípade sa majitelia garáží musia dohodnúť, službu zimnej údržby si niekde objednať, alebo si cestu čistiť vlastnými silami.


PaedDr. Veronika Balážová - Na základe pripomienok občanov mesta upozornila na nevhodné využitie niektorých priestorov Polyfunkčného centra na Námestí MS. Konkrétne, že sa v nich nachádza aj predajňa second-handu, napriek tomu, že bolo deklarované, že v centre nebudú obchody tohto typu.

Peter Antal, viceprimátor - Mesto nemá kompetenciu, ani to nie je jeho úlohou, zasahovať do skladby predajní, ktoré si v Žiari prenajímajú priestory. Vždy je to o ponuke a dopyte. Aké výrobky obyvatelia preferujú, také predajne sa tu uživia a také sú schopné si potom aj platiť prenájmy priestorov.


MUDr. Lýdia Cígerová - Doplnila predchádzajúcu interpeláciu o to, že jej chýba, že verejné toalety na námestí nie sú sprístupnené verejnosti.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Je pravda, že toalety sprístupňujeme len počas konania podujatí na Námestí Matice slovenskej. V minulosti ich malo v prenájme niekoľko nájomcov, vždy ich prevádzku však ukončili ako ekonomicky nerentabilnú.


Ing. Peter Dubeň - Predložil poslanecký návrh, aby Ing. Katarína Drienková bola zvolená za členku Komisie pre šport a mládež.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 29.11.2012


Peter Dubeň - 1. Zaujímal sa, v akom stave je riešenie zničeného chodníka od záhradníctva (Ul. Dr. Janského) smerom k lekárni Nukleus, čo už interpeloval na MsZ v apríli 2012.
2. Poďakoval sa TS, s. r. o. a mestu Žiar nad Hronom za opravu nábehovej časti cesty od Ul. M. R. Štefánika na Ul. Jiráskovu.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Hľadáme riešenia, ale každé riešenie, ktoré navrhneme zo strany mestského úradu, musí byť vždy odsúhlasené dopravným inšpektorátom. Pôvodne sme to chceli riešiť tak, že bude jednosmerná ulica smerom do ulice, ktorá ide popri „Dvojke", odkiaľ by vlastne vozidlá vychádzali. Toto však dopravný inšpektorát neodsúhlasil. Ďalšou alternatívou bolo „zjednosmernenie" celého dvora do Ul. M. R. Štefánika, o čom sa začalo rokovať aj s dopravným inšpektorátom. Rokovania zatiaľ nie sú ukončené. Ak budeme mať jasnú logistiku dopravy, ktorá by v predmetnom dvore mala byť (aby sme vedeli, akú šírku cesty chceme), potom sa budeme zaoberať aj prípadným rozšírením. Ale len v tých častiach, ktoré sú na mestských pozemkoch, pretože z časti dvora nie sú niektoré pozemky majetkovo-právne vysporiadané.


Norbert Nagy - Chcem poďakovať vedeniu mesta a osobitne prednostke MsÚ, Ing. M. Páleníkovej, ktorá je momentálne poverená vedením Odboru školstva a športu za zaujatie jednoznačného postoja k 3-dňovému štrajku zamestnancov školstva. Je pre mňa veľmi potešiteľné, že všetky školy, škôlky aj CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta solidárne a jednotne vyjadrili svoju nespokojnosť s nedostatočným financovaním školstva v Slovenskej republike.


Katarína Dekýšová - Dala do pozornosti zle vyriešené parkovanie pri cintoríne a požiadala do budúcna zaoberať sa týmto problémom, nakoľko parkovisko je najmä v čase Sviatku všetkých svätých
preplnené.


Michal Žurav - Požiadal, aby sa do plánu opráv na rok 2013 zaradila oprava chodníka (úzky, chýba asfaltový povrch) na Partizánskej ul. v úseku od Mlynského náhonu po Lutilský potok. Zároveň sa poďakoval firme Lesy SR a EuroEcology za opravu ciest v Šášovskom Podhradí.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 27.09.2012


Stella Víťazková - Informovala sa, či prebehlo rokovanie so spoločnosťou Tesco, a. s. ohľadom opravy poškodeného schodiska.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Áno, zariadime, aby boli zabezpečené všetky stupne schodiska k nákupnému centru.


Emil Vozár - 1. Požiadal náčelníka mestskej polície o častejšie kontroly prevádzky „Žiarčanka" v čase zatváracích hodín, nakoľko prevádzka sa nachádza pri obytných domoch a dochádza k rušeniu nočného pokoja.

Vladimír Mališ, náčelník MsP - Už od letných mesiacov nočné hliadky častejšie moniturujú tento priestor.

2. Zaujímal sa, v akom stave je príprava výstavby športovo-relaxačného centra.
Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Podľa zmluvy o budúcej zmluvy je spoločnosť povinná zabezpečiť si vydanie stavebného povolenia najneskôr do 31.12. 2012. Momentálne od nich máme predloženú projektovú dokumentáciu a investor si zabezpečuje vyjadrenia od všetkých účastníkov stavebného konania.


Marek Rakovský - 1. Na základe sťažností občanov bývajúcich v časti IBV sa informoval, kedy budú dokončené práce na rozkopávkach (uvedenie chodníkov a ciest do pôvodného stavu),

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - 1. Rozkopávky, ktoré realizoval na IBV SPP sú už ukončené, investor v súčasnosti pokračuje s asfaltovaním chodníkov. Všetko má byť dané do pôvodného stavu do konca októbra.

2. Zaujímal sa, v akom stave je plánovaná realizácia obnovy plota okolo pomocného futbalového ihriska na Partizánskej ulici.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Je pripravený návrh technického riešenia aj s rozpočtom.


Norbert Nagy - Pýtal sa, či sa neuvažuje s opätovným sprevádzkovaním fontány v strede námestia.

Peter Antal, viceprimátor a konateľ TS, s. r. o - Mesto oslovilo fakultu architektúry STU Bratislava, aby medzi študentmi vyhlásila súťaž o návrh na riešenie, čo so starou fontánou.


Monika Balážová - Požiadala o vysvetlenie, prečo sa zmenilo dopravné značenie na Chrástekovej ulici smerom od Sociálnej poisťovne k poliklinike, a zároveň odovzdala prednostke MsÚ petíciu ohľadom umiestnenia tabuliek pre zákaz venčenia psov na Hviezdoslavovej ulici a žiadosť Bytového spoločenstva domu 523 o opravu chodníkov.

Peter Antal, viceprimátor a konateľ TS, s. r. o - Ide o vodorovné značenie (parkovacích miest na komunikácii), ktoré svojvoľne zmenil zamestnanec TS, s. r. o., ktorý bol za to aj disciplinárne riešený a v súčasnosti u nás už nepracuje. Samozrejme, situácia bude daná do pôvodného stavu.


Katarína Dekýšová - 1. Poukázala na skutočnosť, že napriek tomu, že brehy Lutilského potoka nie sú zónou pre psičkárov, psy sa tam voľne pohybujú. V tejto súvislosti požiadala náčelníka mestskej polície o častejšie kontroly tohto miesta. Na druhej strane dala na zváženie, či práve táto zóna by nebola vhodná pre psičkárov, nakoľko väčšina občanov, prevažne z Hviezdoslavovej ulice, by toto riešenie uvítala.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - 1. Vyznačíme zónu voľného pohybu psov na vzdialenejšej strane Lutilského potoka smerom od poľnohospodárskeho družstva k záhradkám.

2. Dala návrh, či by bolo možné vyškoliť mestských policajtov po etickej stránke, pretože pri telefonickom kontakte s občanmi je ich prístup niekedy veľmi zvláštny.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Zabezpečíme navrhované školenie.


Mária Biesová - 1. Požiadala o odhlásenie elektromera z lesníckej bytovky v Šášovskom Podhradí (umiestnené satelity káblovej TV a k nim je napojený elektromer, ktorý neplní svoju funkciu).

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - 1. Už sme o to požiadali.

2. Zaujímala sa, či mesto uvažuje s opravou nových smetných košov, ktoré sú už poškodené.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - 2. Bohužiaľ, mnoho vecí, ktorými zvyšujeme úroveň služieb obyvateľom, končí ako terč vandalov, v tomto prípade smetné koše. Samozrejme, opravovať ich budeme. Vďaka takýmto obyvateľom zbytočne vyhadzujeme peniaze na opravy.

3. Informovala sa, aký je výsledok rokovaní mesta s majiteľom bývalých detských jaslí (pri tzv. Kockách).

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - 3. Mesto ešte v apríli 2011 vydalo rozhodnutie, ktorým nariadilo vykonať vlastníkovi objektu zabezpečovanie práce proti možnosti vniknutia do objektu bývalých jaslí. Na základe odvolania vlastníka Krajský stavebný úrad BB rozhodnutie zrušil s odôvodnením, že vnikanie tretích osôb do objektu bez vedomia vlastníka nie je dôvod vo verejnom záujme takéto práce ukladať. Bohužiaľ, sme bezmocní, nemáme žiadnu zákonnú „páku", aby sme ho donútili objekt rekonštruovať alebo zabezpečiť.

4. V súvislosti s vykrádaním prízemných bytov v našom meste sa informovala, či a ako funguje hliadkovacia činnosť mestskej polície, najmä počas doobedňajších hodín.

Vladimír Mališ, náčelník MsP - 4. Hliadka MsP monitoruje mesto, zasahuje pri podnetoch aj počas dňa, no, bohužiaľ, nemôže byť na každej ulici. Hliadkovaciu činnosť sme zintenzívnili.


Veronika Balážová - 1. Tlmočila požiadavku občanov, bývajúcich na Jilemnického ulici, o opravu chodníka od Domova dôchodcov smerom k IV. ZŠ - chýba asfaltový koberec.

Mariana Páleníková, predostka MsÚ - 1. V tomto roku sme urobili koberec na chodníku od Domova dôchodcov smerom k Bille. V budúcnosti budeme riešiť aj spomínaný chodník, ale závisí to od financií.

2. Zaujímala sa, či sa nahradia vyschnuté stromy na námestí inými stromami.

Peter Antal, viceprimátor a konateľ TS, s. r. o. - 2. Niekoľko stromov na námestí vyschlo kvôli vysokej hladine spodných vôd, ktorá tam je na vhodných miestach. Hľadáme najlepšie možné riešenie, samozrejme, stromy tam mať chceme.

3. Tlmočila nespokojnosť najmä mamičiek s kočíkmi na minerálny štrk, ktorý sa nachádza na námestí a v tejto súvislosti sa zaujímala, či mesto plánuje riešiť tento problém.

Mariana Páleníková, predostka MsÚ - 3. Na námestí sú taktiež spevnené chodníky z dlažby, mamičkám s kočíkmi odporúčame využívať tie.

4. Poukázala na nevhodnosť umiestnenia stavby autoumývarne (dala na zváženie, či by mesto nezriadilo miesto mestského architekta).

Peter Antal, viceprimátor a konateľ TS, s. r. o. -  4. Stavba je v súlade s územným plánom a stavebným zákonom, preto mesto nemá dôvod ani možnosť ju „zakázať". Služby mestského architekta by v tomto prípade boli zbytočné, takáto funkcia sa vyjadruje k vzhľadu objektov a pod., taktiež nemôže niečo povoliť a nepovoliť, čo je v súlade so zákonom.

5. V súvislosti s mailom, adresovaným primátorovi mesta a poslancom ohľadom diétneho stravovania dieťaťa p. Švárnej sa informovala, či je možné zabezpečiť rozvoz diétnej stravy do MŠ.

Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ - 5. Mesto nad rámec svojich povinností zabezpečuje diétne stravovanie na ZŠ na Jilemnického ulici. V zmysle zákona nemôže poskytovať kompenzačný príspevok žiadnemu občanovi aj napriek preukázateľnému nároku z dôvodu zdravotného stavu. To zabezpečuje štát prostredníctvom príslušného Úradu práce, soc. vecí a rodiny vo väzbe na trvalý pobyt. Pani Švárna nemá v našom meste evidovaný žiadny druh pobytu, preto sme jej odporučili obrátiť sa na pobočku ÚPSVaR v meste, kde má trvalý pobyt.


Peter Dubeň - 1. Vyjadril poďakovanie prednostke MsÚ za promptnú opravu chodníka pri Luxe.

2. Podal poslanecký návrh na uznesenie ohľadom vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Športovej haly.


Richard Rišňovský - Navrhol, či by bolo možné preložiť cestné zrkadlo z medziblokových priestorov Ul. Š. Moysesa na Ulicu A. Dubčeka (ako je výjazd z Technických služieb, s. r. o.), aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - Požiadali sme Okresný dopravný inšpektorát o stanovisko v zmysle tejto požiadavky.


Jozef Tomčáni - 1. Opätovne sa informoval na nefunkčný mestský rozhlas na Ul. Š. Moysesa a od Ul. Dubčeka po NsP na Ul. Dr. Janského.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ - 1. Zabezpečíme.

2. Požiadal konateľa Technických služieb, s. r. o. o vyčistenie kanalizačných vpustí.

Peter Antal, viceprimátor a konateľ TS, s. r. o. - 2. Po zimnej údržbe sa všetky vpuste čistia pravidelne každý rok. Ale skontrolujeme ich a pokiaľ bude potrebné, dočistíme.

3. Informoval sa, v akom stave sa nachádza zimný štadión, či bude v tomto roku sprevádzkovaná ľadová plocha.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ- 3. Zimný štadión má prenajatý nájomník na základe zmluvy, ktorú odsúhlasilo MsZ v roku 2011.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 21.06.2012


Norbert Nagy - 1. Pán primátor, máme ako poslanci MsZ možnosť sa slobodne vyjadrovať v médiách, ktoré sú financované z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, pretože mám obavy, či uvedené médiá nie sú cenzurované.

Ivan Černaj, primátor: Samozrejme, poslanci majú možnosť sa slobodne vyjadrovať v médiách, pokiaľ ich vyjadrenia neporušujú zákony a etické normy žurnalistiky, za ktorých dodržiavanie je vydavateľ akéhokoľvek média zodpovedný. Vaše obavy sú neoprávnené. Môžete sa opýtať ktoréhokoľvek poslanca, či mu bol niekedy priestor na vyjadrenie v novinách odmietnutý. Vo vašom prípade Mestské noviny neuverejnili Váš nevyžiadaný text, alebo list (či ako nazvať to čo ste poslali), pretože v ňom sa etické normy porušovali. Boli ste redakciou niekoľkokrát vyzvaný, že ak chcete v novinách priestor, aby ste spomenuli konkrétne fakty, odpovedali na otázky, ktoré vám redakcia predložila, aby tak mohla vytvoriť štandardný článok, v ktorom by boli uverejnené vaše vyjadrenia. Toto ste odmietli, tak nerozumiem na čo sa sťažujete. Priestor vám ponúknutý bol. Dokonca ste boli hovorcom mesta M. Balážom vyzvaný, že ak máte pocit, že Mestské noviny voči vám uplatnili cenzúru, aby ste dali podnet na Tlačovú radu SR, ktorá kontroluje dodržiavanie etiky v slovenských periodikách. Ani toto ste neurobili. Samotné vaše konanie spochybňuje vašu otázku, pán poslanec.

2. Bol porušený rokovací poriadok MsZ v Žiari nad Hronom tým, že interpelácia kolegyne poslankyne z ostatného MsZ nebola uverejnená v Mestských novinách a na stránke mesta?

Ivan Černaj, primátor: Interpelácia pani poslankyni V. Balážovej sa týkala streľby na strelnici počas pohrebu. Už na zasadnutí zastupiteľstva jej bolo odpovedané, že v tejto veci konalo a boli vykonané predbežné opatrenia, aby sa situácia neopakovala. Dokonca túto tému samostatne riešili niektoré médiá. Okrem regionálnych aj TV Markíza či denník Nový čas. Ak vaša otázka smeruje k tomu, že my sme niečo chceli zamlčovať, tak to k vyššie spomínaným skutočnostiam neobsahuje ani štipku logiky. Mimochodom, sama pani poslankyňa Balážová vám na túto interpeláciu odpovedala, že všetko sa vysvetlilo.

3. Bolo voči poslancom MsZ a občanom mesta korektné, že o zániku spoločnosti FK Žiar nad Hronom, s.r.o. a vzniku nového subjektu FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. sme sa dozvedeli len z médií a neviedla sa k tomu žiadna diskusia.

Ivan Černaj, primátor: Aby sme boli presní, spoločnosť FK Žiar nad Hronom nezanikla, ale splynula s inou spoločnosťou do novej, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, čiže jej aktíva a pasíva prešli do nej a futbal v Žiari sa robí tak ako dodnes, len s novým názvom a v lepších podmienkach. Rýchlosť tohto rozhodnutia bolo ovplyvnené tým, že do konca mája musela byť spoločnosť zaregistrovaná na SFZ, preto na všetky úkony ostávalo len niekoľko dní, vrátane víkendu. Na toto rozhodnutie malo kompetenciu valné zhromaždenie MŠK, s.r.o. a konateľ MŠK, p. Jozef Tomčáni, ktorý je mimochodom poslancami schváleným konateľom na váš návrh, bývalého konateľa MŠK, Norberta Nagya. Mestské zastupiteľstvo o tomto kroku rozhodovať nemuselo. Vaša otázka je podobná ako keby som sa opýtal ja: Bolo voči poslancom MsZ a občanom mesta korektné, že ste ako konateľ MŠK v roku 2011 odvolali z postu prezidenta Basketbalového klubu MŠK Mareka Baláža, bez toho, aby sa o tomto vašom kroku viedla nejaká diskusia?


Michal Žurav - zaujímal sa, ako sa pokročilo vo veci obmedzenia premávky nákladnej dopravy najmä na Partizánskej ulici a vo veci zákazu parkovania nákladných vozidiel na území mesta Žiar nad Hronom.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  Výsledok z rokovania bol uverejnený v Mestských novinách 20. marca. Keďže z okresného i krajského dopravného inšpektorátu prišlo zamietavé stanovisko, hľadali sme spoločné riešenie. Odporučili nám, že keď predložíme na KDI štatistiku prejazdnosti osobných a nákladných automobilov a autobusov, tak sa opätovne k tomu vrátia. Štatistiky sme získali za pomoci SSC a sčítavanie si robilo aj samotné mesto. Žiadosť sme predložili a čakáme na odpoveď. Na problém sme nezabudli a určite ho chceme riešiť.


Emil Vozár - 1. Požiadal prednostku MsÚ o stanovisko k nevyužitému priestoru za lesáckou bytovkou.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  V mieste, kde sa komunikácia zbieha do dvojprúdovej sa uvažovalo, aj vzhľadom na intenzitu dopravy, s vybudovaním parkovacích plôch pre lesácku bytovku v režime budovania parkovacích plôch byt. spoločenstvami. Môžeme to dať naceniť a je na poslancoch, či sa to zaradí do plánu prác ako rozšírenie komunikácie.

2. Na základe sťažností BS č. 280, 281 na Hviezdoslavovej ulici požiadal o možnosť zvýšenia oplotenia športového ihriska zo strany bytového domu.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Hovoríme o ihrisku, ktoré nie je oplotené. Deti na ňom hrávajú futbal a hokej. O problematike vieme, boli sme sa tam pozrieť. Z jednej strany sú vzrastlé stromy, tam to riešiť netreba. Potrebné je riešiť stranu ihriska od bytového domu. Uvažovali sme o tom, že by sa doplnil živý plot do tej istej výšky ako je z druhej strany. Bohužiaľ, životnosť takéhoto oplotenia by asi nebola veľká. Z toho dôvodu sme sa dohodli, že to dáme naceniť a podľa výšky rozpočtu sa to bude realizovať.

3. Pochvalne sa vyjadril o plážovom kúpalisku, zároveň upozornil na uzatvorené vstupné brány do areálu parku majiteľom reštaurácie Green Park a zaujímal sa, či majiteľ má právo ich uzatvoriť a zamedziť tak návštevníkom vstup do parku.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  O probléme vieme. Vlastník reštaurácie a nájomník pozemkov na to právo nemá. Vo veci sme s ním komunikovali. Situácia vznikla pravdepodobný tým, že bolo veľa áut na kúpalisku a všetky sa tam postavili a keďže nemal ako zásobovať svoju prevádzku, uzavrel bránu. Sme s ním dohodnutí a situácia sa nebude opakovať.


Jozef Tomčáni - Na základe požiadaviek občanov upozornil na nefunkčný mestský rozhlas na Ul. Š. Moysesa a od Lovčianskej cesty po NsP na Ul. Dr. Janského.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Aj keď rozhlas prešiel určitou rekonštrukciou v roku 2003 a 2004, stále javí známky poruchovosti vo zvýšenej miere. Problém bol s rozhlasom na Ul. Š. Moysesa, konkrétne na námestí, ale pokiaľ vieme, inštalácia by už mala byť dorobená, takže počuteľnosť priamo na námestí by sa mala zlepšiť. V medziblokových priestoroch nám rozhlas sústavne vypadáva. Tejto problematike však venujeme pozornosť. Určite urobíme všetko pre to, aby bola počuteľnosť aj v týchto miestach.


Veronika Balážová - 1. Poukázala na veľkú nečistotu a poškodené lavičky a stoličky pri starej poliklinike.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Preveríme a zabezpečíme, aby ten, kto to tam nanosil, urobil nápravu.

2. Na základe upozornenia občanov bývajúcich v blízkosti Penziónu na Ul. Dr. Janského požiadala MsP o častejšie kontroly týchto priestorov, nakoľko sa tam zdržiava neprispôsobivá mládež.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  O probléme neporiadku v bývalom internáte vieme. Už niekoľkokrát sme rokovali so správcom i vlastníkom objektu. Býva tam klientela sociálne neprispôsobivých občanov, alebo z časti neprispôsobivých. Dochádza tak k takým javom, ako je vyhadzovanie smetí z okien. Začali sme s nimi rokovania, ktoré by viedli k sankciám. Ide nám o to, aby sa celá problematika riešila. Dúfame, že nájdeme spôsob, ako sa pohnúť ďalej.

3. Upozornila na nelegálne bývajúcich nájomníkov v Jadrane pri Bille, ktorí znečisťujú okolie Jadranu.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: V Jadrane pri Bille sú súkromné byty. Vzhľadom k tomu MsP nemá právo chodiť kontrolovať ľudí, ktorí tam sú akože na návšteve. Vlastník bytu si s ním môže robiť, čo chce. MsP tak má veľmi obmedzené práva.
Poslankyňa M. Balážová, ktorá je správkyňa: Komunikujem s MsP, ktorá vychádza v ústrety. Zakaždým príslušného vlastníka alebo podnájomníka upozorníme, príp. dostanú blokové pokuty, alebo si to musia vyriešiť tým, že si to upracú.

4. Poukázala na poškodený novozrekonštruovaný chodník pred plavárňou (v období dažďov je časť chodníka neprechodná) a požiadala o opravu.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  Na chodník pred plavárňou sa pozrieme.

5. Zaujímala sa, či sa plánuje s odstraňovaním nevyhovujúcich kolotočov, aby sa predišlo úrazom detí.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  Detské kolotoče máme zmonitorované a komunikujeme aj s bytovými spoločenstvami. Kde z kolotočov zostali doslova už iba torzá, tie odstraňujeme z vlastného podnetu. V medziblokových priestoroch, kde sa opravovali detské ihriská, komunikujeme s BS a aj v spolupráci s nimi zabezpečujeme buď opravu, alebo odstránenie kolotočov.

6. Požiadala o možnosť osadenia stropných ventilátorov v priestoroch knižnice.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  Klimatizácia, príp. stropné ventilátory v mestskej knižnici sú, samozrejme, vecou finančných prostriedkov.


Katarína Dekýšová - 1. Upozornila na problém parkovania osobných áut v medziblokových priestoroch na Ul. Dukelských hrdinov, zároveň požiadala o riešenie tohto problému dopravným značením alebo prehradením dvora.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: Ľudia, ktorí na tejto ulici bývajú a majú autá, chcú parkovať v medziblokových priestoroch, lebo nemajú inú možnosť. Tí, ktorí autá nemajú, tak im to vadí. Rokovali sme s predsedami BS o možnosti vytvorenia parkovacích miest tak ako v iných častiach mesta. Bohužiaľ, zatiaľ k budovaniu takýchto parkovísk nepristúpili. Šírky medziblokových komunikácií nie sú uspôsobené na súčasný stupeň motorizácie. Nechceli sme však ísť cestou pokutovania, pretože niekde tí ľudia parkovať musia. Situáciu sa snažíme riešiť aspoň jednosmerkami v tých častiach, kde sa to dá, aby si nezavadzali motoristi a nemotoristi.

2. Zaujímala sa, v akom stave sa nachádzajú pieskoviská v našom meste, či je vykonávaná dezinfekcia a v akých intervaloch.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: O pieskoviská sa pravidelne staráme. Aj z vlastnej iniciatívy, ale prikazuje nám to aj zákon. Pieskoviská sú pravidelne kontrolované aj RÚVZ. Pred niekoľkými týždňami robil RUVZ náhodnú kontrolu na DI Guliver, kde vyšli priaznivé výsledky a pieskovisko je v dobrom stave. Pieskoviská sa v pravidelných intervaloch prehrabávajú a v presne stanovených intervaloch sa aj dezinfikujú.


Mária Biesová - Dotazovala sa, či by bolo možné prevádzkovať súbežne plážové kúpalisko a krytú plaváreň počas letných prázdnin (požiadala o kalkuláciu nákladov).

Peter Antal, zástupca primátora: Ak sa rozhodneme, že áno, tak za určitých okolností, aj keď veľmi ťažko, tak si to vieme predstaviť. Udržanie stavu plavárne je však o peniazoch (non-stop vykurovanie...). Je to približne 4 až 5-tisíc eur mesačne v letných mesiacoch, pričom tržba na plavárni je zanedbateľná. Kúpalisko je za určitých možností samofinancovateľné, ale plaváreň je non-stop veľká strata. Súbežné prevádzkovanie kúpaliska s plavárňou by bolo možné, ale s veľkými komplikáciami.


Peter Dubeň - 1. Informoval sa, v akom stave sa nachádza riešenie poistnej udalosti malého futbalového ihriska na Základnej škole na Jilemnického ulici.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  Poistná udalosť je čiastočne uhradená.

2. Poukázal na poškodené ihriská v medziblokových priestoroch a zaujímal sa, či sa plánuje ich oprava.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ:  Pravidelne kontrolujeme všetky oplotené detské ihriská a vybudované športoviská v medziblokových priestoroch. Tým, že sa používajú už roky, javia známky opotrebovanosti. Máme vyčíslené všetky náklady, ktoré by boli potrebné pre estetizáciu a oživenie. Určite sa s tým budeme zaoberať pri tvorbe rozpočtu pre rok 2013.


Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ: 26.04.2012


Ján Vinarčík - vyslovil pochvalu šéfredaktorke Mestských novín za zvýšenie úrovne periodika a uverejňovaných článkov.


Richard Rišňovský - žiadal osadiť dopravné značky (hlavná cesta, daj prednosť v jazde) v medziblokových priestoroch na Ul. Hollého a na Ul. Pártošovej žiadal zrealizovať vodorovné dopravné značenie parkovacích miest.

Peter Antal, zástupca primátora: k zmene dopravného značenia musíme požiadať o vyjadrenie Okresný dopravný inšpektorát, postupovať budeme na základe ich vyjadrenia. Na Ul. Pártošovej máme v tomto roku naplánovanú opravu chodníka. So značením parkovacích miest počítame v roku 2013. Pokiaľ zvýšia prostriedky určené na rekonštrukciu, použijeme ich na vyznačovanie parkovacích miest.


Peter Dubeň - žiada o prešetrenie, či vo vnútroblokovom priestore na Námestí Matice slovenskej (za obchodom bývalého Catexu) parkujú na parkovacej rampe prezásobovanie iné vozidlá.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: v uvedenom priestore sa nenachádza oficiálna rampa na zásobovanie. Ide o vyvýšený chodník, ktorý využívajú zásobovacie autá na vykladanie tovaru, no je to verejné priestranstvo. Na ňom žiadne vozidlá neparkujú. V blízkosti sú vyznačené parkovacie miesta, pre obyvateľov priľahlého bytového domu. Ich vozidlá môžu brániť vjazdu zásobovania k vyvýšenému chodníku. Necháme na uvážení poslanca P. Dubeňa, či zrušiť parkovacie miesta pre obyvateľov mesta a zvýšiť tak komfort zásobovania prevádzok, alebo si zásobovacie firmy nájdu iný systém zásobovania obchodných prevádzok.


Michal Žurav - pýtal sa, či sa bude pokračovať v oprave ďalších prístreškov pri zastávkach MHD v 5. volebnom obvode (IBV a Š. Podhradie)

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: V súčasnosti sú v tejto oblasti 4 funkčné prístrešky, ktoré nepotrebujú nutnú rekonštrukciu. V prípade potreby ich opravovať budeme.


Martin Sklenka - tlmočil požiadavku obyvateľov pri mestskej tržnici, ktorá sa týka odstránenia striešok z trhových stánkov, ktoré susedia s priľahlým bytovým domom, pretože voda z nich steká priamo k základom domu.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: rokovali sme so správcom tržnice, čoskoro by malo dôjsť k opatreniam, aby sa problém odstránil.


Jozef Tomčáni - poukázal na zničený plot pri MŠ na Ul. M.R. Štefánika a požiadal o jeho opravu.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: po obhliadke sme zistili, že plot nie je zničený ani odtrhnutý, je zjavné, že nie je nový. Objekt MŠ je dostatočne oplotený, avšak nemôže zabrániť, aby ho niekto nepreskočil a do areálu neprenikol, napríklad deti, ktoré sa chodia do areálov škôl a škôlok popoludní hrať.


Peter Dubeň - požiadal o monitoring cesty a chodníka oproti starej poliklinike, ktorý vedie popri záhradníctve a pohostinstve Žiarčan a o zakomponovanie opravy komunikácie do budúcoročného rozpočtu.

Peter Antal, zástupca primátora: o stave tejto komunikácii vieme a v súčasnosti sa snažíme nájsť najoptimálnejšie riešenie, ako vyriešiť vedenie dopravy a stav komunikácie. Na stave vozovky a jej okolia sa podľa nás hlavne podpisujú nákladné autá, ktoré zásobujú tamojšie prevádzky, preto do tejto veci chceme zaangažovať aj podnikateľov.


Mária Biesová - poukázala na veľkú nelegálnu skládku v oblasti Pod Kortínou s otázkou, či sa plánuje odstraňovanie tejto skládky.

Peter Antal, zástupca primátora: toto miesto sa pravidelne čistí, čo stojí obyvateľov mesta ročne dosť peňazí, naposledy sa odpad odstraňoval v apríli. Bohužiaľ, kým sa neodstráni zdroj znečisťovania, teda neprispôsobiví obyvatelia, ktorých naša spoločnosť nedokáže dostať pod kontrolu, znečisťovanie bude pokračovať.


Rastislav Uhrovič - kvôli nelegálnemu hromadeniu odpadu v oblasti Pod Kortínou navrhol osadiť kamery, ktoré by oblasť monitorovali. S týmto názorom sa stotožnil aj poslanec Emil Vozár.

Peter Antal, zástupca primátora: určite nebudeme kupovať nové kamery, čo jednak stojí dosť peňazí a jednak je diskutabilné, či prinesú účinok. Jednu mobilnú kameru v tomto priestore nainštalujeme a budeme situáciu monitorovať. K dosiahnutiu prevratných zmien som však skeptický. Ak aj identifikujeme niektorých neprispôsobivých obyvateľov, ktorí hromadia odpad, budeme ich pokutovať, no je otázna vymožiteľnosť udelených pokút, keďže vieme o akú sociálnu skupinu ide.


Marek Rakovský - ako predseda Urbárskeho a pasienkového spoločenstva sa bližšie vyjadril ku skládke Pod Kortínou. Zdôraznil, že bude musieť prijať radikálne riešenie na jej odstránenie.

Peter Antal, zástupca primátora: pokiaľ Urbárske a pasienkové spoločenstvo, ktoré je vlastníkom pozemkov pod nelegálnou osadou, chce vec riešiť radikálne, napríklad zlikvidovaním osady, mesto mu v tomto prípade bude nápomocné. Uvedomujeme si, že toto je najväčší problém Žiaru a keďže sa nejde o mestské pozemky, nevieme v tomto smere konať tak ako môže ich vlastník.


Veronika Balážová - poukázala na nepríjemnú záležitosť v čase pohrebu. Na strelnici v blízkosti cintorína sa počas pohrebu strieľalo, čo nevhodne rušilo smútočný obrad.

Mariana Páleníková, prednostka MsÚ: O nepríjemnej situácii sme upovedomili správcu strelnice, ktorý nás ubezpečil, že sa podobná záležitosť nebude opakovať. Už v tom čase išlo o ojedinelú udalosť, pretože streľby sa konajú v dopoludňajších alebo
neskorých popoludňajších hodinách, čiže väčšinou je počas konania pohrebov strelnica uzavretá. Dohodli sme sa, že ak by sa pohreb konal v skorších alebo v neskorých hodinách, správcu strelnice o tom upovedomíme.

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png