Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19  Žiar nad Hronom

IČO: 00 321 125
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
IBAN: SK87 0200 0000 0000 1462 1422

Štatutárny zástupca:

Mgr. Peter Antal - primátor mesta
Tel.:  045/678 71 20
e-mail:  primator@ziar.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Miškovič - prednosta MsÚ
Tel.:  045/678 71 30
e-mail:  prednosta@ziar.sk

Mgr. Martina Klacek - samostatný odborný referent
Tel.: 045/678 71 36
Fax:  045/678 71 55
e-mail: martina.klacek@ziar.sk

Ing. Ľubomír Polák - samostatný odborný referent
Tel.:  045/678 71 69     Fax:  045/678 71 55
e-mail:  lubomir.polak@ziar.sk


Verejné obstarávanie vykonáva Mesto Žiar nad Hronom v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Internou smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

 • § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
 • Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
 • Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
 • Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
 • Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.

§ 24 - Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú päť rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú písomnú správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému.

§ 55 Informácia z vyhodnotenia ponúk

 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia.

§ 64 Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)  dokumenty podľa § 43 ods. 1 a 2, to neplatí vo vzťahu k dokumentom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty chránené podľa osobitného predpisu
b)  zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa § 24, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zrušení verejného obstarávania,
c)  zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie chránené podľa osobitného predpisu
d)  sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich zmien, a to
1.  do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
2.  ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie ako jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
e)  zoznam subdodávateľov, a to
1.  do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
2.  ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie ako jeden rok, vždy aj k 31. januáru kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)  informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
 
Elektronický kontraktačný systém (EKS)

 • informačný systém verejnej správy
 • nástroj pre plne automatizované zadávanie zákaziek
 • centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje
 • skladá sa zo subsystémov:
  • elektronické trhovisko (ET)
  • dynamický nákupný systém
  • elektronická podpora procesov poskytovania informácií, komunikácie, vysvetľovania elektronického doručovania
 • funkcionality modulu elektronického trhoviska sú sprístupnené v rozsahu:
  • registrácií
  • procesu zadávania zákazky
  • tvorby ponúk
  • tvorby štrukturovaného opisu predmetu zákazky vo formulárovej podobe
  • tvorby zadaní
  • registrov a štatistík o realizovaných obchodoch
  • automatických notifikácií dodávateľov vo forme mailovej pozvánky pristúpiť do vyhlásenej súťaže pre nimi vybrané predmety plnenia prostredníctvom CPV
 • funkcionality dynamického nákupného systému a elektronickej podpory procesov budú postupne sprístupnené počas prebiehajúceho roka
 • Obchodovanie na ET:
 • Zadávanie zákazky na elektronickom trhovisku je možné:
  • výberom katalógovej ponuky (elektronický katalóg),
  • definovaním zadania elektronicky
 • V oboch prípadoch nasleduje 72 hodinové (v prípade zložitého obchodu primerane predĺžené) aukčné, anonymné predkladanie kontraktačných ponúk; súťaž dodávateľov, ktorá má za následok znižovanie ceny predmetu plnenia.
 • Vyhodnotenie súťaže a následné generovanie obchodného vzťahu prostredníctvom zmluvy s víťazom súťaže je realizované informačným systémom, bez možnosti ľudského zásahu.
 • Účastníci obchodu sú deanonymizovaní po uplynutí súťažnej lehoty na predkladanie ponúk pri vyhodnotení súťaže, v momente stanovenia poradia a generovania zmluvy, ktorá je automaticky zostavená zo zadania, víťaznej ponuky a všeobecných zmluvných podmienok obsiahnutých v obchodných podmienkach elektronického trhoviska
 • Zmluva je zverejňovaná v centrálnom registri; priebeh obchodovania je zaznamenaný, archivovaný a sprístupnený v plnom rozsahu počas piatich rokov

Profil verejného obstarávania

Súvisiace odkazy:

 1. Úrad pre verejné obstarávanie
 2. Vestník verejného obstarávania
 3. Elektronický kontraktačný systém
 4. Elektronický software JOSEPHINE

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png