Kancelária primátora

Mgr. Martin Baláž - vedúci Kancelárie primátora mesta

Vedúci odboru:

Mgr. Martin Baláž
Tel: 045/ 678 71 79
E-mail: martin.balaz@ziar.sk

 

 

Kanceláriu primátora tvorí:

 • sekretariát primátora
 • oddelenie komunikácie s verejnosťou
 • redaktor mestských novín
 • oddelenie mestských projektov
 • oddelenie civilnej a požiarnej ochrany
 • organizácia spoločenských a športových podujatí

Sekretariát primátora

Mgr. Nikoleta Puťošová - 045/ 678 71 20, nikoleta.putosova@ziar.sk

Oddelenie komunikácie s verejnosťou

Bc. Michal Černaj, MBA - web administrátor - 045/ 678 71 35, michal.cernaj@ziar.sk

Mgr. Kristína Hyriaková - referent pre komunikáciu - 045/ 678 71 35, kristina.hyriakova@ziar.sk

Katarína Ondrušík - referent pre komunikáciu - 045/ 678 71 35, katarina.ondrusik@ziar.sk

Redaktor Mestských novín

Mgr. Lucia Šovčíková - redaktorka Mestských novín - 045/ 678 71 75, lucia.sovcikova@ziar.sk

Oddelenie mestských projektov

Ing. Miloš Čerťaský - projektový manažér - 045/678 71 31, milos.certasky@ziar.sk

Mgr. Michaela Mikulová - projektová manažérka - 045/678 71 31, michaela.mikulova@ziar.sk

Ivana Hlaváčová - administrátor projektov - 045/678 71 64, ivana.hlavacova@ziar.sk

Lucia Zaťková - administrátor projektov - 045/678 71 64, lucia.zatkova@ziar.sk

Oddelenie civilnej a požiarnej ochrany

Ján Žiak - 045/ 678 71 26, jan.ziak@ziar.sk


Kancelária primátora zabezpečuje tieto úlohy:

 • agendu, program a protokol primátora mesta,
 • organizáciu podujatí, ktoré organizuje primátor mesta,
 • prípravu a manažment projektov mesta Žiar nad Hronom,
 • externú komunikáciu primátora mesta, samosprávy a mestského úradu,
 • reprezentuje mesto vo vzťahu k médiám a k verejnosti.

Sekretariát primátora

 • organizuje pracovné stretnutia primátora mesta,
 • zabezpečuje agendu primátora mesta,
 • zabezpečuje odosielanú a došlú poštu
 • zabezpečuje uloženie spisovej agendy celého mestského úradu v zmysle registratúrneho poriadku
 • pripravuje a distribuuje materiály pre rokovanie MsZ.

Oddelenie komunikácie s verejnosťou

 • zabezpečuje externú komunikáciu primátora mesta, samosprávy a mestského úradu,
 • reprezentuje mesto vo vzťahu k médiám a k verejnosti,
 • vyrába a vydáva dvojtýždenné periodikum Mestské noviny s informáciami o dianí v meste,
 • zabezpečuje tvorbu a obsahovú náplň internetovej stránky mesta Žiar nad Hronom.

Oddelenie mestských projektov

 • sleduje výzvy z jednotlivých operačných programov Štrukturálnych fondov EÚ a iných foriem podpory,
 • zabezpečuje činnosti spojené s vypracovaním žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre jednotlivé projekty,
 • zabezpečuje realizáciu projektov,
 • zabezpečuje proces poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na podporu verejnoprospešných činností pre žiadateľov v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom,
 • poskytuje informácie pre občanov mesta a podnikateľov o možnostiach získavania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a iných foriem podpory,
 • zabezpečuje správu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008,
 • zabezpečuje správu činností spojených s bezpečnostným projektom,
 • zabezpečuje činnosti týkajúce sa metrológie.

Koordinátor práce s mládežou

 • spolupracuje s inštitúciami mesta Žiar nad Hronom, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a koordinuje ich činnosť a vzájomnú spoluprácu,
 • vyhľadáva možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Žiar nad Hronom,
 • predstaviteľom škôl a zariadení pracujúcich s deťmi a mládežou poskytuje poradenstvo v oblasti vyhľadávania a realizácie projektov určených pre činnosť detí a mládeže.

Oddelenie civilnej a požiarnej ochrany

 • vytvára podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,
 • vykonáva preventívnu a kontrolnú činnosť pri ochrane pred požiarmi v meste na základe VZN „Požiarny poriadok mesta“, ktorý vypracováva a aktualizuje,
 • vypracováva a reviduje:
  • štatút krízového štábu mesta Žiar nad Hronom
  • havarijný plán
  • povodňový plán.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png