Odbor stavebného poriadku

Ing. Stanislava Holosová - vedúca Odboru stavebného poriadku

Vedúci odboru:

Ing. Stanislava Holosová
Tel: 045/ 678 71 42
E-mail: stanislava.holosova@ziar.sk

 

 

Odbor stavebného poriadku tvorí:

 • oddelenie stavebného poriadku
 • oddelenie bytovej politiky

Oddelenie stavebného poriadku

Bc. Petra Kamodyová - 045/ 678 71 78,petra.kamodyova@ziar.sk

Ing. Marcela Maliková - 045/ 678 71 49, marcela.malikova@ziar.sk

Lýdia Tóthová - 045/ 678 71 49, lydia.tothova@ziar.sk

Ing. Alexandra Rozenbergová - 045/ 678 71 88, alexandra.rozenbergova@ziar.sk

Ing. Erika Maslenová (MD) - 045/678 71 88, erika.maslenova@ziar.sk

Mgr. Radka Pačová - 045/678 71 88, radka.pacova@ziar.sk

Bc. Eliška Pittnerová - 045/678 71 12, eliska.pittnerova@ziar.sk

Lívia Krajmerová - 045/678 71 12, livia.krajmerova@ziar.sk


Odbor stavebného poriadku zabezpečuje tieto úlohy:

Oddelenie stavebného poriadku

 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na úseku stavebného poriadku a zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu č.1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.01.2003 v znení dodatkov 1 až 3 a Dohody o pristúpení zmluvných strán zo dňa 31.12.2015 s 32 obcami regiónu,
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenej časti krajiny (o chránenom území, alebo o ochrannom pásme), o stavebnej uzávere, rozhodnutie o predĺžení platnosti alebo o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, povolenia výnimky z rozhodnutia o stavebnej uzávere, povolenie výnimky o chránenej časti krajiny,
 • vydáva stavebné povolenia, rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, rozhodnutia o povolení reklamnej stavby, rozhodnutia o povolení terénnych úprav a prác, rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, povolenia na zriadenie vjazdu z cesty IV. triedy, prípadne účelovej komunikácie, povolenia na pripojenie pozemnej komunikácie, povolenie zmeny lehoty na dokončenie stavby,
 • vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby, povolenia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby,
 • nariaďuje údržbu stavieb, terénnych úprav a zariadení, nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku, vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstraňovanie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení stavby,
 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • prerokováva priestupky fyzických osôb a právne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie,
 • vydáva  súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom,
 • poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • prešetruje sťažnosti a petície súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu,
 • robí výkazy týkajúce sa vydaných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí,
 • vydáva oznámenia  k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • vykonáva funkciu spravodajskej jednotky v zmysle zákona o štátnej štatistike,
 • vydáva potvrdenie pasportu stavby (resp. potvrdenie o účele užívania stavby) ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby
 • vydáva potvrdenia o veku stavby,
 • vydáva oznámenia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla,
 • zabezpečuje a obstaráva vyhotovenie tabúľ so súpisnými číslami, orientačnými číslami a tabúľ s názvami ulíc,
 • pripravuje podklady na rozkovanie MsZ.

Oddelenie bytovej politiky

 • zabezpečuje agendu vyplývajúcu z prenesených kompetencií pre výkon štátnej správy na úseku bývania v okrese Žiar nad Hronom,
 • podáva informácie o možnosti čerpania prostriedkov zo ŠFRB fyzickým a právnickým osobám
 • prijíma žiadosti o podporu zo ŠFRB,
 • overuje úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia (údaje o stavbe, žiadateľovi a finančnom krytí),
 • vypĺňa a odosiela elektronický formulár žiadosti uverejnenej na webovom sídle ŠFRB a zasiela overenú žiadosť v písomnej forme na ŠFRB,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok so ŠFRB
 • vykonáva kontrolu úplnosti a správnosti údajov predloženej faktúry so súladom s rozpočtom, kúpnou zmluvou a skutkovým stavom
 • vykonáva fyzickú kontrolu predloženej faktúry s fakturovaným dodaným materiálom/a alebo vykonanými prácami priamo na stavbe/objekte pred  odoslaním na úhradu na ŠFRB, vypĺňa elektronickú žiadosť o úhradu.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png