Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady v sídle kraja a obvodné úrady, obce a mestá, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona má fyzická osoba právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Naopak fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Kontaktné a informačné miesta civilnej ochrany v Banskobystrickom kraji

ObÚ Banská Bystrica:
Tel.: 048/4133 404, 048/4133 444 E-mail: ocoakr@bb.vs.sk, Fax: 048/4136 041, 048/4131 006

Okresný úrad Žiar nad Hronom:
Tel.: č. tel. 045/673 24 82, 673 23 22, 0903 805 370, 0903 534 936, 678 16 77 E-mail: oco@zh.vs.sk, Fax: 045/678 16 54

Mestský úrad Žiar nad Hronom:
045/678 71 11, 678 71 30, 678 71 53, 678 71 43, E-mail: msu@ziar.sk, jan.ziak@ziar.sk, Fax: 045/678 71 55

Web stránka:

Úradu civilnej ochrany na Ministerstve vnútra SR: www.uco.sk

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

  • v prípade požiaru, dopravnej nehody, pri príznakoch chemického alebo biologického terorizmu, ohrozenia následkom živelných pohrôm, pri doručení podozrivej zásielky, anonymnom oznámení o uložení bomby (nebezpečnej látky) a iných mimoriadnych udalostí volajte telefónne číslo tiesňového volania: 112 Integrovaný záchranný systém, 150 Hasičský a záchranný zbor,
  • v prípade ohrozenia života a zdravia volajte: 155 Zdravotnú záchrannú službu,
  • v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte: 158 Políciu, 159 Mestskú políciu.

 

Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png