Subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta a iné zdroje pomoci

Štátna správa

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom Ul. SNP č. 122

Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, sociálno-právna ochrana detí a dospelých a sociálna kuratela, posudkové činnosti, príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, evidencia uchádzačov o prácu, sprostredkovanie zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie.

Sociálna poisťovňa, Ul. Sládkovičova č. 17, Žiar nad Hronom

Výkazy poistného malých a veľkých zamestnávateľov, dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, nemocenské dávky.

Samospráva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Žiar nad Hronom je organizácia zastrešujúca 3 zariadenia sociálnych služieb (strediská):

 • ZpS a DSS, Ul. SNP 139 - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím. Poskytuje sociálne služby (ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a ďalšie činnosti) celoročnou pobytovou formou.
 • DSS DOMÉNA, Ul. SNP 64, Zariadenie pre deti a dospelých s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím bez obmedzenia veku. Poskytuje sociálne služby (stravovanie, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a ďalšie činnosti) dennou - ambulantnou formou.
 • ÚTULOK, Ul. SNP 61, Zariadenie pre dospelých mužov, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie. Poskytuje sociálne služby (ubytovanie, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu) a vytvára podmienky na ďalšie činnosti. Služba je poskytovaná pobytovou - celoročnou formou na dobu určitú.

Kontakt: www.ddzh.sk

Verejný sektor

DOMOV PRI KAŠTIELI n. o., Ul. SNP 1247/16A

Nezisková organizácia DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.  je zriaďovateľom zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI.

Nezisková organizácia je zriadená mestom Žiar nad Hronom ako samostatný právny subjekt a je verejným poskytovateľom danej sociálnej služby.

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 40 miest a je určené pre seniorov (fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek) so stupňom odkázanosti od 4 do 6

Kontakt: www.domovprikastieli.sk

Neverejný sektor

Cieľová skupina: zdravotne postihnutí (deti, dospelí), občania v dôchodkovom veku:

 • Občianske združenie - Mosty, kontaktná osoba: MUDr. Katarína Kvoriaková, e-mail: kvoriakova.katarina@gmail.com
 • ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - (bližší kontakt Lívia Hricová, tel. 045/678 71 15)
 • ZO Zväz diabetikov Slovenska - p. Jarmila Valová, (bližší kontakt Lívia Hricová, tel. 045/678 71 15)
 • ZO Zväz zdravotne postihnutých - p. Gabriela Košťálová, (bližší kontakt Lívia Hricová, tel. 045/678 71 15)
 • ANEPS - centrum nepočujúcich, vnútroorganizačná jednotka PO Asociácie nepočujúcich Slovenska - p. Anna Víťazková, (bližší kontakt Lívia Hricová, tel. 045/678 71 15)
 • Agentúra domácej ošetrovateľskej služby, Ul. Sládkovičova č. 13/469, poskytuje vybrané zdravotnícke služby prevažne imobilným klientom - vedúca p. Bachledová,  tel.:  0905 478 813
 • Občianske združenie - Nostra Patria, sídlo: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Ul. SNP 139, Žiar nad Hronom - Daniela Rendeková mail: rendekova@ddzh.sk
 • ZO Jednota dôchodcov Slovenska - p. Vlasta Bahnová, (bližší kontakt Lívia Hricová, tel. 045/678 71 15)
 • Občianske združenie - Okáčik, kontaktná osoba: Ľubica Mokrošová, okacik@okacik.sk
 • Občianske združenie - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žiar nad Hronom, kontaktná osoba: Mgr. Eva Polakovičová, sídlo: Tajovského 32/25, Žiar nad Hronom.
 • Občianske združenie - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Žiari nad Hronom, p. Ľubica Karásková, kontakt: gestio@zoznam.sk,

Ostatní:

Subjekty poskytujúce súčinnosť pri riešení krízových situácií:

 • Mestská polícia, Ul. Š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom, tel.: 045/678 71 70
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Ul. M. Chrásteka 123, Žiar nad Hronom, tel.:  0961 641 111
 • Okresný súd, Dukelských hrdinov 23, Žiar nad Hronom, tel.: 045/886 42 00 - informačné centrum, 045/886 41 80 - podateľňa
 • Záchranná zdravotnícka služba, Žiar nad Hronom, tel.: 112 alebo 155
 • Požiarna ochrana - pož. zbrojnica, Ul. SNP, Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 23 59
 • Centrum poradenstva a prevencie, Ul. SNP 120 (budova Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, 2. poschodie), Žiar nad Hronom, tel.: 045/673 22 80

Iné zdroje pomoci

Centrum  právnej pomoci v Žiari nad Hronom

Pre ľudí v hmotnej núdzi je v Žiari nad Hronom otvorená kancelária Centra právnej pomoci (CPP). Nachádza sa v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Ul. SNP č. 124.
Poskytuje služby:

 • ľuďom v hmotnej núdzi, ktorí nemajú prostriedky na to, aby si zabezpečili právnu pomoc, pričom hlavným kritériom je príjem, ktorý nesmie byť vyšší ako 192,00 eur.
 • zamerané na všetky oblasti práva s výnimkou trestného, teda predovšetkým: susedské spory, darovanie, nehnuteľnosti, rodinné záležitosti, dokonca aj správne súdnictvo.

Celá právna služba poskytovaná CPP (vrátane súdnych poplatkov) je poskytnutá bezplatne zo štátneho rozpočtu.

Služby kancelárie môžu napriek prísnym kritériám využiť všetci ľudia, a to spôsobom „predbežnej konzultácie". O predbežnú konzultáciu môže požiadať každý občan, pričom za hodinu zaplatí 4,50 eur. Právnik mu poskytne aspoň úplne prvú orientáciu v jeho probléme. Čiže ak má o niečom nejakú pochybnosť, môže to prísť odkonzultovať.

Centrum právnej pomoci (CPP) - kancelária Žiar nad Hronom

Adresa:

Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
Ul. SNP (budova ÚPSVaR)
Žiar nad Hronom

Kedy sa môžete na kanceláriu obrátiť?

Konzultačné dni: Pondelok- štvrtok: 8.00 - 16.00 hod.

Piatok: VOĽNO

Odborné poradenstvo v OZ Okáčik

OZ Okáčik v Žiari nad Hronom v spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Bani a elokovaného pracoviska CŠPP poskytuje odborné poradenstvo v kancelárii združenia na ulici Dr. Janského 9, v Žiari nad Hronom.

Cieľová skupina klientov: mentálne postihnutie, sluchové postihnutie, zrakové postihnutie, telesné postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, poruchy reči, špecifické vývinové poruchy učenia, špecifické vývinové poruchy správania, ADD, ADHD, pervazívne vývinové poruchy, autizmus, viacnásobné postihnutie

Zameranie: raná starostlivosť od narodenia do 3 rokov, raná starostlivosť od 3 do 6 rokov, predškolská príprava, integrácia v materskej škole, integrácia v základnej škole, integrácia v strednej škole, ďalšia príprava na povolanie.

Personálne obsadenie: špeciálny pedagóg (tyflopéd, surdopéd, somatopéd, psychopéd, logopéd), terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, psychológ, sociálny pracovník.

Prioritné činnosti: depistáž, komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika, intervencia a poradenstvo - zameranie na: posudzovanie školskej zrelosti, včasnú stimuláciu postihnutých detí, bazálnu stimuláciu, snoezelen, stimulačné programy pre deti predškolského veku, a predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou, eeg biofeedback, neurofeedback, komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách, poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami, poradenskú činnosť v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu mládeže so špeciálnopedagogickými potrebami, poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a v hodnosti ich používania zdrojové centrum, spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov programov, prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, pre verejnosť.

V prípade potreby zariadime konzultácie aj s odborníkom na riešenie zdravotnej a sociálnej situácie, poskytovanie rád z oblasti sociálneho zabezpečenia a poskytnutie odborných poradenských služieb špecializovanými inštitúciami.

Poskytovanie pomoci formou individuálnej konzultácie je bezplatné. Poradenské konzultácie sú určené pre deti rodičov ale i rodinných príslušníkov.

V prípade záujmu je potrebné vopred sa objednať telefonicky na č. 0905 212 803 alebo písomne na e-mailovú adresu: okacik@okacik.sk, prípadne osobne v kancelárii OZ Okáčik a priniesť zdravotnú dokumentáciu dieťaťa/žiaka, správy z predchádzajúcich psychologických, špeciálno-pedagogických vyšetrení, ak boli uskutočnené. Dieťa do 18 rokov prichádza na vyšetrenie s rodičom/zákonným zástupcom

Okrem výchovných problémov sa rodičia môžu na špeciálnu psychologičku obrátiť aj s otázkami ohľadom osobného a profesijného vývinu ich dieťaťa. Zámerom poradne je okrem individuálnej pomoci, umožniť rodinám, v ktorých žije zdravotne znevýhodnené dieťa, nadväzovať sociálne kontakty s ľuďmi s podobnou skúsenosťou. Vytvorenie podpornej komunity vám pomôže prekonávať spoločenskú izoláciu a vnútorné i vonkajšie bariéry.

Slovenský Červený Kríž, sídlo v Žiari nad Hronom

Adresa:

Slovenský Červený kríž, územný spolok
SNP 94
965 01 Žiar nad Hronom

(budova "Domu služieb" prvá budova od hlavnej cesty nad Kvetinárstvom Orchidea).

tel.: + 421 45 679 8119
fax: + 421 45 679 8119
mob.: + 421 903 558 929
ziar@redcross.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png