Odbor ekonomiky a financovania

Ing. Martin Majerník - vedúci Odboru ekonomiky a financovania

Vedúci odboru - zástupca prednostu MsÚ:

Ing. Martin Majerník, MBA
Tel: 045/ 678 71 67
E-mail: martin.majernik@ziar.sk

 

 

Odbor ekonomiky a financovania tvorí:

 • finančné oddelenie (rozpočtovníctvo, účtovníctvo, mzdové a personálne, pokladňa)
 • oddelenie daní, poplatkov a podnikania
 • oddelenie správy majetku
 • oddelenie informačných technológií
 • oddelenie dopravy

Finančné oddelenie

Ing. Silvia Mesiariková - 045/ 678 71 29, silvia.mesiarikova@ziar.sk

Ing. Martin Sebechlebský - 045/678 71 29, martin.sebechlebsky@ziar.sk

Eva Stribulová - 045/678 71 45, eva.stribulova@ziar.sk

Ľubica Töröková - 045/678 71 45, lubica.torokova@ziar.sk

Ing. Miroslava Suchá (MD) - 045/678 71 45, miroslava.sucha@ziar.sk

Ing. Marcela Kretová - 045/ 678 71 11, marcela.kretova@ziar.sk

Dagmar Peštuková - 045/678 71 22, dagmar.pestukova@ziar.sk

Ing. Helena Bieleschová - 045/ 678 71 81, helena.bieleschova@ziar.sk

Ing. Alexandra Ábelová - 045/ 678 71 81, alexandra.abelova@ziar.sk

Oddelenie daní, poplatkov a podnikania

Ing. Mariana Čechová Dürešová - 045/ 678 71 39, mariana.cechova@ziar.sk

Janka Fekiačová - 045/678 71 39, janka.fekiacova@ziar.sk

Žofia Bencová - 045/ 678 71 47, zofia.bencova@ziar.sk

Mgr. Lucia Šoucová - 045/678 71 63, lucia.soucova@ziar.sk

Martina Ďuríčková - 045/ 678 71 50, martina.durickova@ziar.sk

Ing. Zuzana Beliančínová - 045/ 678 71 58, zuzana.beliancinova@ziar.sk

Oddelenie správy majetku mesta

Ing. Miroslava Paulíková - 045/ 678 71 32, miroslava.paulikova@ziar.sk

Ing. Katarína Gajdošová - 045/ 678 71 65, katarina.gajdosova@ziar.sk

Ing. Denisa Mindová - 045/ 678 71 28, denisa.mindova@ziar.sk

Ľuboš Filipčík, lubos.filipcik@ziar.sk

Mgr. Peter Mlatec, peter.mlatec@ziar.sk

Oddelenie informačných technológií

Bc. Peter Paulík - 045/ 678 71 99, peter.paulik@ziar.sk


Odbor ekonomiky a financovania zabezpečuje tieto úlohy:

Finančné oddelenie

 • vypracováva predkontácie pre faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, ich mesačné zaúčtovávanie,
 • vedie hlavnú knihu vlastného hospodárenia,
 • štvrťročne vypracováva účtovné výkazy pre Daňový úrad - súvahu a rôzne vybrané ukazovatele,
 • vyhotovuje účtovné výkazy ku dňu účtovnej uzávierky,
 • rozúčtováva stravné lístky podľa stredísk ,
 • vedie evidenciu spotreby PHL,
 • zúčtováva bankové výpisy z bežného účtu,
 • zabezpečuje bezhotovostný platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • vedie evidenciu a uhrádza došlé faktúry,
 • identifikácia platieb na bankovom účte,
 • vedie knihu pohľadávok,
 • vykonáva kontrolu správnosti cestovných príkazov,
 • vyhotovuje faktúry odberateľom a sleduje splatnosť faktúr,
 • vedenie pokladničnej agendy (prijímanie úhrad od občanov nášho mesta a okolia a to: dane a poplatky týkajúce sa TKO, dane za psov, splátky bytov, nájomné za neodkúpené byty, pokuty za priestupky, poplatky - verená súťaž, prenájom nebytových priestorov, uhrádzanie platieb za výkup pozemkov, vyplácanie sociálnych dávok pre občanov so slabým príjmom, štipendií deťom základných škôl, preplácanie cestovných účtov, drobných nákupov, opráv, poštovného, športových akcií, ktoré organizuje mesto, nákup a výdaj stravných lístkov),
 • vyhotovovanie pokladničných dokladov pre hotovostný styk ,
 • vypracováva návrh rozpočtu mesta na rozpočtové obdobia,
 • spravuje rozpočtové prostriedky mesta,
 • koordinuje návrh rozpočtu medzi jednotlivými odbormi mestského úradu,
 • vypracováva záverečný účet mesta a zabezpečuje audit,
 • vedie účtovnú evidenciu o stave a pohybe majetku mesta,
 • pripravuje podklady k inventarizácii majetku a záväzkov mesta,
 • zodpovedá za vedenie a uchovávanie úplných záznamov o všetkých uskutočňovaných finančných operáciách,
 • vedie evidenciu majetku mesta,
 • zabezpečuje úkony súvisiace s nakladaním s majetkom mesta,
 • zabezpečuje mzdovú agendu, odvody do poisťovní, dane zo závislej činnosti,
 • vyhotovuje výkazy pre štatistický úrad,
 • vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, daňové vyhlásenia zamestnancov
 • vyhotovuje rôzne potvrdenia o zdaniteľnej mzde pre zamestnancov MsÚ,
 • mesačne vyhotovuje synteticky účtovný doklad miezd na jednotlivé položky a strediská, ktoré zastrešuje MsÚ,
 • vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov podľa zákona a zabezpečuje súčinnosť s Úradom na ochranu osobných údajov SR,
 • v oblasti financovania zostavuje rozpočty škôl a školských zariadení ,
 • kontroluje použitie finančných prostriedkov ,
 • vyhotovuje štatistické výkazy za oblasť školstva,
 • poskytuje odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam v oblasti pracovnoprávnej,
 • vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • zabezpečuje správu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008.

Oddelenie daní, poplatkov a podnikania

 • vykonáva správu daní a poplatkov daní podľa zákona č. 582/2004 Zb. o správe daní a poplatkov a to nasledovne:
  • správa daní z nehnuteľností
  • správa miestnych daní
 • vedie evidenciu správnych poplatkov, pokút a poistného,
 • správa podnikateľskej činnosti - umiestnenie prevádzok na území mesta, súhlas s otváracími hodinami, vyjadrenie k predaju poľnohospodárskych prebytkov,
 • povoľuje ambulantný predaj,
 • vedie evidenciu kultúrnych podujatí a verejných zhromaždení,
 • vykonáva správu miestneho poplatku za komunálny odpad.

Oddelenie správy majetku

 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí,
 • sleduje výkon práv a povinností vyplývajúcich z nájomných zmlúv a to najmä:
  • vedenie evidencie bytov a nebytových priestorov
  • vypracovanie nájomných zmlúv
  • sledovanie úhrad nájomného a zálohových platieb
  • vymáhanie nedoplatkov
  • ročné vyúčtovanie zálohových platieb, úprava zálohových platieb na základe vývoja cien médií prostredníctvom dodatkov k NZ,
  • skončenie nájmu výpoveďou, alebo dohodou
  • vypracovanie platobných poukazov na úhradu došlých faktúr
  • poskytovanie kompletných podkladov k vymáhaniu pohľadávok za byty a nebytové priestory
  • evidovanie úhrad žalovaných pohľadávok a príslušenstva
  • predkladanie podkladov na exekučné vymáhanie pohľadávky právoplatne priznané rozhodnutím súdu a v lehote určenej súdom neuhradené,
  • zabezpečovanie prenájmu veľkej zasadačky
 • sleduje výkon práv a povinností vyplývajúcich z kúpnych zmlúv a to najmä:
  • vypracovanie kúpnych zmlúv na byty a nebytové priestory
  • sledovanie peňažných plnení vyplývajúcich z kúpnych zmlúv
  • vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
  • vypracovanie a predkladanie materiálov na MsZ.
 • zabezpečuje sledovanie práv a povinností vyplývajúcich z nájomných zmlúv a to najmä:
  • vedenie evidencie pozemkov
  • vypracovanie nájomných zmlúv
  • sledovanie úhrad nájomného a zálohových platieb
  • vymáhanie nedoplatkov
  • skončenie nájmu výpoveďou alebo dohodou
  • poskytovanie kompletných podkladov k vymáhaniu pohľadávok, evidovanie úhrad žalovaných pohľadávok a príslušenstva
 • sleduje výkon práv a povinností vyplývajúcich z kúpnych zmlúv a to najmä:
  • vypracovanie kúpnych zmlúv na pozemky
  • sledovanie peňažných plnení vyplývajúcich z kúpnych zmlúv
  • vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
  • vypracovanie a predkladanie materiálov na MsZ
 • vypracováva zmluvy o zriadení vecného bremena,
 • objednáva znalecké posudky a geometrické plány,
 • pripravuje podklady pre inventarizáciu,
 • vykonáva kompletnú účtovnícku agendu za zverené subjekty, účtovanie DPH,
 • vypracúva riadnu a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • vypracováva výkazy pre Štatistický úrad, ktoré súvisia s účtovníctvom,
 • vedie personálnu agendu za zverené subjekty,
 • zabezpečuje mzdovú agendu, odvody do poisťovní, dane zo závislej činnosti,
 • vyhotovuje výkazy pre štatistický úrad ohľadom miezd,
 • vyhotovuje výkazy pre daňový úrad ohľadom miezd,
 • vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,
 • zabezpečuje správu činností spojených s bezpečnostným projektom.

Oddelenie informačných technológií

 • zabezpečuje bezporuchovú prevádzku serverov a sieťových operačných systémov,
 • aktualizuje nové verzie ovládačov (patch-ov) pre servery,
 • zabezpečuje konfiguráciu prístupových práv na serveroch pre všetkých užívateľov podľa potrieb jednotlivých oddelení, údržbu existujúcich podsystémov a databáz, konfiguráciu jednotlivých pracovných staníc,
 • zálohuje údaje na streamerovú pásku a obnovuje údaje z pásky,
 • spravuje poštový uzol vnútornej pošty konfigurácia užívateľov,
 • nakupuje média, tonery a iné kancelárske komponenty (cartrige, záloh.médiá),
 • komunikuje s dodávateľmi, spolupracuje pri tvorbe zmlúv,
 • zabezpečuje prevádzku internetového servera a e-mailových služieb,
 • zabezpečuje funkčnosť a aktualizovanie informácií na internetovej stránke mesta na úrovni administrátora,
 • zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN alebo zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií,
 • diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačových systémov a sietí,
 • zabezpečovanie chodu výpočtovej techniky v mestskej polícii,
 • pomoc pri riešení softwarových problémov zamestnancov.

Oddelenie dopravy

 • stará sa o vozový park mestského úradu (okrem vozidiel mestskej polície),
 • zabezpečuje prepravu osôb na služobné účely pre všetky odbory mestského úradu.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png