Daň za užívanie verejného priestranstva

Mesto Žiar nad Hronom je oprávnené na základe VZN č. 7/2023 o miestnych daniach vyberať daň za užívanie verejného priestranstva.

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Od dane sú oslobodené:

  • príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom,
  • právnické osoby alebo fyzické osoby ktoré užívajú verejné priestranstvo za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia rodinných domov alebo bytových domov,
  • právnické osoby alebo fyzické osoby ktoré užívajú verejné priestranstvo za účelom umiestnenia veľkokapacitného kontajnera počas jarných a jesenných dní čistoy.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník, ktorý užíva verejné priestranstvo v čase konania žiarskeho jarmoku alebo príležitostných mestských trhov, oznámenie o zámere užívania verejného priestranstva nepodáva.

Forma úhrady - daň je možné platiť bankovým prevodom na účet mesta SK59 0200 0000 0016 0202 2658 alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu.


Vybavuje: Ing. Zuzana Beliančínová
Kontakt: II. poschodie MsÚ, č. d. 23, tel.: 045/678 71 58, e-mail: zuzana.beliancinova@ziar.sk
Doba vybavenia: individuálna


Súbory na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png