Vyhradené parkovanie pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP)

Rozhodnutie o vyhradení priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo vydáva mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti. Povolenie sa vydáva v zmysle Rozhodnutia primátora mesta Rh - 01/13 držiteľom preukazu ZŤP alebo jeho rodinnému príslušníkovi, pokiaľ majú v meste Žiar nad Hronom trvalé alebo prechodné bydlisko. V prípade, že držiteľ preukazu ZŤP nevlastní alebo nie je oprávnený viesť motorové vozidlo, musí zároveň žiť v spoločnej domácnosti (pobyt) s vlastníkom resp. držiteľom, či prevádzkovateľom vozidla, pre ktoré žiada o vyhradené parkovacie miesto.

 Potrebné doklady:

  • žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta vrátane nákresu prípadne fotografie lokality, kde má byť parkovacie miesto umiestnené

Žiadateľ k nahliadnutiu predloží originály dokladov:

  • preukaz ZŤP alebo ZŤP-S (malý)
  • európsky parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím – modrý
  • občiansky preukaz žiadateľa
  • občiansky preukaz partnera žijúceho v spoločnej domácnosti pokiaľ nie je žiadateľ majiteľom resp. držiteľom mot. vozidla
  • Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica alebo iného dokladu, v ktorom je uvedený druh zdravotného postihnutia (diagnóza)
  • tzv. veľký technický preukaz vozidla, pre ktoré je žiadané parkovacie miesto
  • potvrdenie o prechodnom pobyte (pokiaľ žiadateľ nemá trvalý pobyt v meste).

Pre urýchlenie vybavenia žiadosti môže (doporučujeme) spolu so žiadosťou žiadateľ doručiť vyplnený „Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom pridelenia vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP osoby“.

Nutná je osobná prítomnosť žiadateľa prípadne jeho zástupcu! Preto si je potrebné termín schôdzky vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnúť.

Pozn.: Sadzba miestneho poplatku za parkovanie je podľa aktuálne platného VZN o miestnych daniach.


Vybavuje: Ing. Jaroslav Bahno
Kontakt: I. poschodie MsÚ č. d. 11, tel.: 045/678 71 43, e-mail: jaroslav.bahno@ziar.sk 
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: do 30 dní od doručenia kompletných dokladov


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ZŤP .doc [doc; 38,07 kB] .pdf [pdf; 194,36 kB]
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom pridelenia vyhradeného parkovacieho miesta pre ZŤP osoby .docx [doc, 19,62 kB] .pdf [pdf, 201,93 kB]

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png