Agenda rozvoja bývania

Podpora Štátneho fondu rozvoja bývania môže byť poskytnutá na základe podanej žiadosti a po splnení zákonom stanovených podmienok (zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktoré určí Štátny fond rozvoja bývania.

Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

  • obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, príp. prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
  • výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne, alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
  • kúpa bytu,
  • obnova bytovej budovy,
  • výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
  • obnova zariadenia sociálnych služieb,
  • zatepľovanie bytovej budovy.

Pred podaním žiadosti je potrebná osobná konzultácia s kontaktnou osobou jednotlivo podľa účelu podpory.

Potrebné doklady:

ŠFRB v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.


Vybavuje: Ing. Stanislava Holosová
Kontakt: VI. poschodie ObÚ, č. d. 84, tel.: 045/678 71 42, e-mail: stanislava.holosova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 10 dní /zatepľovanie bytovej budovy/, 14 dní /ostatné účely/


logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png