Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

V zmysle VZN č. 7/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom môžu byť oprávneným osobám poskytnuté nenávratné finančné prostriedky z rozpočtu mesta a to na účel a za podmienok stanovených v uvedenom VZN.

Dotácia – nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta oprávnenej osobe na účel stanovený v uvedenom VZN

Účel dotácie – dotácia je poskytovaná ako:

 • a) podpora realizácie projektu,
 • b) podpora verejnoprospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,   

na podporu podnikania a zamestnanosti (ďalej ako „verejnoprospešný účel“).

A) Postup poskytovania dotácie na podporu realizácie projektu:

Projekt - časovo ohraničený a ucelený rad činností a procesov, ktorého cieľom je zavedenie, vytvorenie alebo zmena niečoho konkrétneho v oblasti:

 • a) ochrany a tvorby životného prostredia,
 • b) obnovy verejných priestranstiev,
 • c) ochrany vonkajších priestorov bytových domov kamerovým systémom.

Oprávnené osoby:

 • a) bytové spoločenstvo, zriadené podľa osobitného zákona (zákon č. 183/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), so sídlom na území mesta,
 • b) právnická osoba, vykonávajúca správu bytového domu, nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta, podľa osobitného zákona (zákon č. 183/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), najmä bytové družstvo.
 • c) subjekt uvedený v § 2 od. 5, pokiaľ predloží súhlas podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 4 zákona č. 183/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) a súhlas vlastníka pozemku
 • d) neziskové organizácie

Oprávnené osoby na poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu predkladajú svoje písomné žiadosti na poskytnutie  dotácie na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou uvedeného VZN a je zverejnené aj  na webovej stránke mesta,  a to v lehote do 31. marca príslušného kalendárneho roka.  

Potrebné doklady: 

 • vyplnená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta,
 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nie je voči nej vedené konkurzné, resp. vyrovnacie konanie,
 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nie je v likvidácii,
 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že v čase podania žiadosti o dotácie nemá žiadne záväzky voči mestu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti,
 • jednoduchý náčrt (v prípade realizácie zelene je potrebné konzultovať navrhovaný zámer s Ing. Gendiarovou, Odbor životného prostredia),
 • fotodokumentácia pôvodného stavu.

V príslušnom kalendárnom roku možno oprávnenej osobe poskytnúť iba jednu dotáciu,  a  to najviac vo výške 70 % rozpočtových nákladov projektu, pričom poskytnutá dotácia nesmie však byť vyššia ako 3 300 eur. Prípadné výnimky schvaľuje z  dôvodov hodných osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo. Žiadateľ je povinný spolufinancovať projekt vo výške minimálne 30 % vlastnými prostriedkami. Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť akým spôsobom zabezpečí vlastné spolufinancovanie projektu, ktoré musí zdokladovať pri vyúčtovaní dotácie podľa tohto nariadenia. 

Súbory na stiahnutie:


Vybavuje: Ivana Hlaváčová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 15, 045/678 71 31, ivana.hlavacova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: v zmysle VZN


B) Postup poskytovania dotácie na podporu verejnoprospešného účelu:

Oprávnené osoby:

 • a) právnická osoba - s výnimkou právnickej osoby ktorej zakladateľom, spoločníkom, akcionárom alebo členom je mesto - ktorá má sídlo na území mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta;
 • b) fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.

Oprávnené osoby môžu písomné žiadosti na poskytnutie dotácie na podporu verejnoprospešného účelu predkladať mestu v priebehu kalendárneho roka, najneskôr však do 30. novembra kalendárneho roka, v ktorom o poskytnutie dotácie žiadajú.

O poskytnutí dotácie fyzickej osobe - podnikateľovi a právnickej osobe v celkovej hodnote najviac vo výške 2 000 eur rozhoduje primátor, v ostatných prípadoch mestské zastupiteľstvo.

V príslušnom rozpočtovom roku možno oprávnenej osobe poskytnúť iba jednu dotáciu na jeden účel.

Vymedzenie všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov:

 1. Všeobecne prospešné služby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie sú najmä:
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a charita,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv, základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

2. Verejnoprospešným účelom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie je najmä:

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochrana zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy.

3. Všeobecné kritériá na posudzovanie projektov a stanovenie priorít:

 • kvalita a originalita predloženého projektu, udržanie kontinuity,
 • verejnoprospešný charakter projektu odzrkadľujúci potreby občanov mesta a jeho dosah (medzinárodný, regionálny, miestny),
 • orientácia projektu na cieľovú skupinu,
 • odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie, členská základňa žiadateľa,
 • prehľadnosť a úplnosť projektu, reálnosť rozpočtu,
 • forma a spôsob propagácie Mesta ako podporovateľa projektu,
 • spolupráca s mestom pri zabezpečovaní činností vyplývajúcich z jednotlivých cieľových oblastí,
 • účelnosť a oprávnenosť použitia dotácie zo zdrojov Mesta v predchádzajúcom období vrátane dodržania termínu jeho vyúčtovania.

Potrebné doklady:

 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nie je voči nej vedené konkurzné, resp. vyrovnacie konanie,
 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nie je v likvidácii,
 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že v čase podania žiadosti o dotácie nemá žiadne záväzky voči mestu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti,
 • ak je žiadateľom právnická osoba, doklad o registrácii oprávnenej osoby v príslušnom registri.

Súbory na stiahnutie:

Dotácia sa neposkytuje na:

 • a) odpisy,
 • b) honoráre, odmeny alebo mzdy a odvody oprávnenej osoby,
 • c) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
 • d) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 • e) pobyty, výlety, rekreácie fyzických osôb,
 • f) prevádzkové výdavky a režijné náklady.

Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.


Vybavuje: Lucia Zaťková
Kontakt: II. poschodie MsÚ, sekretariát, 045/678 71 11, lucia.zatkova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: v zmysle VZN

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png