Zvláštne užívanie ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - rozkopávky

Povolenie rozkopávok ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta za účelom uloženia, resp. opravy podzemného vedenia situovaného na verejnom priestranstve vydáva cestný správny orgán - mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

  • žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva - rozkopávky,
  • prílohy uvedené v žiadosti.

Súvisiace predpisy:


Vybavuje: Ing. Stanislava Holosová
Kontakt: VI. poschodie ObÚ. č. d. 84, tel.: 045/678 71 42, e-mail: stanislava.holosova@ziar.sk
Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva .pdf, .doc

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png