Potvrdenie pasportu stavby

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby (resp. potvrdenie o účele užívania stavby) ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby.

Ustanovenie § 104 (stavebného zákona) upravuje prípad, keď sa nezachovali alebo nie sú úplné doklady stavby:

  • dokumentácia stavby
  • rozhodnutie o prípustnosti stavby
  • užívacie povolenie
  • stavebné povolenie
  • kolaudačné rozhodnutie
  • projekt skutočného prevedenia stavby

Vždy sa vychádza z predpokladu, že stavba bola riadne povolená. Tento predpoklad osvedčí stavebný úrad, pričom sa opiera o hodnotenie dôkazov. Stavebný zákon § 104 stanovil pre takéto prípady zásady ako posúdiť právny stav stavby. 

Ak sa doklady, z ktorých by bolo možné zistiť účel, na aký bola stavba povolená, nezachovajú, platí, že stavba je určená na účel, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. 

Potrebné doklady:

  • doklad o úhrade správneho poplatku
  • čestné vyhlásenie (o účele užívania stavby, dobu, kedy bolo začaté s užívaním stavby a pod.)

Vybavuje: Stavebný úrad, VI. poschodie OÚ, č. d. 90, 91 a 92

Ing. Marcela Maliková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk
Lýdia Tóthová
, tel.: 045/678 71 49, e-mail:lydia.tothova@ziar.sk
Lívia Krajmerová
, tel.: 045/678 71 12, e-mail: livia.krajmerova@ziar.sk
Bc. Eliška Pittnerová, tel.: 045/678 71 12, eliska.pittnerova@ziar.sk
Ing. Alexandra Rozenbergová, tel: 045/ 678 71 88, alexandra.rozenbergova@ziar.sk
Mgr. Radka Pačová, tel.: 045/678 71 88, e-mail: radka.pacova@ziar.sk

Poplatok:

  • Fyzická, právnická osoba: 10,00 €

Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie :

  • Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png