Sociálna starostlivosť

Často sa stáva, že náž život zasiahne udalosť, ktorá nám z hodiny na hodinu zmení celý život. Môže to byť strata zamestnania, strata bývania, strata zdravia - trvalá alebo dočasná, strata partnera a pod. V takejto situácii sa možno obrátiť na Odbor starostlivosti o obyvateľa.

Odbor starostlivosti o obyvateľa (OSoO) poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom sociálnu pomoc v rôznych formách. K tým najzákladnejším patrí sociálne poradenstvo, priama finančná alebomateriálna pomoc a nepriama sociálna pomoc.

Sociálnym poradenstvom rozumieme dobrú radu, pomoc, asistenciu, usmernenie, na koho a kde sa obrátiť (úrad, inštitúcia, združenie, nadácia a pod.), ale tiež priame vyriešenie individuálneho problému či situácie občana. Vykonáva ho každá sociálna pracovníčka OSoO.

K nástrojom priamej finančnej alebo materiálnej pomoci patrí napr. jednorazová dávka. Medzi nástroje nepriamej sociálnej pomoci patrí napr. spracovanie zoznamov poberateľov dotácií zo štátneho rozpočtu, vykonávanie osobitného príjemcu na prídavky na deti, zabezpečovanie opatrení sociálno-právnej ochrany (SPO) a kurately,poskytovanie pomoci organizáciám a združeniam, ktoré vykonávajú svoju činnosť v sociálnej oblasti, poskytovanie a zabezpečenie služieb v Stanici osobnej hygieny, poskytovanie sociálnej pomoci a poradenstva pri umiestňovaní občanov do zariadení sociálnych služieb.

Existuje aj pomoc formou tzv. platených služieb, pod ktoré spadajú detské jasle a opatrovateľská služba. Pri riešení rôznych sociálnych otázok pomáhajú i komunitní pracovníci

Sociálna starostlivosť:

Ako vybaviť:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png