Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Daň za užívanie verejného priestranstva

Mesto Žiar nad Hronom je oprávnené na základe VZN č. 3/2022 o miestnych daniach vyberať daň za užívanie verejného priestranstva.

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Sadzba dane

Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva pre mestskú časť Žiar nad Hronom pre ulice A. Dubčeka, A. Hlinku, A. Kmeťa, A. Štefanku, Bernolákova, Cyrila a Metoda, Dr. Janského, Družstevná, Dukelských hrdinov, Hurbanova, Hutníkov, Hviezdoslavova, J. Hollého, J. Kollára, J. Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Jiráskova, Komenského, Krížna, Kukučínova, Lúčna, M. Benku, M. Chrásteka, M. R. Štefánika, Medzi vodami, Na Vartičke, Novomeského, Opatovská, Partizánska, Pod Donátom, Pod Háj, Pod Vršky, Priemyselná, Rázusova, Rudenkova, Š. Moysesa, Š. Pártošovej, Š. Petruša, Šoltésovej, Štúrova, Svätokrížske námestie, Svitavská, Tajovského, Vansovej, Záhradná za každý aj začatý deň je:

a)

za umiestnenie predajného zariadenia 5,000 eura

b)

za predaj z nákladného auta 2,995 eura

c)

za predaj z osobného auta 0,166 eura

d)

za umiestnenie terasy počas doby poskytovania reštauračných a obchodných 
služieb 
0,132 euro

e)

za umiestnenie terasy na území mesta mimo doby poskytovania reštauračných a obchodných služieb 0,001 euro

f)

za umiestnenie zariadenia lunaparkov a iných atrakcií 0,066 eura

g)

za umiestnenie zariadenia cirkusu 0,132 eura

h)

za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku 3,319 eura

i)

za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera 0,110 eura

j)

za skládku materiálu 0,331 eura

k)

za trvalé parkovanie starého vozidla 0,829 eura

l)

za trvalé parkovanie nepojazdného motorového vozidla s evidenčným číslom mimo vyhradeného miesta 0,276 eura

m)

za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste na ktorom je umiestnená plátená garáž 0,015 eura

n)

za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre držiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS 0,011 eura

o)

za reklamné, propagačné akcie 2,979 eura

p)

za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu 0,060 eura

q)

za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených a nespevnených plôch 0,100 eura
r) za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených a nespevnených plôch za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah používania verejného priestranstva, a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby užívania 0,200 eura

s)

za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre účely zásobovania prevádzky 0,069 eura

t)

za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až t) 0,331 eura

Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva pre mestskú časť Žiar nad Hronom pre Námestie Matice slovenskej za každý aj začatý deň je

a)

za umiestnenie predajného zariadenia 5,000 eura

b)

za umiestnenie terasy počas doby poskytovania reštauračných a obchodných služieb 

0,232 eura

c)

za umiestnenie terasy na území mesta mimo doby poskytovania reštauračných a obchodných služieb 0,001 euro

d)

za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku 3,319 eura

e)

za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera 0,110 eura

f)

za skládku materiálu 0,331 eura

g)

za trvalé parkovanie starého vozidla 0,829 eura

h)

za trvalé parkovanie nepojazdného motorového vozidla s evidenčným číslom mimo vyhradeného miesta 0,276 eura

i)

za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre držiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS 0,011 eura

j)

za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste v priestoroch dvora mestského úradu 0,019 eura

k)

za reklamné, propagačné akcie 4,979 eura

l)

za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu 0,060 eura

m)

za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených a nespevnených plôch 0,100 eura

n)

za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených a nespevnených plôch za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah používania verejného priestranstva, a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby užívania 0,200 eura

o)

za trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste pre účely zásobovania prevádzky 0,069 eura

p)

za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až p) 0,331 eura

Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva pre mestskú časť Šášovské Podhradie za každý aj začatý deň je

a)

za umiestnenie predajného zariadenia 2,995 eura

b)

za svojvoľné zabratie verejného priestranstva na skládku 3,319 eura

c)

za umiestnenie veľkokapacitného kontajnera 0,110 euro

d)

za skládku materiálu 0,331 eura

e)

za trvalé parkovanie starého vozidla 0,829 eura

f)

za trvalé parkovanie nepojazdného motorového vozidla s evidenčným číslom mimo vyhradeného miesta 0,276 eura

g)

za reklamné, propagačné akcie 2,979 eura

h)

za umiestnenie prenosného reklamného pútača, stojanu 0,060 eura

i)

za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených a nespevnených plôch 0,100 eura

j)

za zriadenie zariadenia staveniska, umiestnenie stavebného zariadenia pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí, pri rozkopávke spevnených a nespevnených plôch za plochu prevyšujúcu dohodnutý rozsah používania verejného priestranstva, a z celej plochy pri prekročení dohodnutej doby užívania 0,200 eura

k)

za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až k) 0,331 eura

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Od dane sú oslobodené

  • príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom,
  • právnické osoby alebo fyzické osoby ktoré užívajú verejné priestranstvo za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia rodinných domov alebo bytových domov,
  • právnické osoby alebo fyzické osoby ktoré užívajú verejné priestranstvo za účelom umiestnenia veľkokapacitného kontajnera počas jarných a jesenných dní čistoy.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník, ktorý užíva verejné priestranstvo v čase konania žiarskeho jarmoku alebo príležitostných mestských trhov, oznámenie o zámere užívania verejného priestranstva nepodáva.

Forma úhrady - daň je možné platiť bankovým prevodom na účet mesta SK59 0200 0000 0016 0202 2658 alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu.


Vybavuje: Ing. Zuzana Beliančínová
Kontakt: II. poschodie MsÚ, č. d. 23, tel.: 045/678 71 58, e-mail: zuzana.beliancinova@ziar.sk
Doba vybavenia: individuálna


Súbory na stiahnutie: