Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 20.01.2022, meniny má Dalibor.   

Preskočiť navigáciu

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2021:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

Február – 25.2.2021

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3.  Návrh na I. Zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
 4. Spolufinancovanie projektu – „Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom“
 5. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2007 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 9/2011, VZN č. 2/2015
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

Apríl – 22.4.2021

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
  a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2020
  b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
 4. Správa o činnosti MsP za rok 2020
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 7. Záver

Jún – 24.6.2021

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2020
 4. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2020
 5. a) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2020
  b) Správa o činnosti MsKC za rok 2020
  c) Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2020
  d) Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2020
  e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2020
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

September – 9.9.2021

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver

November – 18.11.2021

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta 
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver
   

December – 15.12.2021

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2022
 4. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2022-2024 
  b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2022-2024
  c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC  na roky 2022-2024
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy