Protikorupčná politika

Etika a Etický kódex

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z latinského „etos“, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je teoretické štúdium hodnôt a princípov, ktoré usmerňujú ľudské konanie v situáciách, keď je možný výber. Etika vyčleňuje etický kódex, ktorý poznáme ako súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to vlastne základné pravidlá slušného správania a keďže tie sú v každej profesii iné, mení sa podľa profesie aj etický kódex. Zjednodušene by sme mohli etiku charakterizovať ako vedu o morálke.

Etický kódex je súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, pre ktorú je určený, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov. Je jedným z najvýznamnejších spôsobov vnášania etiky do každodenného života a usmerňovania správania sa člena tejto spoločnosti. Mal by vystihovať aj špecifiká jednotlivých spoločností a vychádzať z potrieb spoločnosti, pre ktorú bol ustanovený. Etický kódex by mal byť verejne prístupný, zrozumiteľný, jednoznačný a kontrolovateľný verejnosťou.

Zamestnanci mestského úradu sa okrem pracovných smerníc riadia dvoma základnými dokumentmi upravujúci ich vzťah a prístup k obyvateľom: 

  • Politikou kvality, vyplývajúcou z integrovaného systému manažérstva kvality, ktorý mestský úrad zaviedol,
  • Etickým kódexom zamestnanca mesta MsÚ, ktorý okrem iného upravuje aj vzťah pracovníka k obyvateľom a návštevníkom mestského úradu.

Ak ste sa stretli so správaním zamestnanca mestského úradu, ktoré je v rozpore s politikou kvality alebo etickým kódexom, prípad môžete nahlásiť hlavnému kontrolórovi mesta na emailovej adrese: korupcia@ziar.sk alebo prostedníctvom kontaktného formulára.

Na čítanie:


Politika kvality a protikorupčná politika

V súvislosti so zavedením a udržiavaním integrovaného manažérskeho systému podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 37001:2016 si mesto Žiar nad Hronom stanovilo politiku kvality a protikorupčnú politiku.

Na čítanie:


Protikorupčná doložka

Zavedením Systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 je partner vecného vzťahu oboznámený s Protikorupčnou doložkou, ktorou sa každá zmluvná strana zaväzuje vykonávať všetky nevyhnutné opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

Na čítanie:

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png