Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19  Žiar nad Hronom

IČO: 00 321 125
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422

Štatutárny zástupca:

Mgr. Peter Antal - primátor mesta
Tel.:  045/678 71 20
e-mail:  primator@ziar.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Miškovič - prednosta MsÚ
Tel.:  045/678 71 30
e-mail:  prednosta@ziar.sk

Mgr. Martina Klacek - samostatný odborný referent
Tel.: 045/678 71 36
Fax:  045/678 71 55
e-mail: martina.klacek@ziar.sk

Ing. Ľubomír Polák - samostatný odborný referent
Tel.:  045/678 71 69     Fax:  045/678 71 55
e-mail:  lubomir.polak@ziar.sk


Mesto Žiar nad Hronom je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona. Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Žiar nad Hronom prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania v budove Mestského úradu Žiar nad Hronom. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 1. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
 2. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie.
 3. Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
  a) 5 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
  b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a),
  c)  40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
  d) 20 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
  e)  200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
  f)  70 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).
 4. Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
 5. Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
  a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
  b) 800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
 6. Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
 7. Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
 8. Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.

§ 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
 2. Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
 3. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
 4. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.

§ 29  Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách

Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú

a) verejná súťaž,
b) užšia súťaž,
c) rokovacie konanie so zverejnením,
d) súťažný dialóg,
e) inovatívne partnerstvo,
f) priame rokovacie konanie.

 

Súvisiace odkazy:

 1. Úrad pre verejné obstarávanie
 2. Vestník verejného obstarávania
 3. Elektronický kontraktačný systém
 4. Elektronický software JOSEPHINE

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png