Koncepcia rozvoja mesta Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky je strategickým dokumentom pre oblasť energetiky, obsahujúcim analýzu súčasného stavu, riešenie ďalšieho fungovania tepelnej energetiky mesta a závery a doporučenia pre jej ďalší rozvoj. 

Mesto Žiar nad Hronom zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v zmysle § 31, písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, nakoľko počet obyvateľov mesta je nad  2 500 a na území mesta  pôsobí dodávateľ  alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. 

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva odvetvovou koncepciou obce a použije sa pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie obce postupom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle § 31, písm. b) zákona  o tepelnej energetike obec aktualizuje aspoň raz za päť rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a po prerokovaní obecným zastupiteľstvom schválenú časť aktualizovanej koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky doplní do územno-plánovacej dokumentácie obce. Ak je to vhodné, najmä ak nie je dostupné účinné centralizované zásobovanie teplom, obec zahrnie do plánovania obecnej infraštruktúry vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov energie alebo odpadového tepla a na tieto účely vedie konzultácie s prevádzkovateľmi dotknutých sústav tepelných zariadení s cieľom zohľadniť vplyv programov energetickej efektívnosti a reakcie na dopyt vrátane dopytu po decentralizovanom zdroji tepla využívajúcom obnoviteľné zdroje energie a na plány prevádzkovateľov dotknutých sústav tepelných zariadení.

„Koncepcia rozvoja mesta Žiar nad Hronom v oblasti tepelnej energetiky – aktualizácia“, vypracovaná v januári 2017, bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 105/1017 zo dňa 16. 10. 2017 a bola doplnená do územnoplánovacej dokumentácie mesta Žiar nad Hronom v rámci Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Žiar nad Hronom. Záväzná časť Koncepcie bola zapracovaná do záväznej časti územného plánu mesta Žiar nad Hronom  a je zahrnutá vo Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2019 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom – Zmeny a doplnky č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2011, 3/2012, 4/2012, 9/2012 a 1/2017.

Na čítanie:

Súvisiace sekcie:

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png