Ochrana ovzdušia

Mesto a jeho kompetencie v oblasti ochrany ovzdušia

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § ods. 2 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov predpisov a podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, vydáva súhlas

  • podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia na zriadenie súhlas formou záväzného stanoviska na povolenie (zriadenie) stavby MZZO, a následne súhlasu na prevádzkovanie (užívania) MZZO,
  • podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na zmeny používaných palív a surovín na povolenie zmeny už jestvujúceho technologického zariadenia (príp. aj zmeny paliva, suroviny, rozšírenia predmetu činnosti jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia),
  • podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Čo je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia?

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

Kategorizácia stacionárnych zdrojov je vymedzená vo vyhláške č. 356/2010, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Osobitná ochrana ovzdušia

Meracia stanica na Ul. JilemnickéhoMesto Žiar nad Hronom je oblasťou vyžadujúcou si osobitnú ochranu ovzdušia. V našom meste je na Ul. Jilemnického umiestnená stanica, ktorá meria denne častice PM (prachové častice) 10 a častice PM 2,5. Počet prekročení hornej hranice na hodnotenie kvality ovzdušia nemôže byť ročne viac ako 35-krát za každý kalendárny rok (vyhláška č. 360/2010 o kvalite ovzdušia). Ak sa prekračuje limitná alebo cieľová hodnota, vypracováva  krajský úrad životného prostredia po prerokovaní s mestom a inými dotknutými orgánmi program. Mesto Žiar nad Hronom zverejňuje každý mesiac informácie o stave ovzdušia na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta v časti Informácia o stave ovzdušia.

Informovanie obyvateľov o stave ovzdušia vyplýva mestu Žiar nad Hronom zo Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5 /2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia mesta Žiar nad Hronom a obce Ladomerská Vieska.

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby sú povinné v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. 10, na telefónnom čísle 678 71 24 alebo na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom v sekcii Ako vybaviť.

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta do 663,87 €.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png