Vodná správa


Mesto Žiar nad Hronom je podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v prenesenom výkone na úseku štátnej vodnej správy príslušným orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 26 vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) je špeciálnym stavebným úradom.

Vykonáva najmä tieto činnosti:

  • vydáva povolenia na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby - domové studne pre fyzické osoby - občanov podľa § 26 vodného zákona (tzv. stavebné povolenia),
  • vydáva povolenia na osobitné užívanie vôd, t. j. na odber povrchovej alebo podzemnej vody fyzické osoby - občanov podľa § 21 vodného zákona (tzv. povolenie na odber vody),
  • vydáva povolenie vodnej stavby na uvedenie do prevádzky pre fyzické osoby - občanov podľa § 26 vodného zákona a § 120 stavebného zákona (tzv. kolaudačné rozhodnutia),
  • dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie,
  • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb
  • a iné činnosti podľa právnych platných predpisov na úseku vodnej správy.

Mlynský náhon a rybníky v Parku Š. Moysesa

Jeden z okrasných rybníkov v Parku Š. Moysesa

Mesto Žiar nad Hronom spravuje a prevádzkuje vodnú stavbu Mlynský náhon a rybníky v Parku Š. Moysesa. Táto vodná stavba je historickým dielom, nachádza sa v hranici ochranného pásma ako aj v zozname kultúrnych

pamiatok. Vodná stavba plní funkciu skrášľovania parku a voda prechádzajúca mlynským náhonom slúži výlučne na priame zásobovanie rybníkov vodou. Táto vodná stavba je upravená v platnom VZN č. 2/2009.

 

 

 

Vodné toky na území mesta Žiar nad Hronom

Katastrálnym územím mesta Žiar nad Hronom pretekajú najmä tieto vodné toky:

  • Hron (vodný tok číslo 007) - v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. OZ B. Bystrica,
  • Lutilský potok (vodný tok č. 306) - správcom je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. povodie stredného Hrona,
  • Istebný potok a Šášovský potok (vodný tok č. 1152 a č. 1153) - správcom sú Lesy SR, š. p.


Mesto Žiar nad Hronom nemá v rámci územného plánu v správe žiadny vodný tok v rámci svojho katastrálneho územia.

 

 

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png