Pridelenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto Žiar nad Hronom v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla - k vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vyplnenie žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla.

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady mesto Žiar nad Hronom. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo),
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva),
  • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Vybavuje: Ing. Stanislava Holosová
Kontakt: VI. poschodie OÚ, č. d. 84, tel.: 045/678 71 42, e-mail: stanislava.holosova@ziar.sk 
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png