Dnes je 25.01.2021, meniny má Gejza.   

Preskočiť navigáciu

Harmonogram zasadnutí

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na rok 2020:

Pozn.: Uvedené termíny a body programu sú len orientačné. Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo meniť ich podľa potreby.

Február - 6. 2. 2020

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh opatrení – výsledky kontroly NKÚ
 4. Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných verejnými finančnými zbierkami v roku 2018 a 2019 
 5. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom za rok 2019 a informácia o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2020
 6. Investičný zámer obstarania nájomných bytov
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

Apríl - 16. 4. 2020

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2019
  b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
 5. Správa o činnosti MsP za rok 2019
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

Jún - 11. 6. 2020

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2019
 4. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2019
 5. Interpelácia poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 7. Záver

September - 10. 9. 2020

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 4. Správa o nakladaní s KO za rok 2019
 5. a)  Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2019 
  b)  Správa o činnosti MsKC za rok 2019
  c)  Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2019
  d)  Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2019
  e)  Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2019 
 6. Interpelácia poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a)  SMM – majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver

November - 5. 11. 2020

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu mesta 
 4. Vyhodnotenie plnenia prijatých cieľov a opatrení KPSS mesta Žiar nad Hronom na roky 2018 - 2023 za rok 2019 – správa
 5. Interpelácia poslancov
 6. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 7. Záver

December - 3. 12. 2020

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2021
  a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023
  b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023
  c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC  na roky 2021 - 2023
 4. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
  b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Žiar nad Hronom  
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - zmena
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
 8. Záver