Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Územnoplánovacie informácie, týkajúce sa funkčného využitia plôch, regulatívov a podmienok pre využívanie jednotlivých plôch na území mesta, vydáva na základe písomnej žiadosti mesto Žiar nad Hronom ako orgán územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení nesrkoších predpisov.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o územnoplánovaciu informáciu 
    .doc [doc; 63.50 kB], .pdf [pdf; 37.72 kB] - tlačivo
  • alebo list žiadateľa obsahujúci požadované údaje,
  • prílohy uvedené na tlačive žiadosti.

Upozornenie: vyjadrenie k funkcii pozemku z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie je potrebné si vyžiadať pred kúpou pozemku, resp. pred začatím prác na projektovej dokumentácii pre realizáciu zámeru, nakoľko stavebný úrad pri vydaní povolenia skúma súlad stavby s územnoplánovacou dokumentáciou.


Vybavuje: Ing. Blažena Kollárová
Kontakt: I. poschodie MsÚ, č. d. 10. tel.: 045/678 71 24, e-mail: blazena.kollarova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní


 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png