Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.09.2023, meniny má Cyprián.   

Preskočiť navigáciu

Terénna sociálna práca

Národný projekt: Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) je ealizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
Zmluva o spolupráci číslo: N20200128008
Trvanie projektu: 01.02.2020 – 31.7.2023 

Realizáciou tohto projektu mesto Žiar nad Hronom  nadväzuje na predošlé národné projekty „Terénna sociálna práca v obciach“ a „Terénna sociálna práca v obciach I“.

Implementáciou národného projektu sa bude pokračovať v zabezpečovaní a skvalitňovaní poskytovania terénnej sociálnej práce vo všetkých dotknutých lokalitách. Zámerom národného projektu je implementovať na celoštátnej úrovni aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády, priority vlády, stratégiu Európa 2020 a ďalšie strategické dokumenty zamerané na sociálnu inklúziu najohrozenejších skupín obyvateľstva – ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.  

Terénna sociálna práca je špecifická forma sociálnej práce, ktorá sa vykonáva na ulici, v teréne, respektíve v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny. Je zameraná na priamu prácu s jednotlivými fyzickými osobami, rodinami, sociálne vylúčenými skupinami či komunitami a veľmi dobre funguje ako prostredník medzi cieľovou skupinou, mestom a ďalšími inštitúciami. Vo všeobecnosti je vnímaná ako alternatívny prístup v sociálnej práci, nie je zaťažovaná administratívnymi úkonmi

Jej cieľom je eliminovať negatívne javy vyskytujúce sa v spoločnosti. Pritom používa metódy, ktoré sú špecifické a jedinečné v tom, že pri ich využívaní berie do úvahy individuálny prístup ku každému jednotlivcovi, ktorého zároveň zapája do procesu práce. Predstavuje dôležitý aspekt riešenia sociálnych problémov, poskytovania pomoci a skvalitnenia života občanov. Terénna sociálna práca je špecifická v tom, že je mobilná a venuje sa i vyhľadáva cieľovú skupinu a potencionálnych užívateľov sociálnej služby. Má dosah aj na ľudí, ktorí by pomoc sami nevyhľadali. 

Základné princípy TSP - dodržiavanie práv užívateľov, splnomocňovanie užívateľov, práca v prirodzenom prostredí užívateľov, kontinuita a záväznosti služieb, princíp nízkoprahovosti. 

Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je prekonzultovať a navrhnúť prijímateľovi sociálnej služby kompletný spôsob riešenia jeho problémov a poskytnúť mu pomoc pri riešení problémov. Prípadne odporučiť prijímateľa sociálnej služby ďalším inštitúciám a odborníkom. Terénny sociálny pracovník vie účinne pracovať s ľuďmi žijúcimi v podmienkach sociálneho vylúčenia.

Terénnu prácu v Žiari nad Hronom v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Marťušev Selecká
e-mail: martina.martusev.selecka@ziar.sk
tel. kontakt: 0917 552 817

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Adriana Šarköziová
e-mail: adriana.sarkoziova@ziar.sk
tel. kontakt: 0918 880 306

Terénna pracovníčka: Ingrid Spodniaková
e-mail: ingrid.spodniakova@ziar.sk

Terénna pracovníčka: Michaela Šarköziová
e-mail: michaela.sarkoziova@ziar.sk

Adresa kancelárie: M. Chrásteka 19, 965 01  Žiar nad Hronom

Terénna sociálna práca Žiar nad Hronom na Facebooku


Novinky z terénnej sociálnej práce

Spolupráca so SČK pri oslovení osôb v hmotnej núdzi

Apríl 2023

Na základe požiadania o spoluprácu sme sa zúčastnili pomoci SČK pri výdaji potravinovej pomoci a tiež balíkov s hygienou. Osoby, ktorým pomoc bola adresovaná boli určené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe ich údajov o občanoch v hmotnej núdzi. Pomoc pri výdaji balíkov, na ktorej sme sa zúčastnili, sa realizovala v meste Žiar nad Hronom. Naša pomoc spočívala predovšetkým v oslovení osôb z MRK na Kortíne a tiež osôb bez domova, ktoré spĺňali podmienky výdaja balíkov, teda osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi. Išlo o osoby, ktoré nemajú konkrétnu adresu a zdržiavajú sa Pod Kortínou alebo na „ulici“.  Oslovené osoby sme informovali o mieste a čase výdaja balíkov. Následne sme sa na základe spolupráce so SČK aj aktívne zúčastnili pri samotnom výdaji. Ľudia boli za ponúknutú pomoc vďační, v balíkoch si našli základné trvanlivé potraviny, rodiny s deťmi aj základnú hygienickú výbavu.


Spolupráca s OŠ pri zápise detí do 1. ročníka a do MŠ

Marec 2023

Pri výkone terénnej sociálnej práce sa zameriavame aj na informovanie rodín o zápise ich detí do základných a materských škôl. V tomto smere spolupracujeme s vedúcou odboru školstva na MsÚ, Adrianou Giláňovou, ktorá nám každý rok pripraví zoznam detí z našej cieľovej skupiny. Rodiny následne navštevujeme a informujeme ich o čase a mieste zápise ich detí do školy, neskôr aj o termínoch zápisu do materských škôl. Je potrebné navštíviť spomínané rodiny, keďže sa zdržiavajú na mieste, kde im nemá byť ako doručená pošta, všeobecne ich prístup k informáciám je v mnohých smeroch obmedzený a často tak nemajú vedomosť a bližšie informácie o zápisoch. 


Znovuotvorenie stanice charity

December 2022

Po niekoľkých rokoch sa opäť otvára stanica charity. Charitu plánujú terénni sociálni pracovníci v spolupráci s MsÚ otvoriť ku dňu 1.12.2022. Priestory, kde záujemcovia charitu nájdu, sa nachádzajú na Ul. M. Chrásteka 19 – najbližší „Jadran“ pri plavárni. Priestory stanice charity sú zabezpečené prostredníctvom MsÚ, ktorý terénnym sociálnym pracovníkom poskytol priestor a tiež poličky pre uskladnenie oblečenia a obuvi. Charita s oblečením a obuvou je prioritne určená pre osoby a rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo sú nízkopríjmové.  V prípade záujmu musí občan navštíviť osobne kanceláriu terénnych sociálnych pracovníkov (tiež M. Chrásteka 19 – 2. poschodie), a to ktorýkoľvek pracovný deň do 9.00 (vzhľadom na prácu v teréne). Bude potrebné nahlásiť presnú požiadavku – druh, veľkosť oblečenia, prípadne podľa okolností a zásob v charite aj obuvi. Výdaj šatstva bude následne prebiehať vždy len raz v týždni, a to vo štvrtok v čase od 13.00 do 15.00.

Touto cestou by sme tiež chceli osloviť prípadných darcov, ktorí by mali zimné oblečenie a obuv po svojich deťoch. Potrebovali by sme zimné šatstvo a obuv pre deti do 10 rokov. Vzhľadom na naše kapacitné priestory a na účelnosť výdaju šatstva  prosíme potencionálnych darcov o čisté oblečenie, v dobrom stave, bez poškodení, ktoré reálne môžeme odovzdať ďalej našim záujemcom. Šatstvo a obuv by sme vás prosili doručiť na adresu M. Chrásteka 19, najvhodnejšie bude vopred sa telefonicky dohodnúť na čase odovzdania šatstva, a to na tel. čísle: 0917 552 817 (v čase od 7.00 – 15.30).


Mapovanie ľudí bez domova

Apríl 2022

Našou cieľovou skupinou sú aj osoby bez domova. V pravidelných intervaloch sa zameriavame aj na mapovanie týchto ľudí, ich počet, zloženie a pod. Úroveň bezdomovectva sa u nás pohybuje cca na úrovni 30 osôb. V roku 2018 sa na území mesta Žiar nad Hronom nachádzalo 33 osôb bez domova. V roku 2022 sme zaznamenali 29 osôb, z toho 24 mužov a 5 žien. Väčšina týchto ľudí má trvalý pobyt v meste Žiar nad Hornom, resp. aj tí, čo nemajú sa dlhodobo zdržiavajú na území mesta. Problém bezdomovectva je stále aktuálny a živý vo všetkých menších či väčších mestách po celom Slovensku. 

Na území mesta máme viacero sociálnych služieb určených pre ľudí bez domova, resp. aj pre ľudí bez domova, a to útulok pre mužov, práčovňu, stredisko osobnej hygieny, komunitné centrum a síce nie registrovanú sociálnu službu, ale aj terénnu sociálnu prácu. Chýbajú nám však sociálne služby, typu nocľaháreň, ktoré by nám umožnili posunúť problém bezdomovectva aspoň na hranicu humánneho prežívania ľudí na ulici, a to najmä v zimných mesiacoch. 

V minulosti sme ako terénni sociálni pracovníci viedli aj výdaj šatstva pre ľudí v núdzi, tento návrh sme predostreli aj v rámci výstupu mapovanie ľudí bez domova aj vedeniu mesta, nakoľko požiadavky na výdaj šatstva pretrvávajú. Vhodným miestom by boli priestory v budove mestského nájomného bývania na Jadrane. V prízemí sa nachádza miestnosť s výdajným okienkom, priestor je dostatočne veľký na umiestnenie skríň s policami, kde by mohlo byť uložené šatstvo a iné veci určené pre ľudí v núdzi.


Pomoc odídencom z Ukrajiny 

Február 2022

V rámci našej činnosti sme sa aktívne zúčastňovali aj na pomoci odídencom z Ukrajiny. Po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári 2022 prišli utečenci aj do mesta Žiar nad Hronom. Išlo o ľudí, ktorých mestá boli vojnou priamo zasiahnuté. V rámci výkonu našej práce sme týmto rodinám poskytli predovšetkým sociálne poradenstvo a sprievody do rôznych inštitúcii, napr. asistencia pri zakladaní účtov v banke (ktoré boli nevyhnuté pre ďalší pobyt v krajine), pri vybavení mobilných operátorov (aby vedeli byť v kontakte so svojim partnermi, ktorí už krajinu nemohli opustiť), pri evidencii na ÚPSVaR, poskytli sme im poradenstvo ohľadne zdravotnej starostlivosti, poradenstvo ohľadne vzdelávania ich detí a zaradení do vyučovacieho procesu, prípadne mimoškolských aktivít, zisťovali sme možnosti zamestnania sa, komunikovali sme so všetkými zainteresovanými inštitúciami a zisťovali aktuálne podmienky a možnosti pre odídencov, o ktorých sme ich aj informovali.


Mapovanie lokality Kortína

Jún 2021 a február 2023

V mesiaci jún 2021 a mesiaci február 2023 sme vykonali v osade pod Kortínou pravidelne sa opakujúci monitoring a mapovanie zloženia obyvateľstva, ktorí tu žijú. 

Nové prístrešky sme nezaznamenali. Zaznamenali sme naopak úbytok počtu obyvateľstva v MRK, a to v porovnaní s rokom 2021.

Vo februári 2023 sme zaznamenali tieto štatistiky:

Počet spolu – 354 z toho: 

 • muži – 104
 • ženy – 100
 • deti do 18. r. – 150 (chlapci – 83, dievčatá – 67)

Zbúraných, už neexistujúcich alebo prázdnych obydlí je 31. Viacero obyvateľov sa odsťahovalo za prácou do Čiech, ale tiež sa odsťahovali do prenajatých bytov v meste.

Pre porovnanie v štatistiky z júna 2021:

 Počet spolu – 443 z toho: 

 • muži – 122
 • ženy – 125
 • deti do 18. r. – 150 (chlapci – 97, dievčatá – 83)

Dlhodobý problém s požívaním omamných látok

2020 - 2023

Pri výkone terénnej sociálnej práce sa dlhodobo stretávame s nežiaducim problémom u maloletých detí, ktoré fetujú toluén. Veková hranica fetujúcich detí sa posunula nižšie a pohybuje sa približne medzi 8 až 17-ročnými deťmi. V rámci TSP sme vykonali najmä tieto aktivity na zmiernenie, elimináciu a riešenie problému s fetovaním:

 • mapovanie situácie a počtu fetujúcich detí, vytvorenie ich zoznamu
 • návštevy dotknutých rodín, vedenie rozhovorov zameraných na zvyšovanie rodičovských kompetencií a rodičovskej zodpovednosti
 • pracovné stretnutie s náčelníkom MsP, ohľadne súčinnosti pri eliminácii problému s fetujúcimi deťmi, dohodnutie postupných krokov a večerného mapovania lokality pracovníkmi TSP spolu s MsP
 • kontaktovanie OR PZ za účelom pracovného stretnutia a súčinnosti pri eliminácii problému s fetujúcimi deťmi – stretnutie prebehlo s policajnými špecialistami, dohodnutie spoločnej návštevy dotknutých rodín za účelom zvyšovania právneho povedomia (trestno-právna zodpovednosť) a večerného mapovania lokality
 • kontaktovanie SPOD a súčinnosť pri riešení problému s fetovaním u maloletých
 • delegovanie maloletých detí do KC, pracovníčky KC následne vykonali prevenčné aktivity pre deti
 • stretnutie s obyvateľmi MRK na tému: fetujúce deti
 • pracovné stretnutie s pracovníčkou regionálnej kancelárie Ministra vnútra na prevenciu kriminality – dohodnutie ďalších postupov a krokov
 • poskytujeme sprievody k odborníkom v oblasti psychického zdravia 

S rodinami týchto maloletých detí pracujeme aj naďalej a snažíme sa situáciu aj naďalej riešiť po vlastnej línii, ale aj v rámci spolupráce s ÚPSVaR, kedy sú deti umiestňované do rôznych zariadení, ktoré majú slúžiť k náprave nežiaduceho správania. Realizujeme aj náhodné kontroly v spolupráci s ÚPSVaR a Mestskou políciou, kedy monitorujeme stav aj vo večerných hodinách.


Pomoc rodine, ktorá kvôli požiaru prišla dočasne o bývanie

10.11.2020