Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

Preskočiť navigáciu

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom mieste, vždy vo štvrtok, od 9.00 hod. do 11.00 hod., pričom konkrétny čas a miesto je potrebné dohodnúť vopred.

Poplatok: 2 € za každý podpis

Pozn.: Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Upozornenie: Viacstranové kúpne zmluvy, darovacie zmluvy a obdobné zmluvy - nezväzujeme.

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku s výnimkou českého jazyka.

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny,
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná akákoľvek odchýlka

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Poplatok: 2 € za každú aj začatú stranu
Fotokópia v českom jazyku: 3 € za každú aj začatú stranu


Vybavujú:

Milan Konoradský, prízemie MsÚ - KPK, tel.: 045/678 71 41, milan.konoradsky@ziar.sk
Martina Ďuríčková, prízemie MsÚ, pokladňa, tel.: 045/678 71 50, e-mail: martina.durickova@ziar.sk
Erika Rajčanová, prízemie MsÚ - KPK, tel.: 045/678 71 57, e-mail: erika.rajcanova@ziar.sk
Doba vybavenia: na počkanie