Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2023:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

Február – 9.2.2023

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom za rok 2022 a informácia o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2023
 4. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 5/2021
 5. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

Apríl – 20.4.2023

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2022
  b)  Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2022
 5. Správa o činnosti MsP za rok 2022
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

Jún – 29.6.2023

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
  b) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2023
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 
 4. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2022
 5. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2022
 6. a) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2022
  b) Správa o činnosti MsKC za rok 2022
  c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2022
  d) Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2022
  e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2022
  f) Správa o činnosti HK SPORT TREND Žiar nad Hronom, s.r.o. za rok 2022
  g) Správa   o   hospodárení organizácie  „DOMOV PRI KAŠTIELI“, n.o.  za rok 2022 
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

September 21.9.2023

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver

November 23.11.2023

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta 
 4. Informatívna správa o poskytnutých sociálnych službách a pomoci občanom mesta Žiar nad Hronom v r. 2022
 5. Interpelácia poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 7. Záver

December 14.12.2023

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
  b) Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2024
 3. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026 
  b) Viacročný rozpočet mesta na roky 2024 - 2026
  c) Viacročný rozpočet MsKC  na roky 2024 - 2026
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
  b) Časový a obsahový plán zasadnutí MsZ Žiar nad Hronom na rok 2024
 7. Záver