Technické služby


TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r.o.

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r. o.

Sme spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je mesto Žiar nad Hronom. Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby oblastiach údržby zelene, letnej a zimnej údržby komunikácií a údržby verejného osvetlenia. Zaoberáme sa aj realizáciou drobných stavieb, dlhoročné skúsenosti máme so správou bytových domov a s upratovacími prácami administratívnych a výrobných priestorov. Vykonávame pravidelnú údržbu verejnej zelene v Meste Žiar nad Hronom, a na základe objednávok aj údržbu zelene fyzickým a právnickým osobám.

V rámci tejto oblasti poskytujeme celoročnú komplexnú starostlivosť o trávniky (kosenie, prevzdušňovanie, hnojenie), ošetrovanie stromovej výsadby a krov, výsadbu okrasných kvetín a okrasných drevín, likvidáciu náletových krovín, vrátane odvozu a likvidácie pokosenej trávy a drevnej hmoty.

Hlavné činnosti:

  • záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene a zelene,
  • strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šácht pre odvod dažďových vôd z komunikácií,
  • správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy a budovanie komunikácií,
  • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
  • obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu,
  • upratovacie služby,
  • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov,
  • prevádzkovanie športových zariadení,
  • vedenie účtovníctva.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka 2034/S.

IČO: 31 609 651

Činnosti vykonávané obchodnou spoločnosťou je možné objednať si na nasledovných telefonických a e-mailových adresách:

Fax: 045/673 44 49, 
Tel.: 045/673 44 47, 678 70 11, 678 70 13, 678 70 21

alebo nás priamo kontaktujte na:

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, riaditeľ spoločnosti, e-mail: igor.rozenberg@tszh.eu
Mgr. Judita Tabernausová, asistentka riaditeľa, e-mail: judita.tabernausova@tszh.eu

www.tszh.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png