Zberný dvor

Adresa a kontakt:

Zberný dvor na Ul. SNP

Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s.
Ul. SNP 131
965 01  Žiar nad Hronom

Tel.: +421 45 678 08 00, +421 45 678 08 11, +421 917 699 114
Webová stránka: www.tsziar.sk
e-mail: tsziar@tsziar.sk

Otváracie hodiny:

Po - Pia: 08.00 - 19.00 hod.
So: 08.00 - 17.00 hod.

Na čo slúži zberný dvor?

Veľakrát sa stane, že v domácnosti vznikne odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad ani do nádob na triedený zber odpadu. Obyvatelia  nášho mesta 2 x ročne, v jarnom aj jesennom období môžu odovzdať objemný odpad a  nebezpečný odpad v rámci dní jarnej a jesennej čistoty, organizovaných mestom,  do veľkoobjemových kontajnerov a mobilnej zberne.  Mimo tohto obdobia sa obyvatelia mesta  často rozhodnú zbaviť sa tohto odpadu nezákonne jeho uložením do stojiska mimo zberných nádob, alebo k stojisku. Najčastejšie ide o veľké kusy odpadu, sanitu, ale aj elektroodpad. Zbavovanie sa odpadu takýmto spôsobom je v rozpore s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta  a mesto  ho na vlastné náklady musí zo stojísk odstrániť. Odovzdanie a uloženie určených druhov odpadu na zbernom dvore je jednou z možností, ako sa  odpadu správne zbaviť.

Kedy je zberný dvor otvorený?

Otváracie hodiny zberného dvora sú v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 17.00 hod. V nedeľu a počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.

Kde sa nachádza zberný dvor?

Zberný dvor sa nachádza na Ul. SNP 131, nad budovou HaZZ (hasičmi), oproti úradu práce v areáli spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s. Do areálu zberného dvora sa vchádza cez vrátnicu, kde je potrebné poverenému zamestnancovi preukázať sa občianskym preukazom.

Zberný dvor na mape

Čo možno priniesť na zberný dvor?

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Odpad  z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností (kat. č. 20 01 35, 20 01 36).

Použité BATÉRIE A AKUMULÁTORY – sú batérie alebo akumulátory, ktoré sú odpadom (kat. č. 20 01 33).

Uloženie elektroodpadu z domácností a použitých batérií a akumulátorov  fyzickou osobou – občanom na zbernom dvore je bezplatné.

NEBEZPEČNÝ ODPAD – sem  zaraďujeme odpadové farby a laky, obaly nimi kontaminované, oleje, olejové filtre, odevy a textílie kontaminované nebezpečnými látkami a tiež žiarivky, batérie a akumulátory a iný odpad obsahujúci ortuť, elektrolyt z batérií a akumulátorov (napr. kat.č. 20 01 21, 20 01 23, 20 01 27).

Uloženie  nebezpečného odpadu na Zbernom dvore je pre fyzické osoby bezplatné, právnické osoby sa riadia platným cenníkom spoločnosti.

TRIEDENÉ ZLOŽKY komunálneho odpadu ktoré možno bezplatne odovzdať na zbernom dvore, zaraďujeme papier, tetrapaky, plasty, kovy, sklo, ale aj textil, či BRO (napr. kat.č.20 01 01, 20 01 02, 20 01 03, 20 01 39, 20 01 40).

Za poplatok môžu obyvatelia mesta Žiar nad Hronom uložiť na Zbernom dvore DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD -  je to odpad z bežných udržiavacích prác, vykonávaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -  napr. rekonštrukcia bytu, ak tieto práce boli vykonávané fyzickou osobou. Patrí sem odpad ako tehly, obklad, parkety, okná, dlažba, kúsky muriva, betónu, malty, omietky a iné (kat. č. 20 03 08).

V prípade, že si fyzická osoba najme na výkon týchto prác právnickú alebo fyzickú osobu - podnikateľa, zodpovednosť za odpad prechádza na túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.

OBJEMNÝ ODPAD je  taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi a hmotnosťou nezodpovedá možnostiam zberných nádob používaných v systéme zberu komunálneho odpadu, ako napr. nábytok, vane, záchody, umývadlá, dvere a pod. Tento druh odpadu môžu obyvatelia mesta - fyzické osoby sa na zbernom dvore môže odovzdať bezplatne (kat. č. 20 03 07).

Využime túto možnosť ako sa zbaviť odpadu správne, aby viac nekončil na čiernych skládkach a v stojiskách, kam nepatrí!

 

Druhy odpadu, ktoré možno odovzdať na zbernom dvore

 Elektroodpad

BEZ POPLATKU

 Batérie a akumulátory

 Nebezpečný odpad

 Triedené zložky odpadu

 Šatstvo a textílie

 Drobný stavebný odpad

0,060 €/1 kg

 

V prípade, že chcete odovzdať určitý druh odpadu na zbernom dvore a neviete, či je tento odpad možné na zbernom dvore odovzdať a za akých podmienok, obráťte sa odbor odpadového hospodárstva alebo priamo na prevádzkovateľa zberného dvora, ktorý Vám poskytne relevantné informácie. Pre viac informácií si kliknite na webovú stránku www.tsziar.sk.

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png