Prednosta MsÚ


Ing. Juraj Miškovič - prednosta MsÚ v Žiari nad Hronom

Prednosta MsÚ 

Ing. Juraj Miškovič
Tel. 045/678 71 30
e-mail: prednosta@ziar.sk

 

 

 

Postavenie a právomoci prednostu mestského úradu:

§ 17

(1) Ak je  v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

 

(Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.)

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png