Prenájom nehnuteľnosti - pozemku

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať vyznačenie parcely a katastrálneho územia, účel využitia pozemku, grafické vyznačenie príslušnej časti na kópii katastrálnej mapy, resp. geometrickom pláne na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné) - viď formulár č. 074/0.

Potrebné doklady:

  • vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

Upozornenie: Účel využitia pozemku musí byť v súlade s Územnoplánovacou dokumentáciou mesta Žiar nad Hronom. Bližšie informácie na t. č. 045/678 71 25.


Vybavujú:

Ing. Denisa Mindová, I. poschodie MsÚ, č. d. 9, tel.: 045/678 71 25, denisa.mindova@ziar.sk
Ing. Katarína Gajdošová, I. poschodie MsÚ, č. d. 17, tel.: 045/678 71 32, katarina.gajdosova@ziar.sk

Doba vybavenia:


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o prenájom pozemku .pdf [pdf; 87,95 kB] .doc [doc; 34,82 kB]

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png