Daň z nehnuteľnosti

Mesto Žiar nad Hronom vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 7/2023 o miestnych daniach.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením daňová povinnosť mu vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením daňová povinnosť mu vzniká a 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. V týchto prípadoch je daňovník povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Priznanie daňovník podáva na predpísanom tlačive.

Daňovník je povinný v priznaní:

 • uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
 • vyplniť všetky údaje podľa priznania.

Doklady potrebné k vyplneniu a podaniu priznania:

 • rozhodnutie o povolení vkladu,
 • list vlastníctva,
 • kolaudačné rozhodnutie(pri novostavbe),
 • osvedčenie o dedičstve.

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Na stiahnutie:

 • Byty a rodinné domy podľa ulice:

  A. Dubčeka, A. Kmeťa, A. Hlinku, A. Štefanku, Bernolákova, Cyrila a Metoda, Dr. Jánského, Družstevná, Dukelských hrdinov, Hurbanova, Hutníkov, Hviezdoslavova, J. Hollého, J. Kollára, J. Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Jiráskova, Komenského, Krížna, Kukučínova, Kutinky, Lúčna, M. Benku, Medzi vodami, M. Chrásteka.
 • Pozemky podľa priezviska: A - Ľ
 • Právnické osoby podľa obchodného mena: A - O

Vybavuje: Janka Fekiačová tel.: 045/678 71 39, e-mail: janka.fekiacova@ziar.sk


 • Byty a rodinné domy podľa ulice: 

  M. R. Štefánika, Nám. Matice slovenskej, Na vartičke, Novomeského, Opatovská, Partizánska, Pod Donátom, Pod vršky, Priemyselná, Pod háj, Rázusova, Rudenkova, Sládkovičova, SNP, Šášovské Podhradie-časť, mesta, Svätokrížske nám., Svitavská, Š. Moysesa, Šoltésovej, Š. Pártošovej, Š. Petruša, Štúrova, Tajovského, Vansovej, Záhradná.
 • Pozemky podľa priezviska: M - Ž
 • Právnické osoby podľa obchodného mena: P - Ž

Vybavuje: Ing. Mariana Čechová Dürešová tel.: 045/678 71 39, e-mail: mariana.cechova@ziar.sk


 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png