Základné informácie

Úradné hodiny Mestského úradu

Mestský úrad

Pondelok

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Úradné hodiny pre Odbor stavebného poriadku

Odbor stavebného poriadku

Pondelok

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda

8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Budova Mestského úradu v Žiari nad Hronom

Adresa:

Ul. Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
Tel: 045/ 678 71 53
e-mail: msu@ziar.sk

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.

Pôsobnosť mestského úradu

Mestský úrad pre dôsledné plnenie úloh mesta v súlade s platnou právnou úpravou najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta t.j. mestského zastupiteľstva a primátora,
 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mestského zastupiteľstva, t.j. komisií a sekcií mestského zastupiteľstva a iných mestských zastupiteľstvom zriadených orgánov,
 • zabezpečuje písomnú agendu hlavného kontrolóra,
 • je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, 
 • zhromažďuje podkladový materiál pre vydávanie rozhodnutí primátora mesta a vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 • zabezpečuje na požiadanie poslancom mestského zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcej z platnej právnej úpravy.
 • zabezpečuje ďalšie úkony slúžiace k plneniu úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy, v zmysle platných právnych predpisov.

Financovanie a hospodárenie mestského úradu

 • Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok. Rozpočet mesta musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov.
 • Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu v príslušnom kalendárnom roku určuje mestské zastupiteľstvo, spravidla najneskôr na svojom prvom zasadnutí v roku.
 • Mestské zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu kalendárneho roka, spravidla na návrh primátora.
 • Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:
  • zmena v právnej úprave odmeňovania zamestnancov samospráv,
  • organizačné zme, 
  • systémové opatrenia.

Napr. Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok).

Základné dokumenty ustanovujúce postavenie a systém práce zamestnancov mestského úradu:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png