Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta

Rozpočtová organizácia obce je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí obec ako zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Príspevková organizácia obce je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené obcou ako zriaďovateľom v rámci jej rozpočtu.

Tieto organizácie sa zriaďujú na plnenie úloh obce vyplývajúcich z osobitných zákonov (napr. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Plnia úlohy predovšetkým v oblasti sociálnej, kultúrnej a samosprávnej. Nemožno ich zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.

Medzi rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Žiar nad Hronom patria:

  • Mestské kultúrne centrum,
  • Základná škola na Ul. Dr. Jánskeho,
  • Základná škola na Ul. M. R. Štefánika,
  • Základná škola na Jilemnického ulici,
  • Materská škola,
  • Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej,
  • Centrum voľného času.

Mestské kultúrne centrum

Mestské kultúrne centrum
Adresa:
SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
Riaditeľka:
PhDr. Michael Pribilincová, PhD.
E-mail: pribilincova@gmail.com
Kontakt: 045/673 82 41, 045/673 82 43
Web: www.mskcentrum.sk

Základná škola na Ul. Dr. Janského

Základná škola na Ul. Dr. Janského
Adresa:
Ul. Dr. Jánskeho č. 2, 965 01  Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ štatutár:
Mgr. Marek Baláž
Zástupkyňa:
Mgr. Oľga Berkešová
Zástupkyňa:
 Mgr. Viera Rešovská
Kontakt:
045/673 21 45
E-mail:
skolazh@szm.sk
Web:
www.zsjanzh.edu.sk

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika
Adresa:
Ul. M. R. Štefánika 17, 965 01  Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ štatutár:
  Mgr. Ľubica Baranová
Zástupca: Mgr. Ľubomír Kundrata
Zástupkyňa:
Mgr. Lenka Považanová
Kontakt:
045/672 56 77
E-mail:
zsstefanikazh@centrum.sk
Web:
www.zsstefanikazh.edu.sk

Základná škola na Jilemnického ulici

Základná škola na Jilemnického ulici
Adresa:
Jilemnického ulica č. 2, 965 01  Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ štatutár:
Mgr. Drahomíra Hanzlíková
Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Soňa Haštová
Kontakt: 045/672 47 79
E-mail:
skola@zsjilemnickehozh.sk
Web:
www.zsjilemnickehozh.sk

Materská škola

Materská škola
Adresa:
Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01  Žiar nad Hronom
Riaditeľka: Mgr. Martina Šimková
Štatutárna zástupkyňa:
Mgr. Dana Koštová
Zástupkyňa:
 Mgr. Eliška Hodžová
Kontakt:
045/672 51 22 
E-mail:
 riaditel@ziarskeskolky.sk, zastupkyna7ms@ziarskeskolky.sk
Web:
 www.ziarskeskolky.sk 

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej
Adresa:
Jilemnického ulica č. 2, 965 01  Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ štatutár: Mgr. Dana Kravecová
Štatutárna zástupkyňa:
Beáta Ritterová
Kontakt:
045/673 21 28
E-mail:
zusziar@gmail.com
Web:
www.zusziarnadhronom.edupage.org

Centrum voľného času

Centrum voľného času
Adresa:
Ul. M. R. Štefánika 17, 965 01  Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ štatutár: Mgr. Helena Gáfriková
Kontakt:
045/673 33 48
E-mail:
cvczh@mail.t-com.sk
Web:
www.cvczh.edu.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png