Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

Preskočiť navigáciu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Výrub drevín verejnej zelene na území mesta Žiar nad Hronom povoľuje mesto Žiar nad Hronom na základeodôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je žiadosť podaná,
  • súkromné pozemky - kópia Listu vlastníctva,
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Pozn.: správny poplatok možno zaplatiť v pokladni na prízemí MsÚ.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z. a súvisiace predpisy.
  • VZN č. 4/2009 o ochrane zelene na území mesta Žiar nad Hronom.
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vybavuje: Ing. Marcela Gendiarová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10, tel.: 045/678 71 24, e-mail: marcela.gendiarova@ziar.sk 
Doba vybavenia: 30, resp. 60 dní
Poplatok: fyzické osoby - 10 €, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie - 100 €.


Na stiahnutie: