Podnet na zabezpečenie výrubu stromov

Osoba oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov (predseda bytového spoločenstva, ďalej len oprávnená osoba) môže na základe požiadaviek obyvateľov podať písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom. Oprávnená osoba a obyvatelia bytového domu (ktorých sa výrub bezprostredne dotýka) svojím podpisom podnet na výrub odsúhlasia. Podnet na výrub dreviny s podpismi občanov, ktorí súhlasia s výrubom, odošle oprávnená osoba na Mestský úrad (OŽP). Na základe obhliadky orgán ochrany prírody rozhodne, či je výrub predmentnej dreviny opodstatnený. V prípade, že je výrob opodstatnený, začne v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie a vydá rozhodnutie.

Potrebné doklady:

  • vyplnené tlačivo Podnet na zabezpečenie výrubu stromov a krov rastúcich pri obytných domoch na pozemkoch vo vlastníctve mesta,
  • situačný nákres so zakreslením predmetných drevín výrub.

    Súvisiace predpisy:

  • Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z. a súvisiace predpisy.
  • VZN č. 4/2009 o ochrane zelene na území mesta Žiar nad Hronom.

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk 
Doba vybavenia: 15 dní


Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png