Dnes je 18.07.2018, meniny má Kamila.   

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť:

 • a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze (nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 3 mesiace), ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (rozhodnutie o povolení vkladu alebo list vlastníctva vo forme verejných listín opatrené pečiatkou vydávajúceho úradu a podpisom pracovníka úradu nie stiahnutý z www.katasterportal.sk); na účely hlásenia pobytu občanov nie je možné využívať služby Kataster portálu, ktorý slúži výlučne len pre občanov a má iba informatívny charakter. Keďže doklad o vlastníctve môže byť akokoľvek starý, ak sú údaje na ňom uvedené stále aktuálne a platné, v prípade akýchkoľvek pochybností môže pracovníčka ohlasovne využívať Kataster portál na kontrolu a porovnanie údajov uvedených v predkladanom doklade o vlastníctve. V prípade úmrtia vlastníka alebo spoluvlastníka, ktorý je stále uvedený na doklade o vlastníctve, nie je možné vykonávať tie úkony spojené s hlásením pobytu, pri ktorých sa vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov,
 • d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (vyžaduje sa v prípade, ak sa vlastník nemôže osobne dostaviť na Mestský úrad),
 • e) toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Pozn.: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve (nie staršie ako 3 mesiace).


Vybavuje: Erika Rajčanová
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o prechodnom pobyte na požiadanie občana 
Doba vybavenia: na počkanie


Na stiahnutie: