Ohlasovňa

Od 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon proti byrokracii“), na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky dňa15. mája 2018.

Zákon proti byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom.

Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a od 1. januára 2019 aj výpisy a odpisy z registra trestov.

To znamená, že občan pre účely hlásenia pobytu už nebude predkladať ohlasovni pobytu výpis z listu vlastníctva v listinnej podobe ale poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje (predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti.


Ohlasovňa sa nachádza v Kancelárii 1. kontaktu v budove mestského úradu na prízemí vľavo. Vybavuje tieto žiadosti:


Vybavuje: Erika Rajčanová
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk


Ohlasovňa - tlačivá na stiahnutie:


Potvrdenie o žití v spoločnej domácnosti

Mestský úrad – ohlasovňa v Žiari nad Hronom oznamuje žiadateľom o vydanie potvrdenia o žití v spoločnej domácnosti a o rodinných pomeroch, že mestský úrad vydáva iba potvrdenia o trvalom pobyte žiadateľa.

Uvedené potvrdenie si žiadateľ rieši vo svojej kompetencii čestným prehlásením s overeným podpisom.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png