Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 05.12.2022, meniny má Oto.   

Preskočiť navigáciu

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2022:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

Február – 3.2.2022

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh na I. Zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
 4. Interpelácie poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver

Apríl – 21.4.2022

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
  a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2021
  b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
 4. Správa o činnosti MsP za rok 2021
 5. Správa o sociálnych projektoch Mesta Žiar nad Hronom
 6. Správa o hospodárení a ďalšom rozvoji sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej neziskovou organizáciou „DOMOV PRI KAŠTIELI"
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

Jún – 23.6.2022

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2021
 5. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2021
 6. a)  Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2021
  b) Správa o činnosti MsKC za rok 2021
  c) Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2021
  d) Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2021
  e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2021  
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

September – 14.9.2022

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 6. Záver

November – 24.11.2022

Slávnostné otvorenie:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 3. Zloženie sľubu primátora mesta 
 4. Zloženie sľubu poslancov MsZ
 5. Príhovor primátora mesta

Pracovná časť:

 1. Schválenie ďalšieho programu
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora a poslancov, a uznesenie o voľbách
 4. a) Návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ
  b) Voľba poslancov pre výkon Zboru pre občianske záležitosti
 5. Návrh zriadenia Komisií pri MsZ
 6. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 7. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 8. Informácia o plnení rozpočtu mesta 
 9. Interpelácia poslancov
 10. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 11. Záver

December – 8.12.2022

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2023
 4. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025 
  b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025
  c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC  na roky 2023 - 2025
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2021/2022, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
 6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Žiar nad Hronom  
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy