Dnes je 27.11.2020, meniny má Milan.   

Preskočiť navigáciu

Odpadové hospodárstvo

Systém zberu komunálnych odpadov v meste Žiar nad Hronom

Stojisko zberných nádob na TKO

Na území mesta Žiar nad Hronom je zavedený záväzný množstvový systém zberu komunálnych odpadov v celom katastrálnom území mesta v zmysle platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia  o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území mesta Žiar nad Hronom. Oprávnenou osobou na nakladanie s KO a DSO na celom území mesta je spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s., ktorá sa prioritne zaoberá odvozom a spracovaním komunálneho odpadu.

Filozofia množstvového systému zberu odpadov je založená na motivácii obyvateľov k triedeniu zložiek odpadov z komunálneho odpadu, ktoré sa odvážajú zadarmo. Poplatníci na katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom si platia len za vyprodukovaný zmesový komunálny odpad v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými nariadeniami, platnými na území mesta.

KBV (komplexná bytová výstavba)

Nádoby na komunálny odpad a separované zložky z komunálneho odpadu sú pre obyvateľov KBV sústredené v uzamkýnaných stojiskách zberných nádob, resp. na stanovištiach zberných nádob (platí aj pre podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta). V stojiskách sú zberné nádoby na KO a triedené zložky, a to žltá farba je určená na plasty, kovy a tetrapaky, modrá farba na papier, zelená farba na sklo. V auguste 2011 pribudli do stojísk 240 litrové hnedé zberné nádoby, ktoré v súčasnosti slúžia na ukladanie použitého jedlého oleja z domácností podľa pokynov, ktoré sú uvedené na informačnej nálepke zbernej nádoby. Od septembra 2017 postupne pribúdajú aj ďalšie zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, ktorý obyvatelia umiestňujú do 120 litrových hnedých zberných nádob, ktoré majú označenie predmetného druhu odpadu. Stojiská zberných nádob sú majetkom mesta Žiar nad Hronom v prenájme bytových spoločenstiev. Zo zmluvy o nájme vyplývajú práva a povinnosti, ktoré je potrebné rešpektovať. Dôležitou povinnosťou zo strany nájomcu je počas nájmu dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, najmä o požiarnej ochrane, o ochrane životného prostredia, o hygiene, bezpečnosti a ochrane zdravia, ako aj vykonávať príslušné preventívne opatrenia.

Zelený biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie, konáre a iné) v časti KBV je možno ukladať k stojiskám zberných nádob, a to každý pondelok a túto skutočnosť vopred nahlásiť na odbor odpadového hospodárstva tel. 045/6787125 alebo operátorovi na Zelenú linku s číslom 0800 500 501.

IBV (mesto Žiar nad Hronom a Šášovské Podhradie)

Obyvatelia individuálnej bytovej výstavby disponujú vlastnou zbernou nádobou na zmesový komunálny odpad (obstarávajú si na vlastné náklady) a nádobami na triedené zložky papiera - modrá 120 litrová zberná nádoba a plastov, kovov a tetrapakov - žltá 120 litrová zberná nádoba. Zberné nádoby na separované zložky obdržali obyvatelia zadarmo od mesta, ktoré ich obstaralo zo získaných finančných prostriedkov z EÚ v projekte ISZ. Komoditu sklo je možné ukladať do 1100 - litrových zberných nádob voľne stojacich na verejných priestranstvách v rôznych lokalitách všetkých častí IBV. Obdobne na použitý kuchynský olej z domácností je k dispozícii 1100 – litrový kontajner s označením danej komodity. Tieto zberné nádoby sa vyvážajú podľa potreby, sklo min. 2 x týždenne a použitý jedlý olej 1 x za 2 mesiace. Na zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa obyvateľom z IBV odovzdali 720 litrové kompostéry na účel prednostného kompostovania tohto druhu odpadu, v prípade potreby sa tento druh odpadu odváža priamo spred rodinných domov podľa Kalendáru vývozu separovaných zložiek na príslušný rok. Tieto kalendáre sú pravidelne distribuované obyvateľom priamo do poštovných schránok a samozrejme tento kalendár je aj na webovej stránke mesta.

Verejné priestranstvá

Na území mesta sú rozmiestnené rôzne zberné nádoby na ukladanie odpadu na verejných priestranstvách. Medzi tieto nádoby patria zberné nádoby na odpad s tromi vhadzovacími priestormi, a to na zmesový komunálny odpad (červený otvor), na plasty, kovy, tetrapaky (žltý otvor) a na papier (modrý otvor). Ide o neštandardné zberné nádoby, ktoré boli obstarané v rámci projektu ISZ, v rámci mesta a mestských častí ich je rozmiestnených približne 200 ks. Ďalej sú pre potreby majiteľov psov umiestnené červené zberné nádoby na ukladanie psích exkrementov v počte 82 kusov. Tieto nádoby sú označené aj informačnou nálepkou, ktorá podáva informáciu o povinnostiach psíčkarov. Zberné nádoby sa nachádzajú aj na detských ihriskách a športoviskách, kde sú umiestnené takisto koše s možnosťou separovania. Samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na Park Š. Moysesa, kde sa nachádzajú nádoby na odhadzovanie odpadkov počas prechádzok či aktívneho oddychu obyvateľov a návštevníkov parku.

Projekty v oblasti odpadového hospodárstva

1. Intenzifikácia separovaného zberu (ISZ) – projekt sa realizuje od roku 2011 a jeho zámerom je zefektívnenie spôsobu nakladania s odpadmi - maximalizovať množstvo triedeného odpadu, ktorý je možno ďalej materiálovo a energeticky spracovať. Tento projekt zabezpečil nové zberné nádoby na triedený zber do stojísk ako aj do domácností pre triedenie BRKO a do záhrad vo forme kompostérov, zvozovú a manipulačnú techniku na zber komunálnych odpadov, výstavbu uzamykateľných stojísk zberných nádob pre školské zariadenia a informačno-propagačnú kampaň na podporu realizácie triedeného zberu pôvodcami komunálnych odpadov. Monitorovanie projektu bude ukončené v roku 2017.

2. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Horné Opatovce v Žiari nad Hronom bol zahájený v roku 2011. Tento projekt bol zameraný na environmentálnu obnovu, ktorá vyplýva z európskej a národnej legislatívy a cieľom je zakonzervovať skládku odpadov proti negatívnym vplyvom na životné prostredie. Uzatvorením a rekultiváciou skládky odpadov v Horných Opatovciach sa vykonala technická a biologická obnova. Technickou obnovou došlo k vybudovaniu jednotlivých tesniacich vrstiev a plynovej drenáži (vybudovanie odplyňovacích šácht) čím sa zamedzí kontaminácii povrchových a podzemných vôd v okolí skládky a bude možné zachytávať skládkový plyn, zrekultivovaná skládka sa vráti do prírodného prostredia ako trvalý trávny porast.

3. Centrum zhodnocovania odpadov (CZO) Žiar nad Hronom, bolo budované od roku 2009 do konca roka 2015, nadväzuje na projekt ISZ, tým, že rieši:

 • dotrieďovanie primárne vytriedených a zozbieraných zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy a kovové obaly, VvKM) od obyvateľov a jeho následné materiálové zhodnotenie,
 • energetické zhodnotenie odpadov v príslušných zariadeniach CZO.

CZO pozostáva zo 4 zaradení:

1 Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov (R12)

Účelom tejto technologickej linky je rozdrvenie a dotriedenie zmesového KO na získanie druhotných surovín (papier a kartón, plasty, sklo, kovy) a získanie suroviny na výrobu bioplynu z KO (organická frakcia – zeleň, potraviny, zemina a pod.), a s tým súvisiace zníženie množstva zmesového KO ukladaného na skládku odpadov. Ide o zariadenia na mechanické zhodnotenie odpadov. Vstupným materiálom do tohto zariadenia je výlučne komunálny odpad zaradený do skupiny č. 19 -Odpady z mechanického spracovania odpadu a 20 – Komunálne odpady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. Katalóg odpadov. Komunálne odpady sa do zariadenia dovážajú zberovými vozidlami a ramenovými nakladačmi len od oprávnenej osoby, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie v súlade so zákonom o odpadoch a uzatvorenú zmluvu na túto činnosť s Mestom Žiar nad Hronom. Preberanie odpadov do zariadenia je v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími vyhláškami. Zariadenie je oprávnené nakladať len s druhmi odpadov, na ktoré bolo vydané rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP-2016_001518-K a zmena rozhodnutia - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP-2016-002599-K (viď. sekcia Platné rozhodnutia mesta Žiar nad Hronom).

2) Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek

Dotrieďovacie zariadenie je určené na dotrieďovanie komodít z triedeného zberu z komunálneho odpadu, a to papier a lepenka, plasty, kovy a kovové obaly, VvKM a sklo. Pozostáva z dvoch dotrieďovacích liniek (1. na papier, plasty, kovy a VvKM a 2. na sklo). Sekundárne vytriedené komodity na linkách sú následne voľne ložené v boxoch (kontajneroch) alebo v zlisovaných balíkoch, umiestnené v areáli zariadenia, pripravené na odovzdanie na ďalšie zhodnocovanie u oprávnených organizácií. Komunálne odpady sa do zariadenia dovážajú zberovými vozidlami a ramenovými nakladačmi len od oprávnenej osoby, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie v súlade so zákonom o odpadoch a uzatvorenú zmluvu na túto činnosť s Mestom Žiar nad Hronom. Preberanie odpadov do zariadenia je v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími vyhláškami. Zariadenie je oprávnené nakladať len s druhmi odpadov, na ktoré bolo vydané rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP-2016_001520-K a zmena rozhodnutia - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP-2016-002603-K (viď. sekcia Platné rozhodnutia mesta Žiar nad Hronom).

3) Suchá fermentácia a bioplynová stanica

Technologické zariadenia tvoriace toto zariadenie sú určené na energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov získaných z vytriedeného zmesového KO z Mechanickej úpravy nie nebezpečných odpadov, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov a verejnej zelene (tráva, drevená štiepka a pod.), kuchynského a reštauračného odpadu. Prvý proces je suchá fermentácia. Výstupom z fermentácie je bioplyn, ktorý je spaľovaný v kogeneračných jednotkách, v ktorých sa vyrába elektrická energia a teplo a fermantačný zvyšok - substrát, ktorý je zároveň vstupom pre ďalšie zariadenie gasifikácie. Komunálne odpady sa do zariadenia dovážajú zberovými vozidlami a ramenovými nakladačmi len od oprávnenej osoby, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie v súlade so zákonom o odpadoch a uzatvorenú zmluvu na túto činnosť s Mestom Žiar nad Hronom. Preberanie odpadov do zariadenia je v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími vyhláškami. Zariadenie je oprávnené nakladať len s druhmi odpadov, na ktoré bolo vydané rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP-2016_001517-K a zmena rozhodnutia - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP-2016-002598-K (viď. sekcia Platné rozhodnutia mesta Žiar nad Hronom).

4) Gasifikácia

Predstavuje zariadenie na energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov s pomocou technológie splyňovania. Inštalované technologické zariadenia umožňujú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, odvádzaného vo forme teplej vody a/alebo tepla na sušenie vstupných bioaktívnych odpadov. Tieto odpady musia byť najprv mechanicky a biologicky upravené, zbavené stavebného a železného odpadu. Zbytok zo splyňovania tvorí popol, ktorý môže byť uložený na skládku. Komunálne odpady sa do zariadenia dovážajú zberovými vozidlami a ramenovými nakladačmi len od oprávnenej osoby, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie v súlade so zákonom o odpadoch a uzatvorenú zmluvu na túto činnosť s Mestom Žiar nad Hronom. Preberanie odpadov do zariadenia je v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími vyhláškami. Zariadenie je oprávnené nakladať len s druhmi odpadov, na ktoré bolo vydané rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP-2016_001516-K a zmena rozhodnutia - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP-2016-002596-K (viď. sekcia Platné rozhodnutia mesta Žiar nad Hronom).

Bližšie informácie o projektoch mesta Žiar nad Hronom nájdete v sekcii Projekty a investície.

Zelená linka

Zelená linka - logoZelená linka je bezplatná telefónna linka slúžiaca občanom mesta Žiar nad Hronom na otázky, podnety, pripomienky a sťažnosti týkajúce sa nakladania s odpadmi, ich separácie a poriadku na verejných priestranstvách. Takisto rieši problémy vznikajúce s odpadom, stojiskami a stanovišťami zberných nádob, zbernými nádobami, nádobami na separované zložky, samotnou separáciou odpadu, nádobami na bioodpad či psie exkrementy.

Cieľom Zelenej linky je poskytnúť občanom informácie a pomôcť im riešiť problémy vznikajúce pri nakladaní s odpadom; zelená linka má tiež slúžiť na ohlásenie porušenia VZN. Pre občanov je linka dostupná bezplatne pri volaní zo všetkých sietí v čase od 8.00 do 16.00 hod. počas pracovných dní. Operátor na Zelenej linke v súlade so zákonom o odpadoch, zákonom o obecnom zriadení, súvisiacimi VZN a ďalšími zákonmi podáva informácie o právach a  ovinnostiach, poučí volajúceho o sankciách za porušenie VZN a zákon o odpadoch a možných opatreniach, ktoré môže vykonať v konkrétnej situácii.

Platné rozhodnutia mesta Žiar nad hronom

V zmysle § 17 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Žiar nad Hronom zverejňuje platné rozhodnutia (súhlasy), ktoré mu boli vydané:

Odpadové hospodárstvo na území mesta zahŕňa tieto činnosti:

 • spracovanie a aktualizovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom ako aj iných strategických dokumentov,
 • navrhuje, vypracováva a dohliada nad dodržiavaným všeobecne záväzných nariadení v oblasti odpadového hospodárstva,
 • zabezpečenie plnenia Programu odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom,
 • vyjadrovanie sa k programom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území mesta v zmysle zákona o odpadoch,
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí, podnetov, sťažností zo strany obyvateľov, podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov v oblasti odpadového hospodárstva; informácie môžu byť sprostredkované osobne, telefonicky, písomne alebo aj prostredníctvom Zelenej linky.
 • komunikácia a spolupráca s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi v meste Žiar nad Hronom,
 • komunikácia a spolupráca s OZV na obaly a neobaly,
 • komunikácia a spolupráca so všetkými orgánmi verejnej správy v oblasti odpadového hospodárstva (napr. Okresný úrad odbor životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a iné)
 • vykonávanie samostatnej kontrolnej činnosti pri nakladaní s odpadom (najmä v oblasti vzniku nepovolených skládok, ich evidencie a riešenia na území mesta, kontrola stojísk a stanovíšť zberných nádob, zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách)
 • vedenie evidencie o množstve uloženého odpadu na skládke, vyhotovuje výkaz o komunálnom odpade z obce a iné potrebné evidencie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
 • vedie evidencie o mobiliári odpadového hospodárstva na území mesta Žiar nad Hronom,
 • organizuje a zabezpečuje konanie dní čistoty,
 • vedenie správneho konania a priestupkového konania v odpadovom hospodárstve, ukladanie pokút za priestupky v zmysle zákona,
 • poskytovanie informácií o odpadovom hospodárstve v meste Žiar nad Hronom v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • osveta a propagácia separovaného zberu odpadu v meste Žiar nad Hronom.

Ocenenie Zlatý mravec 2008

Ocenenie Zlatý mravec 2008

V roku 2008 sa stalo mesto Žiar nad Hronom víťazom kategórie "komunálne odpadové hospodárstvo" a získalo ocenenie Zlatý mravec za projekt "Žiar nad Hronom na ceste k ekonomicky udržateľnému, spravodlivému a motivujúcemu systému nakladania s odpadmi".

Čestné uznanie Enviro mesto roka 2010

Čestné uznanie Enviro mesto roka 2010

Odborná porota národnej environmentálnej súťaže udelila mestu Žiar nad Hronom Čestné uznanie v kategórii Enviro mesto roka 2010. Čestné uznanie získalo mesto za projekt Intenzifikácia separovaného zberu, konkrétne za nové zberové vozidlá na bioplyn.

Ocenenie ENVI-PAK 2011

Ocenenie ENVI-PAK 2011

Dňa 29.9.2011 sa v Sielnici konala celoslovenská konferencia Samospráva a separovaný zber 2011 organizovaná oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, ktorá sa zaoberá systémom zabezpečovania zberu a zhodnocovania odpadov z obalov. Organizácia ENVI-PAK pri tejto príležitosti udelila mestu Žiar nad Hronom ocenenie v súťaži Mesto s mimoriadnym počinom v odpadového hospodárstva.

Ocenenie Technických služieb - Žiar nad Hronom, a. s.

V piatok 3. februára sa v Pohronskom osvetovom stredisku konal nultý ročník Plesu smetiarov, ktorý organizovala spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s. Pri tejto príležitosti získalo mesto Žiar nad Hronom ocenenie za vynikajúcu separáciu v komodite papier a lepenka a ocenenie v kategórii Enviro samospráva 2011.

Ďalší ENVI-PAK certifikát

Ďalší ENVI-PAK certifikát

V roku 2011 Mesto Žiar nad Hronom získalo ocenenie v kategórii Mesto s mimoriadnym počinom v oblasti odpadového hospodárstva za rozšírenie komodít separovaného zberu odpadov nad rámec legislatívnych povinností. Mesto Žiar nad Hronom ako samospráva zapojená do systému oprávnenej organizácie ENVI-PAK získala opätovne certifikát za podieľanie sa na znižovaní produkcie globálnych emisií a ochrane životného prostredia.

Ocenenie Priateľov zeme

Ocenenie Priateľov zeme

Mesto Žiar nad Hronom sa v roku 2012 zapojilo do súťaže organizovanej spoločnosťou Priatelia Zeme - SPZ o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie 2008 - 2010 s názvom „3Z" (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj). Porotahodnotila viacero dôležitých rozmerov - aktivity na predchádzanie vzniku odpadu, pokrok v množstvách z vyseparovaných odpadov, vytvorený komfort pre pôvodcov odpadu, úroveň informovanosti, komplexnosť celého systému odpadového hospodárstva, ako aj ďalšie ukazovatele. Medzi prvé tri ocenené obce sa dostalo aj naše mesto. Mesto Žiar nad Hronom sa umiestnilo na 2. mieste (na prvom mieste Nová Dubnica, na treťom mieste obec Košeca) a dostalo čestné uznanie za zriadený systém odpadového hospodárstva, pričom bola ocenená intenzívna práca s verejnosťou a postup pri nelegálnom nakladaní s odpadmi. Cieľom súťaže bolo vyzdvihnutie aktivít mesta v oblasti odpadového hospodárstva a ich záujmu neustále sa zlepšovať.

Ocenenie pre mesto od spoločnosti ENVI-PAK

Ocenenie pre mesto od spoločnosti ENVI-PAK

Vo štvrtok 10. októbra sa v Sliači - Sielnici konal 4. ročník celoslovenskej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 organizovaný oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, ktorá sa zaoberá systémom zabezpečovania zberu a zhodnocovania odpadov z obalov. Pri tejto príležitosti spoločnosť ENVI-PAK každoročne vyhlasuje výsledky súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce. V roku 2013 bolo mesto Žiar nad Hronom opätovne úspešné spomedzi viac ako 1600 miest a obcí (čo predstavuje takmer 57 % všetkých miest a obcí na Slovensku s viac než 3 miliónmi obyvateľov), ktoré spolupracujú s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK a získalo ocenenie v kategórii Samospráva s najväčšou hustotou zbernej siete nad 5000 obyvateľov (100 % kontajnerový zber triedených zložiek ako papier, sklo, plasty, kovy, tetrapaky).

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Žiar sa umiestnil na 3. mieste v rebríčku 64 miest a obcí Slovenska, ktoré sú v portfóliu organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK v triedení odpadu obcí nad 5 000 obyvateľov za rok 2018. V rámci hodnotenia sa sledujú dva kľúčové ukazovatele pri zbere a triedení odpadov - efektivita a vyťažiteľnosť inštalovanej infraštruktúry. Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne (mesto dosiahlo 49,29 kg). Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje okolo 90 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter (mesto dosiahlo 41,07 g/l). V roku 2017 sme sa v rebríčku umiestnili na 7. mieste, minulý rok sme sa posunuli vyššie a obsadili sme 3. miesto. Je to pre mesto pozitívny impulz, výsledok práce všetkých zainteresovaných strán a záväzok zároveň.

Certifikát ENVI-PAK za rok 2019

Súvisiace sekcie:

 

Súbory na stiahnutie:

Kalendár vývozu separovaných zložiek na rok 2020

Informačný leták - zber kuchynského odpadu z domácnosti