Dotácie a granty

V zmysle VZN č. 7/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom môžu byť oprávneným osobám poskytnuté nenávratné finančné prostriedky z rozpočtu mesta a to na účel a za podmienok stanovených v uvedenom VZN.

Dotácia – nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta oprávnenej osobe na účel stanovený v uvedenom VZN

Účel dotácie – dotácia je poskytovaná ako:

 • a) podpora realizácie projektu,
 • b) podpora verejnoprospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,   

na podporu podnikania a zamestnanosti (ďalej ako „verejnoprospešný účel“).

Postup poskytovania dotácie na podporu realizácie projektu:

Projekt - časovo ohraničený a ucelený rad činností a procesov, ktorého cieľom je zavedenie, vytvorenie alebo zmena niečoho konkrétneho v oblasti:

 • a) ochrany a tvorby životného prostredia,
 • b) obnovy verejných priestranstiev,
 • c) ochrany vonkajších priestorov bytových domov kamerovým systémom.

Oprávnené osoby:

 • a) bytové spoločenstvo, zriadené podľa osobitného zákona (zákon č. 183/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), so sídlom na území mesta,
 • b) právnická osoba, vykonávajúca správu bytového domu, nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta, podľa osobitného zákona (zákon č. 183/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), najmä bytové družstvo.
 • c) subjekt uvedený v § 2 od. 5, pokiaľ predloží súhlas podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 4 zákona č. 183/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) a súhlas vlastníka pozemku
 • d) neziskové organizácie

Oprávnené osoby na poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu predkladajú svoje písomné žiadosti na poskytnutie  dotácie na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou uvedeného VZN a je zverejnené aj na webovej stránke mesta, a to v lehote do 31. marca príslušného kalendárneho roka.  

O poskytnutí dotácie rozhoduje:

Primátor mesta ako štatutár, na základe odporúčania Komisie pre hodnotenie projektov.

Komisiu zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Komisia je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnanca mesta vo funkcii projektového manažéra. Poslancov ako členov komisie volí mestské zastupiteľstvo na návrh primátora, a to tak, aby každý volebný obvod bol spravidla zastúpený jedným poslancom mestského zastupiteľstva. 

Postup poskytovania dotácie na podporu verejnoprospešného účelu:

Oprávnené osoby:

 • a) právnická osoba - s výnimkou právnickej osoby ktorej zakladateľom, spoločníkom, akcionárom alebo členom je mesto - ktorá má sídlo na území mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta;
 • b) fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.

Oprávnené osoby môžu písomné žiadosti na poskytnutie dotácie na podporu verejnoprospešného účelu predkladať mestu v priebehu kalendárneho roka, najneskôr však do 30. novembra kalendárneho roka, v ktorom o poskytnutie dotácie žiadajú.

O poskytnutí dotácie rozhoduje:

Primátor mesta ako štatutár, v určitých prípadoch mestské zastupiteľstvo.

Ďalšie informácie nájdete v spomínanom VZN a v sekcii Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta.

 

Na čítanie:

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png