Dnes je 12.11.2019, meniny má Svätopluk.   

Preskočiť navigáciu

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2019:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Miesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

JANUAR – 24. 1. 2019

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta
 4. Návrh na zriadenie súkromnej ZUŠ na Ulici Dr. Jánskeho č. 2, ZH
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 7. Záver

MAREC – 7. 3. 2019

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 5. VZN o sociálnych službách
 6. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2018 a informácia o príprave  Kalendára športových podujatí  mesta Žiar nad Hronom na rok 2019
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

APRÍL – 25. 4. 2019

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 2. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 3. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2018
  b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
 4. Správa o činnosti MsP za rok 2018
 5. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
 6. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2018
 7. Interpelácia poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

JÚN - 27. 6. 2019

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Správa o nakladaní s KO za rok 2018
 5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom
 6. a)   Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2018
  b)  Správa o činnosti MsKC za rok 2018
  c)  Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2018
  d)  Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2018
  e)  Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2018
 7. Interpelácia poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a)  SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

SEPTEMBER - 26. 9. 2019

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver

NOVEMBER - 21. 11. 2019

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Informácia o stave rozkopávok na území mesta
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

DECEMBER - 12. 12. 2019

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2020
 4. a) Návrh viacročného rozpočtu MsKC
  b) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 - 2022
  c) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 20221- 2022
 5. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta Žiar nad Hronom v roku 2018
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver