Povolenie stavby na trvalé užívanie stacionárneho zdroja podľa § 26 ods.1 písm.c) zákona č.146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadateľ malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) je povinný v zmysle § 26 ods.1 písm.c) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia písomne požiadať mesto Žiar nad Hronom o súhlas k vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby stacionárneho zdroja.

Potrebné doklady: 

  • výkres situácie
  • projektová dokumentácia
  • technický výkres
  • potvrdenie o preskúšaní komína / revízna správa
  • kópia vydaného súhlasu mesta Žiar nad Hronom k povoleniu stavby stacionárneho zdroja
  • splnomocnenie na zastupovanie (v prípade ak stavebník je zastúpený žiadateľom) a súhlas s poskytnutím osobných údajov stavebníka na spracovanie

Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a súvisiace predpisy

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk 
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: bez poplatku


Na stiahnutie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png