Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon mestám a obciam ukladá povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). V roku 2011 mesto Žiar nad Hronom vypracovalo svoj prvý KPSS. KPSS mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2012 - 2015 a v roku 2018 – KPSS mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2018 - 2023.

Dňa 25. apríla 2024 bol Mestským zastupiteľstvom mesta Žiar nad Hronom schválený nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom na obdobie rokov 2024 – 2029. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom je záväzným dokumentom, a zároveň otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb s dôrazom na dôsledné a efektívne napĺňanie stanovených priorít a cieľov.

Na čítanie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png