Neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Potrebné doklady:

  • vyplnená žiadosť o neuhrádzaní príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD,
  • potrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Vybavuje: Mgr. Adriana Giláňová 
Kontakt: I. poschodie MsÚ, OŠaŠ, tel.: 045/ 678 7148, e-mail: adriana.gilanova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní od doručenia žiadosti


Súbory na stiahnutie:


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png