Ochrana prírody a krajiny


Ošetrovanie drevín v Parku Štefana Moysesa

Kompetencie mesta v oblasti ochrany prírody a krajiny (výruby a ošetrovanie drevín)

1. januára 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. Podľa tohto zákona prešla na mesto i kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny, teda i výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín.

Výrub drevín

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je výrub drevín možné vykonať na základe povolenia vydaného mestom.

Kto vydáva povolenie na výrub drevín?


Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny na súkromnom pozemku je potrebné adresovať Odboru životného prostredia, Mestský úrad v Žiari nad Hronom s uvedením kontaktných údajov (meno, resp. názov právnickej osoby, adresa, resp. sídlo právnickej osoby, tel. číslo), údajov o pozemku, na ktorom drevina rastie (katastrálne územie, druh pozemku, číslo parcely), údajov o drevine (druh dreviny, počet kusov, obvod kmeňa) a odôvodnenie žiadosti.

Tlačivo na podanie Žiadosti o povolenie na výrub dreviny na súkromnom pozemku nájdete osobne v kancelárii č. 10 na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor životného prostredia alebo na webovej stránke mesta v sekcii Ako vybaviť - Životné prostredie.


Prílohou žiadosti musia byť nasledovné doklady (nie staršie ako 3 mesiace):

 • kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny,
 • list vlastníctva pozemku, na ktorom sa drevina rastie.

Podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 10,00 € - fyzická osoba, 100,00 € - právnická osoba, v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Žiari nad Hronom.

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje:

 • za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
 • v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 • na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách)
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody) na majetku,
 • ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov)
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom) a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
 • ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Mesto (obec)

 1. Vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
 2. Môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2. - vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
 3. Dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. l). - vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov (zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách)
 4. Dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3. - na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
  a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady) a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde, 
  b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov) s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov) 
  c) výstavbu lesných ciest a zvážnic, 
  d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, 
  e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek) umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu, 
  f) vykonávanie technických geologických prác) banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, 
  g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia) za hranicami zastavaného územia obce, 
  h) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, 
  i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, 
  j) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému) za hranicami zastavaného územia obce, 
  k) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí) ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených, 
  l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, 
  m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela, 
  n) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb) 
  o) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka.
 5. Vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8. - výrub dreviny podľa odsekov 3 a 7 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po vydaní stanoviska podľa odseku 7 písm. a) alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 a odseku 7 písm. b), ktorými je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.
 6. V súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1. - orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.
 7. Obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny.
 8. Vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
 9. Plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.
 10. Vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu.

Podnet na výrub dreviny na pozemkoch vo vlastníctve mesta

Podnet na výrub dreviny na pozemkoch vo vlastníctve mesta je potrebné podať na Odbore životného prostredia Mestský úrad Žiar nad Hronom. Osoba oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov (predseda bytového spoločenstva, ďalej len oprávnená osoba) môže na základe požiadaviek obyvateľov podať písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom. Oprávnená osoba a obyvatelia bytového domu (ktorých sa výrub bezprostredne dotýka) svojím podpisom podnet na výrub odsúhlasia. Podnet na výrub dreviny s podpismi občanov, ktorí súhlasia s výrubom, odošle oprávnená osoba na Mestský úrad (OŽP). Na základe obhliadky orgán ochrany prírody rozhodne, či je výrub predmentnej dreviny opodstatnený. V prípade, že je výrob opodstatnený, začne v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie a vydá rozhodnutie.

Ošetrovanie drevín

Kto zabezpečuje ošetrovanie stromov na území mesta?


Na území mesta zabezpečuje ošetrenie stromov a krov mesto na základe zmluvy s vybraným dodávateľom.

Ošetrovanie drevín v Parku Štefana Moysesa

Ošetrenie stromov je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia. Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom rastie strom, je povinný sa oň starať, najmä ho ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy stromu chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné ozdravenie.

V prípade, že sa strom nachádza na pozemku vo vlastníctve mesta, je potrebné podať podnet na ošetrenie stromu (písomný, telefonický) na MsÚ Žiar nad Hronom, Odbor životného prostredia.

Na jeho základe pracovník orgánu ochrany prírody vykoná miestne ošetrenie, pri ktorom zistí rozsah ošetrovacích prác a tieto objedná na náklady mesta, ak sa nachádza drevina na pozemku vo vlastníctve akéhokoľvek iného majiteľa, tento postupuje rovnako.

Kedy vykonávame rez stromov?

Najvhodnejší čas na vykonanie rezu závisí od požadovaného výsledku, typu a rozsahu rezu, daného taxónu a miestnych klimatických podmienok. Podľa väčšiny aktuálnych odborných a vedeckých zdrojov sa považuje za najvhodnejšiu dobu pre rez živých pletív prvá polovica vegetačného obdobia - od marca do júna.

Ako je potrebné postupovať v prípade, ak prehustená koruna stromov zamedzuje prístupu svetla do bytov. Kto môže korunu drevín upraviť?

V minulosti neboli pri výsadbách stromov dodržiavané vzdialenosti od bytových domov. Stromy boli vysádzané živelne tesne pri bytových domoch. V súčasnosti koruny stromov zasahujú do okien a znižujú kvalitu bývania obyvateľom. V prípade, že strom rastie na pozemkoch vo vlastníctve mesta je potrebné požiadať Mestský úrad, Odbor životného prostredia o vykonanie ošetrenia stromov.

Kde je možné ohlásiť neodborne vykonaný rez stromov?

Túto skutočnosť je potrebné oznámiť Mestskému úradu na Odbore životného prostredia, v kompetencii ktorého je riešenie takéhoto podnetu s dodávateľom, ktorý vykonáva údržbu verejnej zelene v meste.

Výsadba drevín

Môže občan vysadiť na pozemky vo vlastníctve mesta stromy alebo kry?

Občan bez súhlasu Mestského úradu (Odboru životného prostredia) nemôže vykonávať výsadbu ani iné zásahy do verejnej zelene.

Aké sú pravidlá výsadby stromov, aby v budúcnosti neohrozovali sieťové rozvody a budovy?

Právne normy, ktoré určujú ochranné pásma inžinierskych sietí neumožňujú vysádzať do zelených pásov stromy, ale iba kríky s plytkým koreňovým systémom. Uloženie sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrické vedenia, telekomunikačné káble) v mestských komunikáciách a chodníkoch neumožní novú výsadbu trvalých porastov. Pri rozhodovaní o výsadbe stromov v blízkosti nehnuteľností je potrebné zvoliť taký druh stromu, ktorý svojou korunou, budúcou výškou a koreňovým systémom nebude spôsobovať deštrukciu stavby a zhoršovať kvalitu bývania.

 

 

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png