Záverečný účet mesta

Záverečný účet mesta obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta príslušného kalendárneho roka. Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Rozhoduje tiež o použití prebytku rozpočtového hospodárenia mesta alebo o spôsobe úhrady schodku.

Návrh záverečného účtu obsahuje návrh použitia prebytku hospodárenia alebo spôsob úhrady schodku a prekladá sa do mestského zastupiteľstva najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Návrh záverečného účtu prerokuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní audítor overuje tiež hospodárenie mesta podľa jeho rozpočtu v súlade s týmito zásadami, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel oužívania návratných zdrojov financovania.

Na čítanie:

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png