Odhlásenie pobytu

Trvalý pobyt pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky zaniká dňom prihlásenia sa na trvalý pobyt v inej obci (meste) Slovenskej republiky.

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou).

Vybavuje: Erika Rajčanová
Kontakt: KPK - ohlasovňa, tel.: 045/678 71 57, erika.rajcanova@ziar.sk
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie


 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png