Dnes je 17.11.2018, meniny má Klaudia.   

Preskočiť navigáciu

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2018:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Miesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

FEBRUÁR: 22.02.2018

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2017 a informácia o príprave  Kalendára športových podujatí  mesta Žiar nad Hronom na rok 2018
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 7. Záver

APRÍL: 26.04.2018

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2017
  b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
 4. Správa o činnosti MsP za rok 2017
 5. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
 6. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2017
 7. Interpelácia poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

JÚN: 25.06.2018

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Správa o nakladaní s KO za rok 2017
 5. a) Informácia o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta ZH a príspevkovej organizácií mesta ZH – všeobecná časť
  b) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2017
  c) Správa o činnosti MsKC za rok 2017
  d) Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r. o.,  za rok 2017
  e) Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o., za rok 2017
  f) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2017
 6. Interpelácia poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

SEPTEMBER: 2018

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku 2017
 5. Informácia o stave rozkopávok na území mesta
 6. Správa o stave zelene v meste
 7. Interpelácia poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

NOVEMBER: 2018

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

DECEMBER: 2018

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2019
  a) Návrh viacročného rozpočtu MsKC
  b) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020-2022
  c) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2020-2022
 4. Interpelácie poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver