Kompetencie samosprávy

Spôsob zriadenia mesta Žiar nad Hronom

Mesto Žiar nad Hronom  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o obecnom zriadení"). Združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Územie mesta tvoria 3 katastrálne územia Žiar nad Hronom, Horné Opatovce a Šášovské Podhradie.

Mesto Žiar nad Hronom je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

Právomoci a kompetencie

Mesto Žiar nad Hronom samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

 • orgánov mesta,
 • miestnym referendom,
 • zhromaždením obyvateľov mesta.

Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo (ďalej aj ako "MsZ") je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na obdobie štyroch rokov. Pôsobnosť mestského zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení. Organizačné otázky a spôsob rokovania mestského zastupiteľstva upravujú organizačný a rokovací poriadok MsZ. Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom má 19 poslancov.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ktorým určuje náplň práce.

Stále komisie pri mestskom zastupiteľstve:

 1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 2. Normotvorná komisia
 3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta

Sekcie mestského zastupiteľstva:

 1. Sekcia ekonomiky
 2. Sekcia životného prostredia, regionálneho rozvoja a architektúry mesta
 3. Sekcia športu, školstva a kultúry
 4. Sekcia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky

Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:

 • zlúčenie miest, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
 • odvolanie primátora, 
 • petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov.

Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.

Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jej časti.

Primátor mesta

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Volia ho obyvatelia mesta na štyri roky v priamych voľbách. Primátor mesta je štatutárnym zástupcom vo veciach majetkovo-právnych a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta, ako aj správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch (§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.) a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (§ 1a písm. b) zákona č. 511/1992 Zb.). Podrobne je jeho pôsobnosť upravená Zákonom o obecnom zriadení, organizačným a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva. Primátor

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, 
 • vykonáva mestskú správu, 
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu, 
  rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Zástupca primátora mesta

Primátor mesta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Zverejnenie platu zástupcu primátora mesta podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

S účinnosťou od 08. septembra 2016 určil primátor mesta MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi – zástupcovi primátora, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie plat o výške 1 000 eur.

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.02.2019 „poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom obce, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu bez zvýšenia“. 

Hlavný kontrolór mesta

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení, organizačný a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a mestského úradu. Kontrolnou činnosťou je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení MsZ, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú:

 • mestský úrad, 
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, 
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

Hlavný kontrolór:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, 
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Mestský úrad

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora bez právnej subjektivity. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu.

Mestský úrad najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta, t. j. mestského zastupiteľstva a primátora,
 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mestského zastupiteľstva, t. j. komisií a sekcií mestského zastupiteľstva a iných mestských zastupiteľstvom zriadených orgánov,
 • zabezpečuje písomnú agendu hlavného kontrolóra,
 • je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva,
 • zhromažďuje podkladový materiál pre vydávanie rozhodnutí primátora mesta a vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 • zabezpečuje na požiadanie poslancom mestského zastupiteľstva potrebné podklady a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcej z platnej právnej úpravy.
 • zabezpečuje ďalšie úkony slúžiace k plneniu úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy, v zmysle platných právnych predpisov.

Financovanie a hospodárenie mestského úradu tvorí súčasť rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok. Rozpočet mesta musí obsahovať samostatnú položku obsahujúcu rozsah objemu mzdových prostriedkov ako aj rozsah finančných prostriedkov určených na nákup technických prostriedkov. Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť úradu v príslušnom kalendárnom roku určuje mestské zastupiteľstvo, spravidla najneskôr na svojom prvom zasadnutí v roku. Mestské zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť v priebehu kalendárneho roka, spravidla na návrh primátora.

Týmito výnimočnými prípadmi sú najmä:

 • zmena v právnej úprave odmeňovania zamestnancov samosprávy,
 • organizačné zmeny,
 • systémové opatrenia.

Mestská polícia

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku mesta, ochrany životného prostredia a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. Mestskú políciu vedie náčelník mestskej polície, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Právomoci mestskej polície sú upravené v zákone o obecnej polícii, č. 564/1991 Zb., v organizačnom poriadku orgánov mesta, a v organizačnom a pracovnom poriadku mestskej polície.

Prehľad predpisov

Základné právne predpisy, podľa ktorých mesto Žiar nad Hronom koná a rozhoduje pri plnení úloh samosprávy a výkone štátnej správy preneseného na obce a mestá osobitnými zákonmi (viac v súvisiacich dokumentoch):

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach,
 • zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení naskorších predpisov (zákon o ovzduší),
 • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Súvisiace dokumenty:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png