Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2024:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

Február – 15.2.2024

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
 4. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom za rok 2023 a informácia o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2024
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a)  SMM – majetkovo-právne vzťahy
 7. Záver

Apríl – 25.4.2024

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
 4. Správa z vykonaných kontrol HKM
 5. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2023
  b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2023
 6. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom, programové obdobie 2023 – 2027
 7. Správa o činnosti MsP za rok 2023
 8. Interpelácie poslancov
 9. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 10. Záver

Jún – 27.6.2024

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
  b) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2024
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
 4. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2023
 5. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2023
 6. a) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2023
  b) Správa o činnosti MsKC za rok 2023
  c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2023
  d) Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2023
  e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2023
  f) Správa o činnosti HK SPORT TREND Žiar nad Hronom, s.r.o. za rok 2023
  g) Správa o hospodárení organizácie  „DOMOV PRI KAŠTIELI“, n.o.  za rok 2023
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a)  SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

September – 19.9.2024

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a)  SMM – majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver

November – 21.11.2024

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver

December – 19.12.2024

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
  b) Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2025
 3. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
  b) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 - 2027
  c) Viacročný rozpočet mesta na roky 2025 - 2027
  d) Viacročný rozpočet MsKC  na roky 2025 - 2027
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2023/2024, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
  b) Časový a obsahový plán zasadnutí MsZ Žiar nad Hronom na rok 2025
 7. Záver

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png